چالش های مسئولیت مدنی راهنمای گردشگری و مدیر فنی دفتر خدمات گردشگری در حقوق ایران و مطالعهٔ تطبیقی با حقوق فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران.

2 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران

3 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران.

10.22034/jtd.2023.385092.2739

چکیده

متناسب با پیشرفت صنعت گردشگری در جهان لازم است مباحث حقوقی مرتبط با صنعت گردشگری مخصوصاً بحث مسئولیت مدنی نیز بررسی شوند. هدف این مقاله پژوهش درخصوص چالش‌های مسئولیت مدنی راهنمای گردشگری و مدیر فنی دفتر خدمات گردشگری و مطالعهٔ تطبیقی با حقوق فرانسه است. روش کار در این مقاله توصیفی، تحلیلی و تطبیقی بود. روش گردآوری اطلاعات نیز در این مقاله کتابخانه‌ای و ابزار گردآوری اطلاعات فیش‌برداری و ترجمه بود. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات نیز از روش تطبیقی و مقایسه‌ای استفاده شد. در قانون گردشگری فرانسه مسئولیت مدنی بر دوش دفتر خدمات گردشگری نهاده شده و، با تمرکز بر قرارداد بین گردشگر و دفتر خدمات، مسئولیت پرداخت هر نوع خسارتی را که ناشی از عدم‌اجرای قرارداد باشد بر عهدهٔ دفتر خدمات گردشگری نهاده است. در فرانسه، راهنمای گردشگری در قبال خسارات وارده به مسافر مستقیماً مسئول نیست و سِمتی با عنوان مدیر فنی به‌شکلی که در ایران مقرر شده است وجود ندارد و مسئولیت‌های فنی با دفتر خدمات گردشگری است. در حقوق ایران، امکان استقرار مسئولیت مدنی ورود خسارت به گردشگر بر عهدهٔ مدیر فنی و راهنمای گردشگری وجود دارد که خود چالشی حقوقی برای این دو حرفه به شمار می‌آید. نتیجهٔ این پژوهش آن است که استقرار مسئولیت مدنی بر عهدهٔ مدیر فنی و راهنمای گردشگری از موانع حقوقی ایجاد ارزش در زنجیرهٔ تأمین خدمات گردشگری است. مهم‌ترین پیشنهاد این پژوهش حذف جایگاه مدیر فنی و انتقال مسئولیت‌های حقوقی این جایگاه به دفتر خدمات گردشگری و نیز قانونگذاری درخصوص مسئولیت مستقیم دفتر خدمات در مقابل گردشگر و عدم‌مسئولیت راهنمای گردشگری در قبال گردشگر و درنتیجه ایجاد ارزش در زنجیرهٔ تأمین خدمات گردشگری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges Of Civil Responsibility Of Tourism Guide And Technical Director Of Tourism Services Office In Iranian Law And A Comparative Study With French Law

نویسندگان [English]

