تحلیل عوامل محرک و بازدارنده گردشگری ورزشی : مورد مطالعه پیست اسکی سهند تبریز و پیام مرند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 دانشگاه تبریز

چکیده

امروزه صنعت گردشگری به عنوان صنعت پاکیزه و یکی از مهم‌ترین ابعاد کارکردی فضاهای جغرافیایی، تحت تاثیر عوامل و انگیزه‌های مختلف و با اشکال مختلفی در جریان می‌باشد. هدف از این پژوهش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی عوامل محرک و بازدارنده گردشگران در ورزش‌های زمستانی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه گردشگران پیست اسکی سهند تبریز و پیام مرند تشکیل می‌دهد. نمونه آماری با استفاده از فرمول حجم جامعه نامشخص کوکران و واریانس جامعه در مطالعه مقدماتی، تعداد 258 نفر انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق‌ساخته بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط متخصصین و پایایی آن در مطالعه مقدماتی با ضریب آلفای کرونباخ 93/0 مورد تائید قرار گرفت. با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی گویه‌هایی از پرسشنامه به دلیل بار عاملی کمتر از مجموع سوالات حذف شدند. در مجموع سه مولفه عوامل محرک درونی، محرک بیرونی و بازدارنده شناسایی شد. همچنین یافته‌های تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم‌‌افزار آموس مولفه‌های به دست آمده در تحلیل عاملی اکتشافی را تایید نمود. یافته‌های پژوهش نشان داد که پرسشنامه عوامل محرک و بازدارنده از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار است و می‌تواند متغیر مورد نظر را در جامعه آماری اندازه‌گیری کند. از مهمترین عوامل محرک درونی می‌توان به ایجاد آرامش و افزایش اعتماد به نفس، از محرک‌های بیرونی به اهمیت کارکنان به گردشگران دائمی و از عوامل بازدارنده وجود محدودیت‌های فرهنگی و مشکلات شخصی نام برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of facilitators and deterring Factors of sport tourism: Case Study ski resort of Sahand Tabriz and Payam Marand

نویسندگان [English]

  • khadijeh lotfi Yamchi 1
  • Farzam Farzan 1
  • Mohammad Rasoul Khodadadi 2
1 university of Mazandaran
2 University of Tabriz
چکیده [English]

Nowadays, the tourism industry as a clean industry and one of the most important aspects of functional geographical areas is influenced by different motives and different forms. The aim of this study was to exploratory and confirmatory factor analysis of push and deterring factors of winter sports tourism. The population consists of all tourists in Sahand Tabriz and Payam Marand piste. The sample using Cochran's formula uncertain population size and population variance in the pilot study, 258 people were selected. A researcher made questionnaire was used that the content and face validity by experts and the reliability in a pilot study with Cronbach's alpha coefficient was confirmed 0/93. By using exploratory factor analysis the items of the questionnaire because of the lower load factor of questions were eliminated. A total of three components internal push factors, external push factors and deterring factors were identified. The results of confirmatory factor analysis by using AMOS software was approved the components obtained in the exploratory factor analysis. The results showed that the questionnaire of push and deterring factors has acceptable validity and reliability and can be measure variable in the statistical population. One of the most important factors of inner facilitator is the creation of calm and increasing self-esteem, from external facilitators to the importance of staff to permanent tourists and deterring factors the existence of cultural constraints and personal problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Factor analysis
  • Facilitators
  • Deterring Factors
  • Sport tourism