واکاوی تعیین‏ کننده‏ های توسعه گردشگری روستایی در شهرستان دنا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

2 گروه مدیریت توسعه روستایی/ دانشکده کشاورزی/دانشگاه یاسوج/ یاسوج/ ایران

10.22034/jtd.2023.381504.2724

چکیده

سهم امیدبخش گردشگری در توسعه جامعه، توسعه این صنعت را به‌طور قابل‌توجهی در دستور کار برنامه‏ریزان توسعه قرار داده و محققان را بر آن داشته تا نسبت به شناسایی عوامل توسعه‌دهنده گردشگری به‌طور اعم همت گمارند. لکن این نکته مهم در تمام مناطق هدف گردشگری به‏طور جامع مورد توجه قرار نگرفته و چه بسا بی‏توجهی به عوامل زمینه‏ساز توسعه گردشگری روستایی آثار زیانباری هم بر جامعه میزبان و هم بر گردشگران تحمیل نموده است. از این رو، پیمایش حاضر با هدف واکاوی تعیین‌کننده‌های توسعه گردشگری روستایی در شهرستان دنا، استان کهگیلویه و بویراحمد از زاویه سطوح مختلف ظرفیت‏های جامعه پرداخته است. جامعه آماری پژوهش را همه سرپرستان خانوارهای ساکن در روستاهای گردشگری شهرستان دنا تشکیل داده است. حجم نمونه مورد مطالعه تعداد 137 سرپرست خانوار تعیین شد. نمونه‏گیری به روش ساده تصادفی با انتساب متناسب صورت گرفت. ابزار پژوهش، پرسشنامه‏ای محقق ساخته بود که روایی آن توسط پانلی از متخصصان تأیید شد و پایایی آن نیز با استفاده از آماره آلفای کرونباخ از (52/0- 91/0) سنجش شد. نتایج حاصل از بررسی وضعیت مؤلفه‌های ظرفیت‏های توسعه گردشگری روستایی در منطقه مورد مطالعه نشان داد ظرفیت فردی در وضعیت خوب، ظرفیت‏ اجتماعی در سطح متوسط و ظرفیت‏ سازمانی در وضعیت ضعیفی قرار دارد. بر مبنای نتایج آزمون رگرسیون لجستیک نیز ‏سازه‏های ظرفیت فردی، ظرفیت اجتماعی و ظرفیت سازمانی تأثیر معنی‏داری بر توسعه گردشگری دارند. در نهایت، به منظور افزایش ظرفیت گردشگری در روستاهای مورد مطالعه پیشنهادهای کاربردی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Determinants of Rural Tourism Development in Dena County

نویسندگان [English]

  • Zohreh Aghajari 1
  • Maryam Sharifzadeh 2
1 Department of Rural Development Management, Faculty of Agriculture, Yasouj University, Yasouj, Iran
2 Department of Rural Development Management/ Faculty of Agriculture/ Yasouj University/ Yasouj/ Iran
چکیده [English]

The promising contribution of tourism industry in societal development makes it significant to the development program planners and suggesting researchers to identify determinants of tourism development, in general. However, this point has not been considered comprehensively in all tourism target areas, and perhaps neglecting the factors underlying rural tourism development has caused harmful effects on both the host society and tourists. So, this survey research was conducted aimed at investigating determinants of rural tourism development in tourism target villages of Dena county, Kohgilouyeh and Boyer Ahmad province with regard to components of societal capacity. The statistical population was resident household heads in tourism target villages of Dena county. The sample was consisted of 137 household heads were studied who were selected by simple random sampling method. The data gathering tool was a researcher-made questionnaire which its validity is confirmed by panel of the experts. The internal consistence (reliability) was assessed using Alpha Chronbach’s coefficient (0.52-0.91). Results of analyzing the capacity factors for rural tourism development revealed desirable status of individual capacity elements, medium social capacity and undesirable status regarding organization capacity factors. Results of the logistic regression model suggested that social, individual and organizational capacities determined rural tourism development. Finally, to develop rural tourism capacity some applied suggestions were provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Determinants of tourism development
  • Rural tourism
  • Community capacity approach
  • Social identity
  • Dena county