تحلیل عوامل بازدارندهٔ توسعهٔ گردشگری در استان کربلای عراق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه جغرافیای انسانی، دانشکدهٔ علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه جغرافیای انسانی، دانشکدهٔ علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 استاد، گروه جغرافیای انسانی، دانشکدهٔ علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

4 دانشجوی دورهٔ دکتری جغرافیا و برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی شهری، گروه جغرافیای انسانی، دانشکدهٔ علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

10.22034/jtd.2023.403352.2787

چکیده

یکی از جنبه‌های کلیدی توسعهٔ فعالیت‌های گردشگری در هر ناحیه و کشور نقش عوامل بازدارنده است. هدف این مطالعه شناسایی عوامل بازدارندهٔ توسعهٔ گردشگری در استان کربلای عراق و ارزیابی شدت و میزان تأثیرگذاری هر عامل است. تحقیق روشی توصیفی - تحلیلی داشته و داده‌های تحلیلی از نمونه‌ای آماری متشکل از 400 نفر از گردشگران از ملیت‌های گوناگون به‌طریق تصادفی با ابزار پرسش‌نامه گردآوری شده است. تعداد 39 عامل بازدارنده با مطالعه در منابع مکتوب و نظرسنجی از 4 فرد خبره شناسایی شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، از نمودار مسیر در معاد‌لات ساختاری با استفاده از ابزار AMOS و همچنین آزمون تی ‌تک‌نمونه‌ای استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که، به‌لحاظ شدت تأثیر در بازدارندگی، نقش 11 عامل زیرساختی و از آن جمله راه‌ها و حمل‌ونقل برجسته‌تر از عوامل دیگر است. همچنین، یافته‌های حاصل از نمودار مسیر نشان داد که عوامل خدماتی - رفاهی بیش از 34 درصد از بازدارندگی توسعهٔ گردشگری استان کربلا را تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing The Restrictive Factors Of Tourism Development In Karbala Province, Iraq

نویسندگان [English]

  • Habibollah Fasihi 1
  • Ali Shamai 2
  • Mohammad Soleimani Mehnejani 3
  • Mousa Kamanroudi Kojouri 2
  • Zaid Onaibi 4
1 Associate Professor, Department of Human Geography, Faculty of Geographical Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Human Geography, Faculty of Geographical Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran.
3 Full Professor, Department of Human Geography, Faculty of Geographical Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran. Associate Professor, Department of Human Geography, Faculty of Geographical Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran.
4 PhD Student, Department of Human Geography, Faculty of Geographical Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

