تاثیر تصویر برند، قیمت، اعتماد و ارزش بر قصد رزرو اینترنتی هتل ها (مورد مطالعه: هتل های شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه علوم اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)،اصفهان، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر تصویر برند، قیمت، اعتماد و ارزش بر قصد رزرو اینترنتی هتل‌ها در شهر اصفهان به روش توصیفی- همبستگی پرداخت. جامعه آماری پژوهش را کلیه مسافرین داخلی شهر اصفهان که سابقه رزرو آنلاین هتل در این شهر را داشته اند، تشکیل داد که به منظور انتخاب حداکثر نمونه، تعداد آن ها نامحدود درنظر گرفته شد. طبق فرمول کوکران، تعداد نمونه 384 نفر تعیین و نمونه گیری در تابستان 95 به شیوه در دسترس انجام شد. روش گردآوری اطلاعات میدانی و ابزار آن پرسشنامه های استاندارد با طیف پنج گزینه ای لیکرت بود. روایی محتوایی پرسشنامه ها با نظرات کارشناسان مورد تایید قرار گرفت. همچنین روایی سازه، روایی همگرا و واگرا با استفاده از تحلیل عاملی و شاخص متوسط واریانس استخراج شده و بارهای عاملی متقابل تایید شد. پایایی پرسشنامه ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها به روش مدلسازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار SmartPls صورت گرفت. یافته ها حاکی از آن است که تصویر برند بر قیمت ادراک شده و اعتماد تاثیرگذار است. از طرفی قیمت ادراک شده بر ارزش ادراک شده و به واسطه متغیر ارزش ادراک شده بر قصد خرید تاثیرگذار است. همچنین نتایج نشان داد اعتماد بر ارزش ادراک شده و از این طریق بر قصد خرید به صورت غیرمستقیم تاثیرگذار است و نهایتا ارزش ادراک شده بر قصد خرید تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of brand image, price, trust and value on online hotel booking intentions in Isfahan city

نویسندگان [English]

  • somayeh khalilian 1
  • Saeed Daei-Karimzadeh 2
1 Department of of Management, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2 Department of Economics, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

This study aims to explore the impacts of brand image on price, trust, and value on online hotel booking intentions (case study: hotels in Isfahan). The study is a descriptive correlational research. The statistical population includes all domestic travelers to Isfahan with previous experience of booking hotels online. Sample size was determined according to the Cochran formula, yielding 384. Nonprobability convenience sampling was used. The standard questionnaires were used as the data collection instrument. Content validity was confirmed by experts. Furthermore, construct, convergent, and discriminant validity were established through factor analysis, Average Variance Extracted (AVE), and factor loadings. Also, both Cronbach’s alpha coefficient and composite reliability exceeded 0.7. Items were rated on a five-point Likert scale. The data were analyzed using the Smart PLS software package. The results indicate that brand image influences both perceived price and trust. Moreover, perceived price influences perceived value directly and buying intentions via the mediating impact of perceived value. Additionally, according to the results, impacts perceived value while having an indirect impact on buying intention. Finally, perceived value was found to impact buying.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Online Hotel Booking
  • Brand Image
  • Trust
  • price
  • Value