ارزیابی کیفیت خدمات بیمارستانی در استان قم با رویکرد توسعه گردشگری پزشکی با ترکیب فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و روش تودیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم

2 دپارتمان مهندسی صنایع،دانشکده فنی مهندسی،دانشگاه قم،قم،ایران

چکیده

گردشگری پزشکی یکی از مهم ترین حوزه های مرتبط با گردشگری است که امروزه مورد توجه بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه قرار گرفته است. برای توسعه این صنعت پیش از هرگونه برنامه ریزی، ضروری است که نقاط ضعف و قوت در این حوزه شناسایی شوند. پژوهش حاضر یک مطالعه از نوع مقطعی و تحلیلی- توصیفی می‌باشد که هدف آن ، ارزیابی کیفیت خدمات 4 بیمارستان مهم شهر قم به منظور مقایسه ی بیمارستان ها با یکدیگر و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن ها می باشد. اهمیت 31 معیار این پژوهش با انجام مقایسات زوجی توسط 18 خبره (3پزشک، 5 فعال در حوزه گردشگری و 10 دانشجوی خارجی) و با روش AHP فازی مشخص گردید و ارزیابی کیفیت خدمات بیمارستان ها با روش تودیم با تکمیل 100 پرسشنامه توسط بیماران انجام شد. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، از جمله نقاط ضعف اساسی این مراکز می توان به کمبود تجهیزات به روز ، عدم توازن در قیمت و کیفیت مراکز اقامتی نزدیک بیمارستان‌ها و ... اشاره نمود و از جمله نقاط قوت این مراکز، قیمت و کیفیت خدمات درمانی و عملکرد مناسب و دقت در درمان شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evaluation of Hospital Services Quality in Qom Province with the Approach of Medical Tourism Development by Combination of Fuzzy AHP and TODIM Methods.

نویسندگان [English]

  • Jalal Rezaeenour 1
  • Mohammadreza Mohabbati 2
  • Mohammad Hossein Masoumi 2
1 Department of Industrial Engineering, Faculty of Technology and Engineering, University of Qom, Qom, Iran.
2 Department of Industrial Engineering,Faculty of Technology and Engineering, University of Qom, Qom, Iran.
چکیده [English]

Medical tourism is one the most significant fields related to tourism, which is now considered by many developed and developing countries. Before planning on developing this industry, it is essential to identify its weaknesses and strengths. The current research is a cross-sectional and analytical-descriptive study, the aim of which is to assess the quality of services provided by 4 significant hospitals in Qom city to compare them together and identify their weaknesses and strengths. The importance of the criteria was determined by 18 experts (3 physicians, 5 tourism activists, 10 foreign students) and Fuzzy AHP method, and qualitative assessment of services was done by completing 100 questionnaires by patients. Then, the hospitals were ranked by TODIM method. Due to the results, some cases such the lack of new equipment, Imbalance in price and quality of residential centers near the hospital, etc. are weaknesses, and the others such price and quality of medical services, suitable performance in treatment, etc. are strengths.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medical tourism
  • Health tourism
  • Quality of Medical Services
  • TODIM method