One of the key aspects of tourism development in every region and country is the role of restrictive factors. The purpose of this study is to identify the factors restricting the development of tourism in Iraq's Karbala province and to evaluate the intensity and effectiveness of each factor. The research has a descriptive-analytical method and the data was collected from a sample people including 400 tourists from different nationalities, randomly using a questionnaire tool. 39 restrictive factors were identified by studying documental sources and surveying 4 experts. For data analysis, the Path Diagram in Structural Equations Model using AMOS tool and the One-Sample T-Test we‌re used. Findings showed that the role of 11 infrastructure factors, including roads and transportation, is more prominent than other factors in terms of the severity of the impact on deterrence. Also, the service-welfare factors justify more than 34% of the restriction of tourism development in Karbala province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Limitations of place
  • Restrictive factors
  • Karbala Province
احمد خلف، صبحی (‌2020). التمثیل الکارتوکرافیا لحرکهالسیاحه الدینیه فیالعراق. دراﺳﺎیه اﻟﻌﻠوم واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ، اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ، ۴۷( عدد 2، ملحق 1)، ۴۰۷-۴۲۹.
حسن‌علی، احمد (2018). نحو استراتیجیة لتطویر السیاحة العراقیة. بغداد: مرکز البیان للدراس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ات والتخطیط.
حسین، حنّان (2016). التوجهات المستقبلیة لتنمیة السیاحة الدینیة فی مدینة کربلاء. السبط؛ مجلة علمیه فصلیه محکمه، العدد: ثالت، السنه: ثانیه. https://doi.org.10.52790/2239-002-003-001
سالم دلی، شذی (2019). مقومات التنمیة السیاحیة واثرها فی تحتقیق التنویع الاقتصادی فی العراق (السیاحة الدینیة امنوذجا). الجمللة العراقیة للعلوم االقتصادیة/السنة السابعة عشرة/ العدد الثانی و الستون.  https://doi.org.10.31272/IJES.2019.62.4
عبدالرضا علوان، نوفل (2007). مدینه کربلا المقدسه و امکانیه النهوض بمستوی السیاحه الدینیه فیها (دراسه میدانیه). مجلهٔ الاداره و الاقتصاد، العدد السادس و الستون.
علی‌الانصاری، رئوف محمد (2018). القطاع السیاحی فی العراق الواقع والطموح. الهیئة الاستشاریة العراقیة للإعمار والتطویر.  https://annabaa.org/arabic/development/17034
علی‌الجنابی، عبد‌الزهره و ماجد شافی، احمد (2019). خصائص الحرکه ‌السیاحیه فی قضاء الهاشمیه. مجلهٔ جامعة ﺑﺎﺑﻞ ﻟﻠﻌﻠﻮماﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، ۲۷(۲)، ۲۹۹-۳۲۱.
علی‌الزوینی، محمدحسن (2018). واقع وآفاق السیاحة الدینیة فی محافظة کربلاء. تمت مناقشتها فی کلیة الإدارة والاقتصاد - جامعة کربلاء. http://fcdrs.com/mag/issue-3-13.html
فتاحی، کارن و محمدی، اسفندیار (۱۳۹۹). شناسایی موانع گردشگرپذیری روستای هدف گردشگری حیدرآباد سیوان. جغرافیا و توسعه، 18(59)، ۲۱۱-۲۲۶. https://doi.org. 10.22111/gdij.2020.5472
مجلس محافظة کربلاء (2011). ارتیجیة التنمیة عن ابراهیم ارجح کاظم الدفاعی، التخصیصات الاستثماریة فی ظل الواقع التنموی لمحافظة کربلاء، رسالة ماجستیر (غیر منشورة)، معهد التخطیط الحضری والاقلیمی بجامعة بغداد، نیسان.
ناجی البغدادی، عبدالصاحب و جواد الربیعی، أمیر کامل (2016). البیئیة فی محافظة کربلاء المقدسة وأثرها فی التنمیة المکانیة. مجلهٔ جامعه بابل، العلومالانسانیه، المجلد 24، اعداد 1.
وزا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ره التخطیط (2016). المجموعة الاحصائیة لمحافظة کربلاء ٢٠٠٥ ، مایس ٢٠٠٦ ، جدول ١
هیئة‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ الانواء الجویة لمحافظة کربلاء.
شالبافیان ‌حسین‌آبادی، علی‌اصغر و طاهریان، پریسا (۱۴۰۱). شناسایی محرک‌ها و موانع توسعهٔ گردشگری تجربه‌محور در اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان سمنان. مجلهٔ گردشگری شهری، 9(3)، 29-15.  https://doi.org. 10.22059/jut.2021.318634.880
Abdul-Reza Alwan, N. (2007). the holy city of Karbala and the possibility of promoting the level of religious tourism in it (a field study). Journal of Administration and Economics, No.66. [In Arabic]
Ahmed Khalaf, S. (2020). The cartographic representation of the religious tourism movement in Iraq. Studies of the Social and Human Sciences, 47(2), Appendix 1, 407-429. [In Arabic]
Ali Al-Janabi, A. Z., & Majid Shafi, A. (2019). Characteristics of the tourism movement in the Hashemite district. Journal of the University of Babylon for Human Sciences, 27(2), 321-299. [In Arabic]
Ali Ansari, R. M. (2018). The tourism sector in Iraq, reality and ambition. Iraqi advisory body for reconstruction and development. https://annabaa.org/arabic/development/17034 [In Arabic]
Ali Azzavini, M. H. (2018). The reality and prospects of religious tourism in Karbala Governorate. MS. Thesis, College of Management and Economics-University of Karbala. http://fcdrs.com/mag/issue-3-13.html [In Arabic]
