طراحی مدل بازاریابی دیجیتال بر مبنای تئوری داده بنیاد در صنعت گردشگری پزشکی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی ،واحد رودهن ، دانشگاه آزاد اسلامی ، رودهن ، ایران.

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد بین المللی خرمشهر دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر ، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی،واحد بین الملل خرمشهر دانشگاه آزاد اسلامی،خرمشهر ،ایران

10.22034/jtd.2023.401222.2780

چکیده

هدف:این تحقیق با هدف طراحی مدل بازاریابی دیجیتال در صنعت گردشگری پزشکی انجام شده است.

روش شناسی:پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیقات توسعه‌ای می‌باشد که با روش کیفی انجام می‌شود. جامعه آماری شامل مدیران شرکت های تسهیل گر گردشگری پزشکی و مدیران بخش پذیریش بیماران بین المللی بیمارستان های شهر تهران از جمله بیمارستان فارابی، قلب شهید رجایی وخاتم الانبیا (ص) می‌باشد که از این میان 15 نفر به صورت هدفمند غیرتصادفی بعنوان انتخاب شدند. ابزار اصلی گردآوری داده‌ها، مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته است. تحلیل داده‌های کیفی با روش نظریه داده ‌بنیاد و با استفاده از نرم افزار MAXQDA انجام شد.

یافته ها: بر اساس مدل پارادایمی بدست آمده، مولفه‌های مرتبط با بازاریابی دیجیتال در صنعت گردشگری پزشکی در شش دسته عوامل علی (بازاریابی اپلیکیشن ها، بازاریایی رسانه های اجتماعی، تبلیغات دیجیتالی، تبلیغات نمایشی، تسهیل ارتباطات و ارائه اطلاعات)، شرایط زمینه‌ای (شاخص‌های فناوری رسانه اجتماعی، محیط رسانه اجتماعی، تعامل پذیری، قابلیت درک پذیری)، پدیده محوری (بازاریابی دیجیتال انسان محور، تحلیل داده های مشتری و توسعه بازار)، راهبردها (استراتژی های کوتاه مدت و بلندمدت، ارزش عملکردی و ارزش مورد انتظار)، شرایط مداخله‌گر (شاخص‌های نرم افزاری و سخت افزاری) و پیامدها (وفاداری گردشگر، رضایت گردشگر، کیفیت خدمات و محتوای رسانه های اجتماعی) شناسایی شدند.

نتیجه گیری:بر اساس نتایج بدست آمده در این تحقیق می توان استنباط نمود که با استفاده از ابزار بازاریابی دیجیتال می توان تعداد سهم بازار بیشتری در صنعت گردشگری پزشکی ایران بدست آورد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a digital marketing model based on grounded theory in Iran's medical tourism industry

نویسندگان [English]

  • seyed mohsen lotfi ashtiani 1
  • lila andervazh 2
  • ebrahim albonaeimi 3
1 Bussiness Management Department, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran.
2 Business Management Department, Khorramshahr International Branch, Islamic Azad University, Khorramshahr, Iran
3 Business Managment Department Khoramshar Internatinal Branch Islamic Azad University Khoramshahr Iran
چکیده [English]

Abstract

Objective:This research was done with the aim of designing a digital marketing model in the medical tourism industry.

Methodology:The purpose of the current research is in the field of developmental research that is conducted with a qualitative method. The statistical population includes the managers of medical tourism facilitating companies and the managers of the department of international patients in Tehran hospitals, including Farabi, Ghalb shahid rajaei, and Khatem al-Anbia (pbuh) hospitals, of which 15 people were selected purposefully and non-randomly. The main tool of data collection is semi-structured in-depth interview. Qualitative data analysis was done with the method of data base theory and using MAXQDA software.

Findings:Based on the obtained paradigm model, the components related to digital marketing in the medical tourism industry in six categories of causal factors (application marketing, social media marketing, digital advertising, display advertising, facilitating communication and providing information), background conditions (media technology indicators social, social media environment, interactivity, comprehensibility), central phenomenon (human-centered digital marketing, customer data analysis and market development), strategies (short-term and long-term strategies, functional value and expected value), intervening conditions (software and hardware indicators) and outcomes (tourist loyalty, tourist satisfaction, service quality and social media content) were identified.

Conclusion: Based on the results obtained in this research, it can be concluded that by using digital marketing tools, more market share can be obtained in Iran's health tourism industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: medical tourism
  • digital marketing
  • brand identity
  • competitiveness