بررسی و تحلیل نقش و اثرات توسعه ی گردشگری بر توزیع درآمد در استان های ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی

3 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه رازی

چکیده

بررسی و تحلیل نقش و اثرات توسعه‌ی گردشگری بر توزیع درآمد در استان‌های ایران
یکی از مهم‌ترین اهداف سیاست‌گذاران اقتصادی در کشور، توزیع مناسب و عادلانه درآمد در بین اقشار مردم و همچنین مناطق مختلف است و در این راستا، کانال‌ها و عوامل بسیاری می‌توانند بر توزیع درآمد و بهبود آن اثر‌گذار باشد. بر اساس مبانی اقتصادی موجود، یکی از راهکار‌های بهبود در توزیع درآمد، توسعه‌ی گردشگری است. بنابراین، در این مطالعه به بررسی و تحلیل نقش و اثرات توسعه‌ی گردشگری بر توزیع درآمد در استان‌های ایران و طی دوره زمانی 1394-1384 و با استفاده از روش داده‌های تابلویی پرداخته‌شده است. بر اساس نتایج این مطالعه، نرخ شهرنشینی، درجه توسعه‌ی انسانی، افزایش تعداد مسافران و افزایش نسبت اعتبارات گردشگری به‌کل اعتبارات استانی، تأثیر مثبت بر توزیع درآمد دارند. هم‌چنین بررسی ارزش افزوده بخش‌های مرتبط با توسعه گردشگری در استان‌ها، شواهدی از تأیید فرضیه کوزنتس را ارائه می‌دهند.
کلید واژه‌ها: استان‌های ایران، توزیع درآمد، توسعه گردشگری، داده‌های تابلویی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and Analyzing the Role and Effects of Tourism Development on Income Distribution in the Provinces of Iran

نویسندگان [English]

  • azad khanzadi 1
  • ali falahati 2
  • zahra heirani 3
1 assistant professor in economics, razi university
2 Associate Professor of Economics, Razi University
3 Ma. in Energy Economy, Razi University
چکیده [English]

One of the most important economic policy goals in Iran is the fair and equitable income distribution among classes of people as well as different areas, and in this regard, the channels and many factors can be effective in the income distribution and its improvement. Based on available economic fundamentals, one of strategies to improve the distribution of income is tourism development. Therefore, in this study, there has been investigated the role and effects of tourism development on income distribution in the provinces of Iran during of period 2005-2015 using panel data method. Based on the results of this study, urbanization rate, human development index, increasing passengers and the increasing proportion of truism credit to provincial credit have a positive impact on income distribution. Also, studying the value added indicates that tourism development in the province provides evidence of Kuznets hypotheses confirmation.
Keywords: Iran provinces, income distribution, Panel data, tourism development

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran Provinces
  • Income Distribution
  • panel data
  • Tourism Development