Allawi, A. H. (2022). Towards smart trends for tourism development and its role in the place sustainability (Karbala Region, a Case Study). International Journal of Sustainable Development and Planning, 17(3), 931-939.
Al-Suraifi. N. T. F., & Swadi, M. T. (2022). Religious tourism, economic development, and sustainable tourism development: A case of Iraq. International Journal of Multidisciplinary Research and Publications (IJMRAP), 5(2), 211-219.
Al-Tarawneh, H. A. (2012). The main factors beyond decision making. Journal of Management Research, 4(1), 1-23.
Androniceanu, A., & Tvaronaviciene, A. (2019). Developing a holistic system for social assistance services based on effective and sustainable partnerships. Administratie si Management Public, 33, 103–18. http://doi.org.10.24818/amp/2019.33-06
Bidram, R., Shahtalebi, B., & Sharifi, S. (2014). Study of obstaclets to development of tourism studied; regions of Kashan tourist. Singaporean Journal of Bussiness Economics and Managemet Studies, 3(2), 144-136.
Biswas, C. (2019). Investigating barriers in tourism development: The case of Bangladesh. International Journal of Economics, Commerce and Management United Kingdom, 8(2), 654-663.
Buhalis, D. (2000). Marketing the competitive destination of the future. Tourism Management, 21(1), 97-116. https://doi.org.10.1016/S0261-5177(99)00095-3
Buhalis, D., & Law, R. (2008). Progress in information technology and tourism management: 20 years on and 10 years after the Internet—The state of eTourism research. Tourism Management, 29(4), 609–623. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2008.01.005‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
Chen, Q. (2023). The impact of economic and environmental factors and tourism policies on the sustainability of tourism growth in China: evidence using novel NARDL model. Environ Sci Pollut Res, 30, 19326–19341. https://doi.org/10.1007/s11356-022-22925
Duyen, D. T. T., & Thoa, L. M. (2021). Factors affecting tourism development: A case study of Southern Red River Delta, Vietnam. Journal of Business and Management Sciences, 9(1). https://doi.org.10.12691/jbms-9-1-4
Fan, R., & Cheng, H. (2022). Research on the development opportunities and restrictive factors of tourism industry in Yunnan Ethnic Areas in the post-epidemic era. Proceedings of the 2022 7th International Conference on Social Sciences and Economic Development (ICSSED 2022). https://doi.org.10.2991/aebmr.k.220405.133
Fathi, K., & Mohammadi, E. (2020). Identification of tourist attraction obstacles in the tourism destination of Hedarabad Siwan. Geograghy and Development, 18(59), 211-226. https://doi.org. 10.22111/gdij.2020.5472 [In Persian]
Ganesh, A., & Chockalingam, M. (2010). Problems encountered by tourists. Business and Economic Horizons, 3(3), 68–72.
Gemtesa, T. (2019). Assessment of factors affecting tourism development and its prospects in Hawassa City, South Ethiopia. MA thesis in hospitality management. School of Hotel and Tourism Management. Hawassa University. Etiopia.
Ghaderi, Z., Saboori, B., & Khoshkam, M. (2017). Does security matter in tourism demand? Current Issues in Tourism, 20(6), 552–565. https://doi.org.10.1080/13683500.2016.1161603
Halabja Governorate (2020). Statistics from Iraq: "KRG order turning Halabja into province sets off street celebrations".
Hassan Ali, A. (2018). Toward a strategy for the development of Iraqi tourism. Baghdad: Al-Bayan Center for Planning and Studies. [In Arabic]
Hussein, H. (2016). Future directions for the development of religious tourism in the city of Karbala. Assebt; A quarterly peer-reviewed scientific journal, 2(3). https://doi.org.10.52790/2239-002-003-001 [In Arabic]
Herasymenko, V. (2016). Estimation of tourist and recreational potential of the region. Odesa: ONEU.
Holloway, C., Humphreys, C., & Davidson, R. (2009). The business of tourism. 8th edition. Essex, Pearson Education Limited. Sex, Pearson Education Limited
Jahan, N., & Rahman, S. (2016). Identifying the key factors influencing sustainable tourism in Bangladesh: A quantitative qnalysis. Asia Tourism Forum 2016 – The 12th Biennial Conference of Hospitality and Tourism Industry in Asia (ATF-16): 0468-0473.
Kantawateera, K., Naipinit, A., Sakolnakorn, T. P. N., & Kroeksakul, P. (2015). Tourist transportation problems and guidelines for developing the tourism industry in Khon Kaen, Thailand. Asian Social Science, 11(2), 89–95. https://doi.org.10.5539/ass.v11n2p89
