طراحی مدل کارآفرینی اجتماعی در صنعت گردشگری با تاکید بر کارآفرینی معلولین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ایران، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه جهانگردی

2 گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ،

3 دانشگاه علامه طباطبایی تهران، دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه رشته مدیریت جهانگردی

10.22034/jtd.2023.388136.2749

چکیده

هدف پژوهش حاضر طراحی مدل کارآفرینی اجتماعی در صنعت گردشگری به عنوان رویکردی نوآورانه برای فراهم کردن زمینه ی کارآفرینی معلولین می باشد. روش پژوهش آمیخته از نوع اکتشافی و کاربردی می باشد. در بخش کیفی از روش فرا سنتز با کمک علم سنجی و استفاده از نرم افزارهای VOSviwer و MAXQDA پژوهش های پیشین در سطح بین المللی و از طریق پایگاه های داده طی سال های 1980 تا 2023 مورد تحلیل قرار گرفت. در این بخش مدل مفهومی با سه مقوله فردی، بین فردی و محیطی طی فرآیند کدگذاری، تبیین گردید. در بخش کمی با استفاده از روش نگاشت شناختی فازی ارتباط بین متغیرهای مدل مفهومی و میزان تاثیر گذاری و تاثیر پذیری آنها بر یکدیگر مورد تحلیل قرار گرفت. در نهایت با انجام سناریو سازی رو به جلو و عقب بر روی تاثیر گذارترین و تاثیر پذیر ترین عوامل با مرکزیت کارآفرینی اجتماعی در صنعت گردشگری مدل کاربردی کارآفرینی اجتماعی در صنعت گردشگری ارائه گردید. یافته های پژوهش نشان داد از میان متغیر های شناسایی شده عوامل محیطی و بین فردی با بیشترین تاثیر گذاری و عوامل فردی با بیشترین تاثیر پذیری در تعامل با دیگر متغیرها نقش اساسی در فراهم کردن زمینه ی کارآفرینی اجتماعی معلولین در صنعت گردشگری را فراهم می کند، همچنین نتایج در حوزه نظری زوایای نوین و پیشنهادات کاربردی را برای پژوهشگران و نهاد های سیاست گذار و تصمیم گیر ارائه می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a social entrepreneurship model in the tourism industry Emphasizing the entrepreneurship of the disabled

نویسندگان [English]

  • Ahmad Mansouri 1
  • Esmaeil ghaderi 2
  • Sayed Mojtaba Mahmoudzadeh 3
  • Mehdi Karoubi 3
1 Department of Tourism, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
2 . Associate professor, Tourism Management ,Faculty of Management and Accounting, University of Allameh Tabataba'i,Tehran
3 Allameh Tabatabai University of Tehran, Faculty of Management and Accounting, Department of Tourism Management
چکیده [English]

The current research aims to design a social entrepreneurship model in the tourism industry as an innovative approach to provide the field of entrepreneurship for the disabled. The mixed research method is exploratory and operational. In the qualitative part of the meta-synthesis method, with the help of Scientometrics, VOSviwer, and MAXQDA software, previous research at the international level and through databases was assessed and analyzed from 1980 to 2023. In this section, the conceptual model with three categories, individual, interpersonal, and environmental, was explained during the coding process. In the quantitative part, using the fuzzy cognitive mapping method, the relationship between the conceptual model variables and their impact extension on each other was analyzed. Finally, by performing forward and backward scenarios on the most effective and impressible factors with the centrality of social entrepreneurship in the tourism industry, the related model was presented. The research findings showed that among the identified variables, environmental and interpersonal factors with the greatest influence, and individual factors with the most significant impressibility in interaction with other variables, provide a fundamental role in supplying the social entrepreneurship field of the disabled in the tourism industry. Also, the results of this research in the theoretical field obtain new angles and practical suggestions for researchers and policy-making and decision-making institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social entrepreneurship
  • disabled entrepreneurship
  • tourism industry
  • meta-synthesis
  • fuzzy cognitive maps