برآورد اقتصادی جاذبه‌های گردشگری با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط (مطالعه موردی: باغ دولت‌آباد یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده منابع‌طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشجوی دکتری اقتصادسنجی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان،ایران

3 دانشیار دانشگاه تبریز

4 دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیاء بهبهان، بهبهان، ایران.

10.22034/jtd.2023.392920.2758

چکیده

صنعت گردشگری یکی از بزرگ‌ترین منابع رشد و توسعه اقتصادی در هر منطقه است و رشد سریع آن تغییرات فراوانی را به دنبال دارد. برای بیان نقش و اهمیت گردشگری و تبدیل آن‌ به ارزش‌های پولی لازم است جاذبه‌های گردشگری با استفاده از روش‌های مناسب ارزش‌گذاری شوند. در مطالعه حاضر، ارزش تفریحی باغ دولت‌آباد یزد با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط برآورد شده و عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای بهبود وضعیت و حفاظت از این باغ نیز با استفاده از الگوی لاجیت مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور ابتدا حجم نمونه بر اساس روش کوکران تعیین شد و سپس داده‌ها از طریق پرسش‌نامه و مصاحبه حضوری جمع‌آوری شدند. نتایج نشان داد که متغیرهای «درآمد ماهیانه»، «شغل»، «تحصیلات»، «وسایل حمل‌و‌نقل» و «حداکثر مبلغ پیشنهادی» تاثیر معنی‌داری بر تمایل به پرداخت افراد دارند اما متغیرهای «سن»، «جنسیت»، «فصل‌های بازدید» اثر معنی‌داری ندارند. هم‌چنین بر اساس محاسبات انجام شده، متوسط تمایل به پرداخت برای هر بازدیدکننده به‌منظور حفاظت و بهبود وضعیت باغ دولت‌آباد 80300 ریال در ماه است و ارزش تفریحی سالانه آن 11842 میلیون برآورده شد که نشان‌دهنده اهمیت بالای این باغ برای بازدیدکنندگان است. همچنین نتایج بیانگر آن است که روش ارزش‌گذاری مشروط یکی از روش‌های کارا برای ارزش‌گذاری اقتصادی خدمات غیربازاری در حوزه گردشگری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating the Economic Value of Tourist Attractions Using the Contingent Valuation Method (Case Study: Dowlatabad Garden, Yazd Province, Iran)

نویسندگان [English]

  • Gholamhosein Moradi 1
  • Farnaz Dehghan Benadkuki 2
  • Sajad Ghanbari 3
  • Mostafa Moradi 4
1 Environmental Sciences Department, School of Natural Resources & Desert studies, Yazd University, Yazd, Iran
2 Ph.D. student of Econometrics. Faculty of Economics, University of Sistan and Baluchistan, Zahedan, Iran.
3 Associate Professor, University of Tabriz
4 Associate professor, Faculty of Natural Resources, Behbahan Khatam Alanbia University of Technology, Khuzestan, Iran.
چکیده [English]

The tourist industry is one of the most important sources of economic growth and development and its rapid growth leads to social, economic, and environmental changes. It is necessary to value tourist attractions in an appropriate manner to express the role and importance of tourism and convert it into monetary value. In the present study, the value of recreation was estimated in Dowlatabad Garden using the contingent valuation method (CVM). Also, a logit model was used to investigate factors influencing the willingness of visitors to pay for the improvement and protection of this garden. For this purpose, the Cochrane formula firstly was used to determine the sample size, and then questionnaires and face-to-face interviews were used to collect the data. Regarding results, the variables of monthly income, job, education, vehicles, and the maximum offered amount significantly affect the willingness to pay. But, there is not a significant relationship between willingness to pay and age, gender, and visiting season. The average willingness to pay for each visitor to protect and improve the condition of Dowlatabad Garden was estimated 80,300 Rials. According to the number of annual visitors, the Annual Social Value (ASV) of this historical place was estimated 11,842 million Rials. The results of the present study indicate that the conditional valuation method is efficient for the valuation of non-market goods and services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Logit Model
  • Non-Market Value
  • Tourism Economy
  • Tourism
  • Willingness to pay