تحلیل تأثیر ابعاد فناوری اطلاعات بر رضایت گردشگران و عملکرد مالی بازیگران در صنعت گردشگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت دانشگاه علم و هنر

2 مدیریت فناوری اطلاعات/دانشگاه علم و هنر یزد

چکیده

امروزه اهمیت فناوری‌ اطلاعات در صنعت گردشگری به دلایل متعدد قابل‌چشم‌پوشی نیست، ازاین‌رو در این پژوهش سعی شده ‌است تأثیر این عامل بر رضایت گردشگران و عملکرد مالی شرکت‌های فعال درزمینه گردشگری مطالعه شود، به‌نحوی‌که افزایش درآمد و رضایت بالاتر گردشگران را در پی داشته باشد. به این منظور شرکت‌های خدماتی فعال در صنعت گردشگری استان یزد موردمطالعه قرارگرفته‌اند که شامل آژانس‌های گردشگری، هتل‌ها و مراکز اقامتی و تفریحی می‌باشند. جهت گردآوری اطلاعات، ابتدا عوامل کلیدی فناوری اطلاعات و مزیت‌ رقابتی بامطالعه ادبیات پژوهش و مصاحبه با خبرگان استخراج گردید و جهت اجرای پیمایش، پرسشنامه‌ی متناسب طراحی گردید. با اخذ نظرات نمونه‌ی 73 نفری از مدیران و کارشناسان شرکت‌های منتخب، به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها ابتدا پایایی و روایی هر یک از سازه‌های مدل موردبررسی قرار گرفت، سپس با استفاده از روش تحلیل مسیر، مدل مفهومی تحقیق برازش گردید. نتایج حاصل از معنی‌داری ضرایب مسیر در مدل اصلاحی تحقیق حاکی از این است که کلیه ضرایب مسیر برآورد شده معنی‌دار می‌باشند. پس از پاسخ به فرضیات پژوهش مشخص گردید کارکرد فناوری اطلاعات در شرکت‌های صنعت گردشگری بیش از اینکه بر عملکرد مالی شرکت اثرگذار باشد، می‌تواند سطح رضایت گردشگران را تغییر دهد که در این میان مؤلفه‌های کنترل فرآیند مدیریت گردشگران و سازوکارهای مدیریت فناوری اطلاعات در شرکت‌ها بیشترین تأثیر را دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the impact of IT on the satisfaction of tourists and the financial performance of actors in the tourism industry

نویسندگان [English]

  • Hamed Fallah Tafti 1
  • azadeh gharehkhani 2
1 Faculty of Management and Accounting of Science and Arts university, Yazd
2 Information Technology Management / Yazd University of Science and Technology
چکیده [English]

Today, the importance of information technology in the tourism industry is not known for many reasons. Therefore, this study attempts to study the effect of this factor on the satisfaction of tourists and the financial performance of companies active in the field of tourism, while increasing the income and higher satisfaction of tourists. To this end, tourism service companies active in the tourism industry of Yazd province have been investigated including tourism agencies, hotels and resorts and entertainment. In order to collect information, first, the key factors of information technology and competitive advantage were extracted from research literature and interviews with experts. For performing the survey, a questionnaire was designed appropriately. By obtaining the sample of 73 managers and experts of selected companies, in order to analyze the data, first, the reliability and validity of each model structure were examined, then, using the path analysis method, the conceptual model of the research was fitted. The results of the significant path coefficients in the corrective model of the research indicate that all of the estimated path coefficients are significant. After answering the research hypotheses, the function of information technology in tourism industry companies more than it can affect the financial performance of the company can change the level of satisfaction of tourists, among which components of controlling the process of tourists management and the mechanisms of information technology management in companies have the greatest impact.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information technology
  • Tourist Satisfaction
  • Players Financial Performance
  • Path Model