تدوین چارچوبی برای سنجش کیفیت ادراک شده از مقاصد گردشگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران بازاریابی، برند، رفتار مصرف کننده

چکیده

کیفیت ادراک شده از مقصد گردشگری یکی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر رضایت گردشگر و تصمیم گیری برای انجام سفرهای بعدی است. باید توجه داشت که کیفیت ادراک شده مفهومی چند بعدی است و ابعاد کیفیت ادراک شده ممکن است در موقعیت های مختلف متفاوت باشد. لذا پژوهش حاضر در صدد شناسایی ابعاد کیفیت ادراک شده از مقاصد گردشگری است. پژوهش حاضر از نظر هدف، توسعه ای-کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل گردشگران خارجی در آبان ماه سال 1396 است. از این جامعه نمونه ای به حجم 300 نفر انتخاب شد. برای گردآوری داده های پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته ای حاوی 38 طراحی شد. به منظور بررسی داده های پژوهش و آزمون فرضیه های پژوهش از روش های آمار توصیفی (نظیر میانگین ها و فراوانی ها) و آمار استنباطی (تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون فریدمن) در نرم افزار SPSS استفاده گردید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که کیفیت ادراک شده از مقصد گردشگری از هفت بعد تشکیل شده است که این ابعاد به ترتیب اهمیت عبارتند از کیفیت ادراک شده از جاذبه های گردشگری، کیفیت ادراک شده از روابط انسانی، کیفیت ادراک شده از ارائه خدمات، کیفیت ادراک شده از استانداردهای بهداشتی مقصد، کیفیت ادراک شده از مدیریت مقصد گردشگری، کیفیت ادراک شده از جاذبه های دیداری گردشگری و کیفیت ادراک شده از تسهیلات فیزیکی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Framework for Measuring Perceived Quality of Tourism Destinations

نویسنده [English]

  • mohammad ghaffari
Department of Business Administration, Faculty of Farabi University
چکیده [English]

Perceived quality of tourism destination is one of the most important effective factors on the tourist satisfaction and his/her revisit intention. In addition, perceived quality is a multi-dimensional concept that its dimensions may be different in each situation. This is why the present study aimed to identify the dimensions of perceived quality of tourism destination. The present study is a practical-development study and is a survey from research methodology perspective. The statistical population of this study consists of inbound tourists in November 2017. A total of 300 tourists were selected from this population randomly. In order to collect the research data, a self-administrated questionnaire (including 38 items) was used. The validity and reliability of questionnaire were investigated and confirmed. The research data were analyzed through both descriptive (such means and frequencies) and inferential (such as exploratory factor analysis) statistics in the SPSS. The findings revealed perceived quality of tourism destination brand consists of seven dimensions including perceived quality of tourism attractions, perceived quality of human relations, perceived quality of services, perceived quality of hygiene standards, perceived quality of tourism destination management, perceived quality of visual tourism destinations, and perceived quality physical facilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality
  • Perceived Quality
  • Tourism Destination
  • Isfahan