پهنه بندی اقلیم- گردشگری در راستای توسعۀ گردشگری شهری (مطالعۀ موردی: شهرهای استان کرمان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقلیم شناسی و مدیر گروه جغرافیا، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

چکیده

گردشگری بخش عمده ای از اقتصاد جهانی است که به شدّت تحت تأثیر آب و هوا قرار دارد. یکی از ارکان توسعۀ توریسم هر شهر، داشتن وضعیت اقلیمی مساعد و تعیین زمان های مساعد اقلیمی برای سفر به آن شهر است. این تحقیق با هدف پهنه بندی اقلیم - گردشگری شهری استان کرمان، ارائۀ تقویم زمانی ماهانۀ گردشگری، انجام شده است. به منظور بررسی شاخص اقلیم آسایش شهرهای استان کرمان ابتدا با استفاده از نرم افزار اِکسل آمار هفت پارامتر اقلیمی مورد نیاز به صورت ماهانه از 12 ایستگاه سینوپتیک استان کرمان در بازۀ زمانی 16ساله (1393-1378) استخراج شد و سپس مقادیر عددی TCI به تفکیک برای ماه های سال محاسبه گردید. در نهایت نقشۀ پراکندگی زمانی- مکانی آسایش اقلیمی شهرهای استان با استفاده از روش درون یابی (IDW)، در ArcGIS ترسیم شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که ماه اردیبهشت بالاترین اولویت اقلیم آسایش گردشگری استان کرمان با ویژگی توصیفی عالی را داراست و بعد از آن ماه های مهر و فروردین با همین ویژگی توصیفی قرار دارد. پایین ترین اولویت مربوط به ماه تیر و بعد از آن مرداد، دی و خرداد است؛ همچنین با توجه به شرایط زمانی و مکانی، این استان دارای این ویژگی است که در موسم گرم، شهرهای شمالی و در موسم سرد سال شهرهای جنوبی استان از نظر شاخص اقلیم گردشگری وضع مطلوبی را دارا هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Climate-Tourism Zoning in order to Develop Urban Tourism (Case Study: Kerman Province Cities)

نویسندگان [English]

  • Sadegh Karimi 1
  • Hossein Ghazanfarpour 2
  • Amir Hesampur 3
1 Assistant Professor of Climatology, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
2 Associate Professor of Geography and Urban Planning, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
3 MSc of Geography and Yrban Planning, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
چکیده [English]

Tourism is a major sector of the global economy, and it is strongly influenced by climate. A pillar of the tourism development in each city is having favorable climatic condition and determining favorable climate of the times for travel on the city. This study aims to evaluate tourism Kerman comfortable climate and providing monthly calendar of tourism are done. To study the climate of comfort in Kerman first extracted seven figures on climate parameters required monthly synoptic stations in Kerman 16-years period (1378-1393) by using excel. And then the analysis, processing and preparation of databases is calculated TCI's value separately for months. Finally time-place distribution map of climate comfort was drawn by using IDW in the ArcGIS. The results of this study show that in Ordibehesht the highest priority Kerman tourism climate comfort features and is ideal descriptive then Mehr and Farvardin of the same features are described. The lowest priority for the month of Tir and then Mordad, Day and Khordad. According to the time and place conditions, the province has a feature that in both warm and cold conditions, part of the province has suitable climatic conditions, so that in the warm seasons the northern cities and in the cold seasons the southern cities have the ideal situation in the TCI (Tourism Climate Index).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate Comfort
  • Develop Urban Tourism
  • Kerman province
  • TCI