تحلیل و ارزیابی اثرات بالقوه زیست محیطی اجرای طرح گردشگری در بخش صفائیه شهرستان خوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق اردبیلی

2 ارومیه، دانشگاه ارومیه، گروه جغرافیا

3 تبریز، دانشگاه فرهنگیان

چکیده

هدف از انجام این تحقیق ارزیابی اثرات زیست محیطی محتمل به منظور برنامه ریزی برای سامان دادن به پهنه های گردشگری در منطقه صفائیه خوی است، انجام این امر با ایجاد تعادل بین عنصر انسان، فضا و فعالیت صورت گرفته است، اگر عناصر سه گانه مزبور به طور متعادل و هماهنگ در برنامه ریزی با یکدیگر تلفیق گردند، در آن صورت سرعت تحولات و کاهش اثرات منفی هم در فاز ساختمانی و هم در فاز بهره برداری پروژه های گردشگری افزایش خواهد یافت. این شیوه راهی است جهت افزایش آگاهی از ارزش های محیطی و می تواند به عنوان ابزاری جهت حمایت مالی از نواحی طبیعی و افزایش اهمیت اقتصادی آنها بکار گرفته شود. برای ارزیابی اثرات پروژه گردشگری منطقه مورد مطالعه سه معیار کلان(زیست محیطی ، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) تعریف گردید که برای هر یک از آنها زیر معیارهایی که آثار توسعه گردشگری را نشان دهد، مشخص شدند. در مرحله بعد پرسشنامه ای برای سنجش اثرات تهیه شده و توسط 32 نفر از کارشناسان دانشگاهی و اجرایی تکمیل گردید. مدل تجزیه و تحلیل اطلاعات، مدل تعدیل شده لئوپولد بر مبنای شرایط منطقه می باشد. نتیجه تحقیق نشان داد که در صورت اجرای پروژه های طرح گردشگری در منطقه صفائیه، تاکید بر ارائه طرحهای بهسازی است که در این حالت پروژه دارای پیامدهای مخرب بوده ولی اثرات منفی شدید ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyze and evaluate the Environment effects of tourism projects in the Safaieh of Khoy city

نویسندگان [English]

  • sayyad asghari saraskanroud 1
  • ali akbar taghilo 2
  • saleh asghari 3
1 mohaghegh ardabili
2 urmia
3 tabriz
چکیده [English]

. The purpose of this research is to assess possible environmental impacts in order to plan for the organization of tourism areas in Safaei Khoy area. This is accomplished by balancing the element of man, space and activity, if the three elements are balanced and coordinated in planning, then the velocities of the changes and the reduction of negative effects in both the construction phase and the In the phase of exploitation, tourism projects will increase. This is a way to increase awareness of environmental values and can be used as a means of financing the natural areas and increasing their economic importance. To assess the impacts of the tourism project in the study area, three macro criteria (environmental, economic, social and cultural) were defined that identified for each of them the criteria that reflect the effects of tourism development. In the next stage, a questionnaire was developed for assessing the effects and was completed by 32 academic and executive experts. The information analysis model is a modified Leopold model based on the region's conditions. The results of the research showed that if the projects of the tourism project in Safaeieh region were implemented, the emphasis was on providing improvement projects in which the project had destructive consequences but had no significant negative effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Evolution
  • Tourism project
  • Safaieh
  • Leopold model