ارزیابی شاخص های برند پایدار در مقاصد گردشگری ساحلی (مطالعه موردی: منطقه ساحلی چابهار)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ

2 دانشیار دانشگاه علم و فرهنگ

3 استاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

چکیده
برندسازی پایدار؛ مفهومی با توجه به اصول چهارگانه پایداری است که هم زمان تصویر ذهنی مخاطب و منافع ذینفعان را درنظر داشته و ارائه تصویر مطلوب مقصد گردشگری در ذهن مخاطب را در گرو رعایت اصول اساسی پایداری می داند که نیازمند برنامه ریزی و مدیریت همپیوند مقصد گردشگری با رویکرد مشارکتی و مبتنی بر منابع مقصد و تشریک مساعی جامعه محلی است. این پژوهش درصدد شناسایی شاخص های برند پایدار به منظور بهره مندی از آن ها در فرآیند برندسازی پایدار گردشگری مقاصد ساحلی است. از نظر روش شناسی توصیفی بوده و بر شیوه اسنادی و نظر خبرگان استوار است. در این پژوهش، متغیرها و شاخص های برند ساز در مقاصد گردشگری ساحلی با رویکرد عوامل چهارگانه پایداری شناسایی شده و نحوه عملیاتی کردن آن ها از طریق استخراج معیارهای سنجش در مقصد ساحلی «چابهار» ارائه گردیده و با تهیه پرسشنامه و جمع آوری دیدگاه های خبرگان مورد تایید قرار گرفته است. به عبارتی به منظور برندسازی مقصد گردشگری ساحلی با توجه به ابعاد چهارگانه توسعه پایدار گردشگری (اکولوژی، اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی و نهادی)، هشت شاخص اصلی(مطلوبیت، منظر ساحلی، امنیت، مشارکت، سرمایه گذاری، اشتغال، قوانین و مقررات، تمرکز قدرت) و بیست شاخص فرعی استخراج، تدوین، طراحی، عملیاتی و تایید شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment Sustainable Brand Indicators for Coastal Tourism Destinations (Case Study: Chabahar coastal area)

نویسندگان [English]

  • parvaneh parchekani 1
  • Seyed saeed Hashemi 2
  • abdolreza roknedin eftekhari 3
  • mohammad hosein imani khoshkhoo 2
1 Ph.D Student
2 Associate Professor
3 Professor
چکیده [English]

Abstract
Sustainable branding is a concept according to four principles of sustainability and it simultaneously considers audiences' mental images and stakeholders' interests and provides a desired image of tourism destination in audiences' mind in the case that basic sustainability principles, which require planning and management of tourism destination with a collaborative and destination-based approach, and partnership among local communities, are established.The present study was conducted with the aim to design the operational concept of indexing and utilize it in sustainable branding process in coastal tourism destinations. It was descriptive-analytical in terms of method and based on documentary and field methods and experts' views. The present study first identified branding variables and indices in coastal tourism destinations, and then explained how to operate each index through extracting measurement criteria in "Chabahar" coastal destination of Iran, and examined them by designing a questionnaire and collecting experts' views at different levels. Finally Considering the four dimensions of sustainable tourism development (Ecology, Socio-cultural, Economic and Institutional),, 8 main indices(Utility, Coastal landscape, Security, Intercommunity, Investment, Employment, Rules and regulations, Concentration of power) and 20 sub-indices were designed, operated and approved according to four key dimensions for coastal tourism destination branding.
Keywords: Sustainable tourism development, Sustainable branding, indexing, coastal tourism destination, Chabahar

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable tourism development
  • Sustainable branding
  • Indexing
  • coastal tourism destination
  • Chabahar