عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادی گردشگری شهری از منظر ساکنان محلی (مورد مطالعه: کلانشهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و فرهنگ

2 اقتصاد-دانشگاه علم و فرهنگ

10.22034/jtd.2023.399006.2776

چکیده

صنعت گردشگری، جایگاه خاصی در اقتصاد کشورها و نقش مؤثری در ارتقای ساختار اجتماعی – فرهنگی و محیطی جوامع دارد. در این میان توجه جدی و هدفمند به گردشگری شهری به ویژه در کلانشهرهایی مثل تهران از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادی گردشگری شهری از منظر ساکنان محلی با استفاده از رویکرد نگاشت شناختی فازی می‌باشد. پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل 65 نفر از کارشناسان صنعت گردشگری دارای سابقه کاری حداقل 5 سال در زمینه گردشگری بودند، به صورت غیرتصادفی و هدفمند انتخاب و مصاحبه شدند. داده‌ها و سناریوها با استفاده از تکنیک‌ نگاشت شناختی فازی تحلیل و مدل پژوهش با استفاده از تحلیل شبکه‌های اجتماعی طراحی شدند. در این راستا، 13 عامل نهایی توسط خبرگان تأیید شد که در نهایت با استفاده از روش نگاشت شناختی فازی عوامل رتبه‌بندی شدند که از میان عوامل وجود منابع مالی لازم نزد ساکنان برای انجام فعالیت‌های خدماتی مرتبط با توسعه گردشگری شهری، افزایش توان اقتصادی و حمایت و سرمایه‌گذاری دولت در توسعه گردشگری شهری به ترتیب بیشترین اهمیت را داشتند؛ زیرا از مرکزیت بیشتری برخوردار بودند. همچنین نتایج حاصل از سناریونویسی حاکی از آن است که به هر سه عوامل به یک میزان توجه شود تا شاهد توسعه و بهبود روزافزون توسعه اقتصادی گردشگری شهری از منظر ساکنان محلی کلانشهر تهران شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affecting the economic development of urban tourism from the perspective of local residents (case study: Tehran metropolis)

نویسندگان [English]

  • mona sadat 1
  • Ali Hassani 2
1 univercity scince and culture
چکیده [English]

The tourism industry has a special place in the economy of countries and an effective role in improving the social-cultural and environmental structure of societies. Meanwhile, serious and purposeful attention should be paid to urban tourism, especially in metropolises like Tehran, which have high capacities in this field. Therefore, the aim of the present study is to investigate the factors affecting the economic development of urban tourism from the perspective of local residents (case study: Tehran metropolis) using the fuzzy cognitive mapping approach. Descriptive research is a survey. 65 tourism industry experts with at least 5 years of experience in the field of tourism were selected and interviewed non-randomly. Data and scenarios were analyzed using fuzzy cognitive mapping technique and the research model was designed using social network analysis. In this regard, 13 final factors were confirmed by the experts, who were finally ranked using the fuzzy cognitive mapping method, which includes the presence of financial resources among the residents to carry out service activities related to the development of urban tourism, increasing economic power and support and The government's investment in the development of urban tourism was the most important; Because they were more central. Also, the results of the scenario writing indicate that all three factors should be given the same amount of attention in order to witness the development and improvement of the economic development of urban tourism from the perspective of the local residents of Tehran metropolis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuzzy Cognitive Mapping
  • Tourism Economy
  • Urban Economy
  • Tehran Metropolis