تاثیر مدیریت برند داخلی بر رفتارهای شهروندی سازمانی در صنعت هتلداری: نقش میانجی هویت سازمانی و عجین شدن با شغل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی هویت‌سازمانی و عجین شدن با شغل در تأثیر مدیریت برند داخلی بر رفتارهای شهروندی سازمانی بوده است. در این راستا، از روش تحقیق پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان هتل‌های پنج ستاره استان تهران تشکیل داده که از میان آن‌ها 319 نفر بر اساس جدول مورگان به‌عنوان نمونه آماری به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده است. گردآوری داده‌های تحقیق حاضر از طریق پرسشنامه انجام شده است. روایی و پایایی پرسشنامه مذکور به ترتیب با استفاده از روایی صوری و سازه و همچنین محاسبه آلفای کرونباخ بررسی و تأیید گردیده است. به‌علاوه، برای تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل‌سازی معادلات ساختاری با بهره‌گیری از نرم‌افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. بر اساس یافته‌های پژوهش، از بین تأثیر ابعاد مدیریت برند داخلی بر هویت‌سازمانی، اثر آموزش برند محور و رهبری تحول‌آفرین و ارتباطات داخلی برند تائید گردید. همچنین از بین تأثیر ابعاد مدیریت برند داخلی بر عجین شدن با شغل، اثر رهبری تحول‌آفرین تائید ولی ارتباطات داخلی برند و آموزش برند محور رد گردید. درنهایت، یافته‌ها نشان داد که هویت‌سازمانی و عجین شدن با شغل می‌تواند به‌عنوان یک متغیر پیش‌بین بر رفتارهای شهروندی سازمانی نسبت به همکاران، سازمان و مشتریان در صنعت هتلداری اثرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Internal Brand Management on Organizational Citizenship Behaviors in Hotel Industry: The Mediating Role of Organizational Identity and Job Engagement

نویسندگان [English]

  • Shahram Khalil Nezhad 1
  • Amir Aslani Afrashteh 2
  • mohamad hossein shojai 2
1 Faculty Member, Business Administration Department, Allameh Tabataba'i University
2 Ph.D. student of business management, Faculty of Management and accounting, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the role of mediating organizational identity and job engagement in the impact of internal brand management on organizational citizenship behavior. In this regard, a survey method was used. The statistical population of this research was all employees of four and five Star Hotels in Tehran Province, 319 of them were selected according to Morgan table as a statistical sample by simple random sampling method. The data were collected through a questionnaire. Validity and reliability of the questionnaire were evaluated using face and construct validity as well as Cronbach's alpha. In addition, for analyzing the data and testing the research hypotheses, structural equation modeling using Amos software was used. Based on resulted from among impact of internal brand management dimensions on organizational identity, the effect of internal brand communication and brand-oriented education and transformational leadership confirmed. As well as from among impact of internal brand management dimensions on job engagement, the effect of transformational leadership confirmed but internal brand communication and brand-oriented education rejected. Finally the findings showed that organizational identity and job engagement had a positive and significant effect on organizational citizenship behaviors toward employees, customers and organizations in Hotel industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal Brand Management
  • organizational citizenship behavior
  • Job Engagement
  • Organizational Identity
  • Hotel Industry