Karbala Governorate Council (2011). Development Strategy on: Ibrahim Argajah Kazem Al-Daffi, Investment Allocations in Light of the Development Reality of Karbala Governorate. Master Thesis (unpublished), Institute of Urban and Regional Planning, University of Baghdad, April. [In Arabic]
Kline, R. B. )2005). Principles and practice of structural equation modeling. New York, The Gilford Press.
Kumar, J., & Garg, A. (2020). Investigating the factors affecting tourism development in Victoria Falls, Zimbabwe. In: Sharma et al., Sustainable destination branding and marketing strategies for tourism development. CAB International 2020. UK.
Mill, R. C., & Morrison, A. M. (1992). The Tourism System: An Introductory Text, Englewood Cliffs, New York, Prentice-Hall. https://doi.org.10.1016/0261-5177(86)90044-0
Mim, M. K., Hasan, M. M., Hossain, A., & Khan, M. Y. H. (2022). An examination of factors affecting tourists’ destination choice: empirical evidence from Bangladesh. Socio-Economic Challenges, 6(3), 48-61. https://doi.org.10.21272/sec.6(3).48-61.2022
Ministry of Planning (2016). Statistical Collection of Karbala Governorate 2005, May 2006, Table 1. The Meteorological Authority of Karbala Governorate. [In Arabic]
Naji Al-Baghdadi, A. S., & Jawad Al-Rubaie, A. K. (2016). Environment in the holy city of Karbala and its impact on spatial development. Babylon University Journal, Human Sciences, 24(1). [In Arabic]
NGO Coordination Committee for Iraq (NCCI) (2015). Kerbala governorate profile. Retrieved 01/25/2023 from: https://www.ncciraq.org/en/
Obias, M. S., Albdairi, A. T. H., & Awdaa, A. A. (2021). The impact of community tourism on the community of the holy city of karbala from the viewpoint of professors and students of the faculty of tourism sciences/karbala university. Ilkogretim Online-Elementary Education Online, 20(4), 550-557. https://doi.org.10.17051/ilkonline.2021.04.59
Parvaneh, P. C. (2013). Identify and rank barriers to tourism development. Research Journal of Environmental and Earth Sciences, 5(7), 350–358.
Phuong, N. T. M., Song, N. V., & Quang, T. X. (2020). Factors affecting community-based tourism development and environmental protection. Journal of Practical Study in Vietnam Environmental Protection, 11, 124-151. https://doi.org.10.4236/jep.2020.112009
Salim, S., Munir, E., & Jamal, M. (2021). Iraq's tourism sector: An outlook on the current status, challenges, startup, scene, and the role of ICT. KAPITA’s Research Team.
Salim Daly, S. (2019). Elements of tourism development and its impact on achieving economic diversification in Iraq (religious tourism as a model). The Iraqi Journal of Economic Sciences, 7(2). https://doi.org.10.31272/IJES.2019.62.4 [In Arabic]
Shabardina, Y. (2011). Recreational potential as a component of productive forces of regional economic space. Ph.D. thesis, Chernihiv State Technological University, Chernihiv, Ukraine.
Shalbafian Hosseinabadi, A. A., & Taherian, P. (2022). Identifying drivers and obstacles for the development of experience-oriented tourism in the eco-residences of Semnan province. Journal of Urban Tourism, 9(3), 15-29. https://doi.org.10.22059/jut.2021.318634.880 [In Persian]
Shpak, N., Oksana, M. K., Maryana, G., & Włodzimierz, S. (2021). Simulation of the influence of external factors on the level of use of the regional tourism potential: A practical aspect. Administrative Sciences, 11, 85. https://doi.org.10.3390/admsci1103008
Taleghani, G. R., Ghafary, A., Asgharpour, S. E., & Bekiai, M. (2014). An investigation of the barriers related to tourism industry development in Iran. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 120, 772–778. https://doi.org.10.1016/j.sbspro.2014.02.161
Terebukh, A., & Oleksandr, M. (2016). Assessment of tourism potential. Actual Problems of Economy, 7, 335–43. http://dx.doi.org/10.3390/admsci11030085
The Central Statistical Organization (CSOTE) (2019). Tourism Expenditure Survey, 2019.
Tuan, V. K., & Rajagopal, P. (2019). Analyzing factors affecting tourism sustainable development toward Vietnam in the new era. European Journal of Business and Innovation Research, 7(1), 30-42.
United Nations World Tourism Organization (UNWTO) (2008). Glossary of tourism terms. https://www.unwto.org
United Nations World Tourism Organization (UNWTO) (2021). Statistics of tourism: https://www.unwto.org
WTTC (2021). Global economic impact & trends 2020 and travel & tourism: Economic Impact 2021–Global Economic Impact & Trends 2021.