تبیین مولفه های برندسازی شهری با تاکید بر صنعت گردشگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه لرستان

2 عضو هیئت علمی/ دانشگاه لرستان

چکیده

هدف اصلی پژوهش انجام برندسازی شهری باتاکید بر صنعت گردشگری برای شهر خرم آباد است. این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از حیث نحوه گردآوری اطلاعات از نوع پژوهش‌های توصیفی و پیمایشی می باشد. روش جمع‌آوری اطلاعات در پژوهش حاضر بر مبنای داده‌های کمی و کیفی بر پایه مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه خبره است. جامعه آماری پژوهش حاضر 30 نفر از خبرگان در شهر خرم‌آباد هستند که با-استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب شده‌اند. پژوهش حاضر بر اساس سه مرحله صورت می‌پذیرد. مرحله اول تعیین هویت بارز شهر خرم‌آباد جهت برندسازی با-استفاده از تکنیک Fuzzy AHP، مرحله دوم انجام برندسازی با‌استفاده از مدل پنج-فازی و تحلیل SWOT، مرحله سوم معرفی هویت، عنوان و نشان برند شهر خرم‌آباد. نتایج پژوهش مشتمل بر ارائه هویت بارز شهر خرم‌آباد در قالب هویتی تاریخی و طبیعی است که مبنای اصلی برندسازی در پژوهش قرار گرفته است. به علاوه نتایج حاکی از آن است که جمع امتیاز وزنی عوامل خارجی موثر بر برندسازی بیش از مقدار 5/2 است که نشان از غلبه فرصت‌ها بر تهدیدها دارد. به علاوه نتایج پژوهش حاکی از آن است که جمع امتیاز وزنی عوامل داخلی بیش از مقدار 5/2 است که نشان از غلبه قوت‌ها بر ضعف‌ها دارد. نقاط قوت موثری شناسایی شده است که می‌تواند پشتیبان و حامی برندسازی در شهر خرم‌آباد باشد. به علاوه استراتژی‌های تهاجمی، رقابتی، محافظه کارانه و تدافعی متناسب با برند شهر تدوین شده است. در نهایت نیز عنوان و نشان برند شهر تدوین و ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Urban branding with emphasis on tourism attractions

نویسندگان [English]

  • ali shariat 1
  • najmoddin mousavi 1
  • Reza Sepahvand 2
1 lu uni
2 Member of Faculty of Management / University of Lorestan
چکیده [English]

Urban branding with emphasis on tourism attractions
Abstract
The main objective of the research conducted in the urban branding for Khorramabad. The research objective was applied and the research type was analytical survey. The statistical population was made up of over of 30 experts who obtained using random sampling – stratification. In this article, the data collection method was based on quantitative and qualitative data based on pair questionnaire and Semi-structured interviews. The research conducted in three phase. First, determinate identification of Khorramabad, second branding with emphasis on five phase branding model, third, identification identity, topic and Logo for khorramabad. The results show included on identification identity, topic and Logo for khorramabad. In addition the results show that, there are opportunities identified for khorramabad in branding. Also, there are identifies key strengths that khorramabad city can use them for development. At last, aggressive, competitive, conservative and defensive strategies developed and topic and Logo for khorramabad introduced.

Keywords: urban branding, tourism attractions, five phase branding model, Fuzzy AHP.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban branding
  • tourism attractions
  • five phase branding model
  • fuzzy AHP