مدل کیفی بازاریابی گردشگری سلامت و تأثیر آن در جذب توریسم در دهکده‌های سلامت؛ مبتنی بر تئوری برخاسته از داده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، واحد بین المللی خرمشهر،دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران

2 استادیار،گروه مدیریت بازرگانی واحد بین المللی خرمشهر،دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی،واحد آبادان ،دانشگاه آزاد اسلامی،آبادان،ایران

10.22034/jtd.2023.382998.2731

چکیده

چکیده

گردشگری سلامت شکل جدیدی از بازار گردشگری و مسافرتی سازمان یافته با هدف حفظ بهبودی و یا بدست آوردن مجدد سلامتی جسمی و روانی است که در سال های اخیر به شکل فزاینده ای رشد داشته است. این تحقیق با هدف مدل کیفی بازاریابی گردشگری سلامت و تأثیر آن در جذب توریسم در دهکده‌های سلامت شکل گرفت. بر همین اساس به‌منظور رسیدن به این الگو، از رویکرد کیفی و روش نظریه برخاسته از داده‌ها استفاده شد. نوع تحقیق در مرحله طراحی مدل، بنیادین و در مرحله آزمون مدل، کاربردی می باشد. در بخش کیفی از روشهای تحلیل محتوای کیفی و روش کدگذاری نظری و در بخش کمی از معادلات ساختاری استفاده شد. داده‌ها با استفاده از مصاحبۀ با ۱۱ متخصص و خبره در ارتباط با بازاریابی گردشگری سلامت بر اساس اصل اشباع گرد آوری شد. در قدم اول، در مجموع ۱۸۷ کد اولیه شناسایی شد که بر اساس بررسی صورت پذیرفته در این پژوهش در مرحله کد-گذاری باز ۱۰۱ کد اولیه شناسایی شد که در ۲۹ کد مفهومی گروهبندی شدند. یافته‌ها نشان داد مزیت رقابتی مقوله محوری در بازاریابی گردشگری سلامت و تأثیر آن در جذب توریسم در دهکده‌های سلامت است که از تحلیل عوامل علی شناسایی شده شامل امکانات رفاهی، معرفی و تبلیغات، جاذبه‌های محیطی، هتل و امکانات سکونتی، فناوری و تجهیزات پیشرفته، سابقه کاری، هزینه و صرفه اقتصادی، ارزش ویژه برند شهری منتج شده است.

کلیدواژه‌ها: گردشگری سلامت ، بازاریابی گردشگری، جذب توریسم ، دهکده‌های سلامت، تئوری برخاسته از داده.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The qualitative model of health tourism marketing and its effect on tourism attraction in health villages; Based on Grounded Theory C

نویسندگان [English]

  • Forough zekavati 1
  • leila Andervazh 2
  • SOHEILA ZARINJOYALVAR 3
1 Ph.D student of Business Administration, Khorramshahr International Branch, Islamic Azad University, Khorramshahr, Iran
2 Assistant Professor, Department of Business Management, Khoramshahr International Unit, Islamic Azad University, Khoramshahr, Iran Community Verified icon
3 Department of Business Management, Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran
چکیده [English]

Abstract

Health tourism is a new form of tourism and travel market organized with the aim of maintaining recovery or regaining physical and mental health, which has grown increasingly in recent years. This research was formed with the aim of the qualitative model of health tourism marketing and its effect on attracting tourism in health villages. Accordingly, in order to reach this pattern, the qualitative approach and the method of the theory arising from the data were used. The type of research in the model design stage, fundamental and in The model testing stage is practical. Qualitative content analysis and theoretical coding methods were used in the qualitative part and structural equations were used in the quantitative part. The data was collected by interviewing 11 experts and experts in relation to health tourism marketing based on the principle of saturation. In the first step, a total of 187 primary codes were identified, and based on the review conducted in this research, 101 primary codes were identified in the open coding stage, which were grouped into 29 conceptual codes. The findings showed Competitive advantage is a central category in health tourism marketing and its effect on attracting tourism in health villages, which is identified from the analysis of causal factors including amenities, introduction and advertising, environmental attractions, hotels and residential facilities, technology and advanced equipment, work experience, cost And economic efficiency, the special value of the urban brand has resulted.

Keywords: health tourism, tourism marketing, tourism attraction, health villages, data-driven theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: health tourism
  • tourism attraction
  • health villages
  • data-driven theory