چارچوب ارتباطات بحران در گردشگری از دیدگاه رسانه همشهری آنلاین: دوران کرونا در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 گروه آموزشی گردشگری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

10.22034/jtd.2023.316843.2767

چکیده

پوشش خبری و ارتباطات بحران نقش بسزایی در صنعت گردشگری دارد. یک بحران نیاز افراد را به جستجوی اطلاعات در مورد وضعیت اضطراری و اطلاعات فوری و قابل اعتماد افزایش می دهد. بیماری کرونا مشاغل مرتبط با گردشگری را به شدت تحت تاثیر قرار داد و در پوشش خبری کشور ایران و جهان به نمایش درآمد. لذا این پژوهش در پی بررسی چهارچوب کلی ارتباطات بحران در رسانه در حوزه گردشگری و در دوره شیوع کرونا(حین بحران) می‌باشد. از بین رسانه‌های منتخب، رسانه همشهری آنلاین انتخاب گردید. تعداد 4000 عنوان و محتوای خبر با عناوین کلیدی "گردشگری" و "کرونا" که از تاریخ 01/12/1398 تا 31/02/1401 منتشر شده بود به عنوان داده های پژوهش از سایت همشهری آنلاین استخراج شد. از این تعداد خبر، 3474 خبر جهت تحلیل محتوای کیفی مورد بررسی قرار گرفت. محتوای اخبار مستخرج، با استفاده از نرم افزار MAXQDA و نیز به شکل دستی، کدگذاری تماتیک شدند و به این ترتیب 5 مقوله اصلی از متن اخبار استخراج شد: برنامه ریزی و سیاست گذاری های دولت، کسب و کارهای گردشگری، اطلاع رسانی، دیدگاه غالب حوزه سفر، افق گردشگری پس از بحران.در این میان، انعکاس فعالیت‌ها و اقدامات دولت در خصوص سیاست‌گذاری در دوره کرونا بیش از سایر موارد انعکاس یافته است و در مقابل دیدگاه‌های غالب در مورد کرونا که دیدگاه‌های مردم را نیز شامل می‌شود، با اختلاف کمترین میزان انعکاس را داشته است.نتایج این پژوهش می تواند به سیاستگذاران در بحران های بعدی کمک شایانی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Crisis communication framework in tourism from the perspective of media

نویسندگان [English]

  • Sareh Pourjahan 1
  • Boshra Mohajer 2
  • Mehdi Karoubi 3
1 Department of tourism management, Faculty of management and accounting, University of Allameh Tabataba’I, Tehran, Iran
2 Department of tourism management, Faculty of management and accounting, University of Allameh Tabataba’I, Tehran, Iran
3 Department of Tourism Management, , Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

News coverage and crisis communications play a significant role in the tourism industry. A crisis increases the need for people to seek information about the emergency and for immediate and reliable information. Corona disease affected tourism-related businesses and was shown in the news coverage of Iran and the world. This research aims to investigate the total framework of crisis communication in the media in the field of tourism and during the outbreak of Corona (during the crisis). Among the selected media, Hamshahri online media was selected. The number of 4000 titles and news content with the key titles of "Tourism" and "Corona" that were published from 01/12/2018 to 31/02/2014 were extracted as research data from the Hamshahri Online website. Out of this number of news, 3474 news were analyzed for qualitative content analysis. The extracted news content was thematically coded using MAXQDA software and manually, and in this way, 5 main categories were extracted from the news text: government planning and policies, tourism businesses, information, and dominant view. The field of travel, the horizon of tourism after the crisis. In the meantime, the reflection of the government's activities and actions regarding policymaking during the Corona period has been reflected more than in other cases, and in contrast to the prevailing views about the Corona, which also includes the people's views, it has had the least amount of reflection by far. The results of this research can be of great help to policymakers in future crises.

کلیدواژه‌ها [English]

  • crisis communication
  • media
  • Hamshahri online newspaper
  • tourism
  • Corona