طراحی الگوی مطلوب برندسازی در اقامتگاه های بوم گردی (مورد مطالعه:استان گلستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ

2 دانشیار‌دانشکده‌علوم‌گردشگری،‌دانشگاه‌علم‌و‌فرهنگ

3 هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ، دانشکده گردشگری

4 دانشکده علوم گردشگری،دانشگاه علم وفرهنگ

10.22034/jtd.2023.385120.2741

چکیده

یکی از مباحث مهم در حوزه اقامتگاه بوم گردی، ارائه الگوی مطلوب برندسازی درآن می باشد. این الگو بیان کننده عوامل تأثیرگذار، روابط، قدمت و جایگاه هر یک از عوامل در سیستم بوم گردی است. از این رو سعی در طراحی الگوی مطلوب برندسازی در اقامتگاههای بومگردی در استان گلستان شد. در این پژوهش با توجه به مفاهیمی چون توسعه پایدار، جذابیت های مقصد، دانش اکوتوریسم و گردشگر، هویت و ذهنیت برند، به ارائه مدلی برای برندسازی اقامتگاههای بوم‌گردی در استان گلستان می‌پردازد. در این مدل، توسعه پایدار بوم گردی و جذابیت های آن، به عنوان مزیت های رقابتی اقامتگاههای بوم گردی شناسایی شده و عوامل کلیدی موثر بر برندینگ تعیین می شوند. روش تحقیق روش کمی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق گردشگران و صاحبان اقامتگاه بوم گردی در استان گلستان بوده است، که برای نمونه گیری، با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 گردشگر به روش تصادفی ساده و تعداد 90 نفر از صاحبان کسب و کار انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخت بوده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق آزمون مدل ساختاری با استفاده از نرم افزار SmartPLS انجام شده است. در بین ابعاد برندسازی برای هر دو گروه گردشگران و صاحبان کسب و کار، ابعاد اجتماعی-فرهنگی، اکولوژی، اقتصادی، نهادی و برندسازی در وضعیت نامطلوبی قرار داشته است. نتایج معادلات ساختاری نشان داد الگوی مطلوب در هر دو گروه گردشگران و صاحبان کسب و کار دارای ابعاد اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی، اکولوژی و نهادی می باشند و ابعاد ذکر شده توانایی سنجش برندسازی در اقامتگاههای بومگردی را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mountain Urbun Ecotourism Management Presentation Pattern (Case Study: Marivan Urban area)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Fayazi 1
  • Sayyed Saied Hashemi 2
  • Manochehr Jahanian 3
  • Parvaneh Parchegani 4
1 PhD student in tourism management, University of Science and Culture
2 Associate Professor, Faculty of Tourism Sciences, University of Science and Culture
3 Faculty of Science and Culture University, Faculty of Tourism
4 Faculty of Tourism Sciences, University of Elm and Farhang
چکیده [English]

One of the important issues in the field of eco-tourism accommodation is to provide a good branding model in it. This model expresses the influencing factors, relationships, age and position of each factor in the ecotourism system. Therefore, an attempt was made to design a suitable model of branding in ecotourism residences in Golestan province. In this research, considering concepts such as sustainable development, destination attractions, ecotourism and tourist knowledge, brand identity and mentality, it presents a model for branding ecotourism accommodations in Golestan province. In this model, the sustainable development of ecotourism and its attractions are identified as the competitive advantages of ecotourism accommodations and the key factors affecting branding are determined. The research method is a quantitative method. The statistical population of the research was tourists and owners of eco-tourism accommodation in Golestan province, for sampling, 384 tourists and 90 business owners were selected using Cochran's formula by simple random method. The research tool included a researcher-made questionnaire. Data analysis has been done through structural model testing using SmartPLS software. Among the dimensions of branding for both groups of tourists and business owners, socio-cultural, ecological, economic, institutional and branding dimensions have been in an unfavorable situation. The results of structural equations showed that the ideal model in both groups of tourists and business owners has socio-cultural, economic, ecological and institutional dimensions, and the mentioned dimensions have the ability to measure branding in ecotourism accommodations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ecotourism accommodation
  • Golestan province
  • development model
  • branding
  • accommodation