تحلیل اثر ارتباطات یکپارچه بازاریابی و فناوری اطلاعات پیشرفته بر ارزش ویژه برند گردشگری سلامت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه پیام نور کرج

2 استادیار دانشگاه پیام نور ایران

3 کارشناس ارشد دانشگاه پیام نور

چکیده

گردشگری سلامت و توریسم درمانی یکی از حوزه‌هایی است که می‌تواند نقشی به سزا در جهت توسعه گردشگری ایفا نماید. با توجه به هزینه پایین درمان در ایران نسبت به کشورهای دیگر و وجود تعداد زیاد متخصص مجرب و مختلف پزشکی در کشور در صورت برنامه‌ریزی و بازاریابی دقیق می‌توان گردشگران سلامت زیادی را به کشور جذب کرد. در این پژوهش به بررسی اثر ارتباطات یکپارچه بازاریابی و فناوری اطلاعات پیشرفته بر ارزش ویژه برند(تصویر برند، کیفیت‌ درک شده برند و وفاداری به برند) در گردشگری سلامت پرداخته ‌شده است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق در زمره‌ی تحقیقات توصیفی پیمایشی قرار می‌گیرد. جامعه آماری پژوهش، گردشگران بیمارستان مهر تهران می‌باشد. تحلیل‌های آماری نیز با استفاده از نرم‌افزار اس، پی اس، اس و آموس انجام و در آزمون تحلیل مسیر فرضیه‌ها نیز از روش رگرسیونی استفاده ‌شده است. یافته‌ها پژوهش حاکی از آن است ارتباطات بازاریابی یکپارچه بر تصویر برند و کیفیت درک شده اثرگذار می‌باشد و فناوری اطلاعات پیشرفته بر تصویر برند، کیفیت درک شده برند و وفاداری به برند تاثیر مثبت و معناداری دارد. تصویر برند شهر، کیفیت درک شده از خدمات و وفاداری به برند، سبب ارتقای ارزش ویژه برند شهر می‌شود که خود در جذب گردشگر سلامت تاثیر بسزایی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Integrated marketing communications and Advanced Information Technology on the Value of the Brand for Tourism Tourism

نویسندگان [English]

  • zeinab hashemi baghi 1
  • yazdan shirmohammadi 2
  • nastaraan shahsavaan 3
1 Msc graduted at commercial management, Payam Nour University
2 Assistant professor, Payam Nour University. Corresponding author
3 Msc graduted at commercial management, Payam Nour University
چکیده [English]

Health tourism can play an important role in tourism development. Considering the low cost of treatment in Iran compared to other countries and the presence of a large number of experienced and diverse medical professionals in this country, with accurate planning and marketing, many health tourists can be attracted to the Iran. In this research, the impact of integrated marketing and advanced information technology communication on brand equity (brand image, perceived brand and brand loyalty) in health tourism has been studied. The present research is applied research in terms of its purpose and in terms of research method, it is a descriptive survey. The statistical population of the study was tourists from Tehran Mehr Hospital. Statistical analyzes were performed using SPSS and Amos softwares, and the regression method was used to test the hypothesis path analysis. The Findings of this research show that integrated marketing communications have an impact on brand image and perceived quality, and advanced technology has a positive and significant impact on brand image, brand perceived quality, and brand loyalty. Brand image of the city, perceived quality of service and brand loyalty, promote the brand value of the city, and these factors have significant impact on attracting health tourists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integrated marketing communications
  • Advanced information technology
  • brand equity
  • Health tourism
  • Brand Image