اولویت بندی معیارهای مدیریت عملکرد سازمانی برای صنعت هتلداری براساس رویکرد تلفیقی دلفی فازی و برنامه ریزی ترجیحی فازی لگاریتمی(LFPP)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی تهران

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هر سازمانی ماموریت و هدفهایی دارد که برای دست‌یابی به آنها تاسیس شده است و وظایفی را بر عهده دارد تا رسیدن به اهداف را تضمین نماید. یکی از این وظایف اینست که عملکرد سازمان را در راستای اهداف و استراتژیهای آن قرار دهند. برای این منظور مدل مدیریت عملکردی که شامل معیارها و مولفه های متناسب با شرایط سازمان باشد، مورد نیاز است. البته مدلهای مختلف و متنوعی برای مدیریت عملکرد سازمانی از سوی اندیشمندان این حوزه ارائه گردیده است، که سازمانها باید متناسب با ماموریت، ساختار و نوع سازمان خود، از آن استفاده کنند، لذا هتلها نیز از این قاعده مستثنا نبوده و باید به دنبال مدلی با معیارهای مناسب ویژگیهای خاص خود باشند. با توجه به این موضوع در پژوهش حاضر ابتدا با بررسی مقالات، پژوهشها، کتب و منابع گوناگون، معیارهایی برای مدیریت عملکرد سازمانی در صنعت هتلداری در سه دسته بندی کلی پیشرانها، ابعاد و نتایج عملکرد، استخراج شدند. سپس این معیارها در اختیار خبرگان قرار گرفت و از طریق روش دلفی فازی و طی 4 مرحله، 35 معیار تایید و نهایی شد. در ادامه جهت الویت بندی معیارها از رویکرد برنامه ریزی ترجیحات فازی لگاریتمی استفاده و همه معیارها وزندهی و الویتبندی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritizing Organizational Performance Management Criteria for the Hotel Industry Based on Fuzzy Delphi Integrated Approach and Logarithmic Fuzzy Logic Programming (LFPP)

نویسندگان [English]

  • مهدی کروبی 1
  • faeze mirfakhraddini 2
1 university
2 university
چکیده [English]

Each organization has missions and goals set up to achieve them, and it has responsibilities to ensure that the goals are achieved. One of these tasks is to put the organization in line with its goals and strategies. For this purpose, a functional management model is needed that includes criteria and components appropriate to the organization's requirements. Of course, different models for organizational performance management have been provided by the thinkers of this field, which organizations should use in accordance with their mission, structure and type of organization, so hotels are not excluded from this rule. And they should look for a model with the appropriate criteria for their particular characteristics. Regarding this issue, in the present study, by first reviewing articles, researches, books and various sources, criteria for managing organizational performance in the hotel industry were extracted in three general categories of propulsion, dimensions and performance results. Then, these criteria were given to the experts and through the Delphi fuzzy method and in four stages, 35 criteria were approved and finalized. In order to prioritize the criteria, the logistic-fuzzy preferential programming approach was used and all the criteria were weighed and prioritized.
key words

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Performance concept"
  • "Performance management criteria"
  • "Performance Management in hotel industry"
  • "Fuzzy Delphi method"
  • "Logistic Fuzzy Preference Programming (LFPP)"