مدل علی تطبیقی میان فرهنگی روابط ارزش های نوع دوستانه و خودخواهانه بر رفتارهای حفاظتی زیست محیطی گردشگران: نقش واسطه ای آگاهی و هنجار شخصی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد آموزش محیط زیست

4 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

چکیده

یکی از مسائل روز جهان مسئله حفظ محیط زیست است. دوران معاصر دوران افزایش آگاهی های محیط زیستی و توجه بر نقش محیط زیست سالم در ارتقاء کیفیت و کمیت حیات انسان است. عوامل بسیاری در توفیق طرح ها و برنامه های مرتبط با محیط زیست سالم مورد نظر ایفای نقش می کنند. نیروی انسانی یکی از مهمترین آن ها می باشد و با توجه به تأثیر انسان بر محیط اطراف خود، به طور کلی یکی از مهمترین اقدامات برای رفع مشکلات محیط زیستی، ارتقاء فرهنگ عمومی در این زمینه است که این خود نیازمند آموزش درباره محیط زیست می باشد. بنابراین ما محتاج آنیم که آگاهی های محیط زیستی را به صورت جزیی از فرهنگ عمومی درآوریم. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر نگرش محیط زیستی گردشگران در سال 1395انجام یافت. بدین منظور برای جامعه آماری این تحقیق پیمایشی که شامل گردشگران داخلی و خارجی استان فارس بود، از ابزار پرسشنامه استفاده و در مجموع 260 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته ها حاکی از آن بود که متغیرهای ارزش نوع دوستانه و خودخواهانه به ترتیب به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق متغیرهای واسطه ای آگاهی محیط زیستی و هنجارهای شخصی بر رفتارهای حفاظتی محیط زیستی گردشگران داخلی و خارجی اثر معنی دار داشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Causal Model of The Intercultural Comparative of Value of Humanitarian and Selfish on the Environmentalist Behaviors: The Mediating Role of Awareness and Personal Norm

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hasan Seif 1
  • Ahmad Rastegar 2
  • Tahereh Karimi Fard 3
  • Marzieh Tajvaran 4
1 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Payame Noor University, Tehran, IRAN
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Payame Noor University, Tehran, IRAN
3 M.A in Environmental Education
4 M.A in Educational Management
چکیده [English]

Abstract

One of the problems of the world, is invironmental Protection. Awareness of environmental conditions has been the overall focus and knowledge and understanding of the environment.
Today, environmental issues have profoundly social context - cultural environment that we should pay attention to. Therefore, their awareness of environmental issues - is considered to be an undeniably necessary. Therefore, the main objective of this study was to evaluate the social and cultural factors affecting environmental attitude of tourists in 2016. In this survay research, data was collected by questionnaire. Statistical population includes foreign and domestic tourists in Fars. According to Cochran's formula, a sample of 260 tourists are selected and have been studied. Results showed that the value of humanitarian and selfish have indirect or indirect positive effect on the environmentalist behaviors of foreign and domestic tourists, through the mediation of environmental awareness and personal norms variables.

Keywords : The value of humanitarian and selfish , The environmentalist behaviors , Personal norm, Environmental awarness

کلیدواژه‌ها [English]

  • The value of humanitarian and selfish
  • The environmentalist behaviors
  • Personal norm
  • Environmental awarness