نقش صنعت فیلم سازی در برندسازی مقاصد گردشگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی دانشگاه کردستان

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان

3 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه خوارزمی

10.22034/jtd.2023.390588.2760

چکیده

در عصر حاضر گردشگری یکی از عوامل تأثیرگذار در گسترش روابط بین‌الملل است و به‌منزله ایجادکننده فرصت‌های شغلی در بخش اقتصادی و عاملی برای برقراری تعاملات اجتماعی و فرهنگی است. فیلم و سینما یکی از عواملی است که در این میان می‌تواند نقش کلیدی در توسعه گردشگری داشته باشد. این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نوع مطالعات توصیفی – پیمایشی می‌باشد. جامعه هدف این پژوهش را مخاطبان فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی (سینمایی، سریال، مستند و...) هستند که فیلم‌ها در فضای درون استان کردستان و یا با محوریت موضوع استان کردستان تهیه شده را مشاهده نموده‌اند. از آن‌جا که حجم دقیقی از تعداد افراد غیربومی که فیلم‌ها (با محوریت مکانی و موضوعی استان کردستان) را دیده‌اند، در دسترس نیست، بصورت نامحدود فرض کرده و تعداد ۳۸۴ نفر به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی آسان انتخاب شد. ابزار اصلی جهت گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه است که روایی آن در سطح محتوایی بررسی خواهد شد و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ بررسی شد. پس از گردآوری و تکمیل پرسشنامه‌های پژوهش، از طریق نرم‌افزارهای SPSSو AMOS مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل فرضیه‌های پژوهش حاکی از آن بود که همه فرضیه‌های پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. زیرساخت‌های فیلم‌سازی با ضریب ۵۷/۰ بیش‌ترین تأثیر را در قصد گردشگران دارد و کم‌ترین تأثیر با ضریب ۳۴/۰ مربوط به تأثیر قصد گردشگران بر تجربه گردشگران می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of the film industry in branding tourism destinations

نویسندگان [English]

  • yosra salehi 1
  • arman anmadizad 2
  • Zahed Ghaderi 3
1 MSC of Marketing Administration University of Kurdistan
2 Assistant professor of Department of Business Administration University of Kurdistan
3 Assistant Professor of Department of Business Administration University of Kharazmi
چکیده [English]

In today's era, tourism is one of the influential factors in the expansion of international relations, and it is a creator of job opportunities in the economic sector and a factor for establishing social and cultural interactions. Film and cinema is one of the factors that can play a key role in the development of tourism. This research has an applied purpose and is a descriptive-survey type of study. The target society of this research is the audience of cinema and television films (cinema, series, documentary, etc.) who have seen the films made in the space of Kurdistan province or centered on the subject of Kurdistan province. Since the exact amount of the number of non-native people who have seen the films (centered on the location and subject of Kurdistan province) is not available, it is assumed to be unlimited and the number of 384 people was selected by easy random sampling. The main tool for collecting information in this research is a questionnaire, the validity of which will be checked at the content level, and its reliability was checked through Cronbach's alpha test. After collecting and completing the research questionnaires, it was analyzed through SPSS and AMOS software. The results of the analysis of the research hypotheses indicated that all the research hypotheses were confirmed. Filmmaking infrastructure has the greatest effect on tourists' intention with a coefficient of 0.57, and the least effect with a coefficient of 0.34 is related to the effect of tourists' intention on tourists' experience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • destination branding
  • film industry
  • travel intention
  • travel experience
  • destination image