  • Ahmad Mir dadashi 1
  • Seyyed mahdi Mir dadashi 2
  • Alireza Shamshiri 3
1 Ph.D. student in private law, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Qom branch, Qom, Iran
2 Associate Professor of Private Law, Department of Private Law, Faculty of Humanities, Islamic Azad University Qom Branch, Qom, Iran
3 Assistant Professor of Private Law, Department of Private Law, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Tehran Central Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In accordance with the progress of the tourism industry in the world, it is necessary to discuss the legal issues related to the tourism industry, especially the issue of civil responsibility. The purpose of this article is research on the challenges of the civil responsibility of tourist guides and the technical director of the tourism services office and a comparative study with French law. The working method in this article was descriptive, analytical and comparative. The method of data collection in this article was a library and the data collection tool was data collection and translation. The comparative method was also used to analyze the data. In the French tourism law, civil responsibility is placed on the shoulders of the tourist service office, and by focusing on the contract between the tourist and the service office, the responsibility of paying any kind of damage caused by the non-fulfillment of the contract is placed on the tourist service office. In France, the tourist guide is not directly responsible for the damage caused to the traveler, and there is no technical manager position as prescribed in Iran, and the technical responsibilities are with the tourism service office. In Iranian law, there is a possibility of establishing the civil responsibility for damage to the tourist on the responsibility of the technical manager and tourist guide, which is considered a legal challenge for these two professions. The result of this research is that the establishment of civil responsibility on the responsibility of the technical manager and tourism guide is one of the legal obstacles to creating value in the supply chain of tourism services. The most important proposal of this research is to remove the position of technical manager and transfer the legal responsibilities of this position to the tourism service office, as well as legislation regarding the direct responsibility of the service office to the tourist and the lack of responsibility of the tourist guide to the tourist, and as a result, creating value in the supply chain of tourism services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil responsibility
  • tourism services office
  • tourist guide
  • technical director (paragraph B)
  • Iranian
آقاغلامی کرزانی، علی (1383). مسئولیت مدنی مؤسسات جهانگردی و گردشگری (پایان نامهٔ کارشناسی ارشد)، ایران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.
انصاری، علی و مبین، حجت (1390). نظریهٔ قابلیت استناد در حقوق مسئولیت مدنی، مطالعهٔ تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه. مجلهٔ پژوهش‌های حقوق تطبیقی، ۱۵(1)، 1-21. https://clr.modares.ac.ir/article-20-9379-fa.html
بابایی فینی، ام‌السلمه (۱۳۹۴). مقایسهٔ قوانین و مقررات گردشگری جمهوری اسلامی ایران با کشورهای توسعه‌یافته. مجلهٔ برنامه‌ریزی و توسعهٔ گردشگری، ۴(۱۴)، ۲۶-۴۴. https://tourismpd.journals.umz.ac.ir/article_1127.html?lang=fa
تنک، آندره (1398). مبانی و اصول مسئولیت مدنی از دیدگاه حقوق تطبیقی، ترجمهٔ سیدحسین صفایی و سیداحسان حسینی. تهران: شرکت سهامی انتشار (نشر اثر اصلی 1989).
چهکنویی، رضا (1392). مدیریت راهبردی دفاتر خدمات مسافرتی. تهران: انتشارات روزنه.
حسینی (ملک‌زاده)، سیدمحمد عارف (1398). قرآن و فقه گردشگری. اندیشه‌های قرآنی، ۶(11)، 103-120. http://qt.journals.miu.ac.ir/article_5480.html
حکیمیان، علی محمد (1391). قاعدهٔ احترام، مبنای مسئولیت مدنی مسلمانان نسبت به یکدیگر. مجلهٔ حقوق اسلامی، 9(33)، 37-71. https://hoquq.iict.ac.ir/article_18240.html?lang=fa
رحیم‌پور، علی، هاشمی، سیدسعید و واحدی زارچ، هانیه (1393). شناسایی و ارزیابی راهنمایان اکوتوریسم، مطالعهٔ موردی راهنمایان اکوتوریسیم استان تهران. مجلهٔ نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، ۶(۴)، 79-۹۴. https://geography.garmsar.iau.ir/article_664877.html
رحیمی اقدم، صمد، رحیمی‌کلور، حسین و حق‌وردی‌زاده، ابوالفضل (1399). شناسایی شایستگی‌های محوری راهنمایان تور بین‌المللی، مجلهٔ گردشگری و توسعه، 9(۴)، ۶۳-82. https://doi.org.10.22034/jtd.2020.199272.1810
رضایی‌نژاد، همایون (1399). فلسفهٔ مسئولیت قراردادی. تهران: شرکت سهامی انتشار.
صفایی، سیدحسین و رحیمی، حبیب‌اللّه (۱۴۰۱). مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد) جلد اول، قواعد عمومی. تهران: انتشارات سمت.
صوف‌باف، محمد (۱۳۸۴). بررسی فقهی و حقوقی توریسم (پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد)، ایران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.
ضرغام بروجنی، حمید، تقوی‌فرد، محمدتقی و عزیزی عذرا (۱۴۰۰). تحلیل مضامین مؤثر بر خلق ارزش ازطریق زنجیرهٔ تأمین یکپارچهٔ الکترونیکی خدمات گردشگری در ایران. مجلهٔ گردشگری و توسعه، 10(1)، 321-۳۳۵. https://doi.org.10.22034/jtd.2020.220663.1973
عباسلو، بختیار (۱۳۸۵). مسئولیت نیابتی در حوادث رانندگی. دانش انتظامی، 8(3)، 122-130. https://www.sid.ir/paper/100505/fa
قاسم‌زاده، سیدمرتضی (1387). مبانی مسئولیت مدنی. تهران: انتشارات میزان.
قائمی خرق، سیدمحسن و آقایی‌نژاد، سمیه (۱۳۹۶). مبانی فقهی و حقوقی گردشگری در تکاپوی الگوی اسلامی پیشرفت. تهران: انتشارات خرسندی.
کاتوزیان، ناصر (۱۴۰۱). مسئولیت مدنی، الزام‌های خارج از قرارداد، جلد اول، قواعد عمومی. تهران: انتشارات گنج دانش.
کلانتری، علی (۱۳۷۶). فقه و صنعت جهانگردی. مجلهٔ کاوشی نو در فقه، (۱۴). https://ensani.ir/fa/article/60445
یزدانیان، علیرضا و آرایی، حمید (1393). مطالعهٔ تطبیقی تبیین مسئولیت مدنی بیمارستان در قبال اعمال کارکنان خود و تحلیل آن در راستای مسئولیت ناشی از فعل غیر. دوفصلنامهٔ عملی حقوق تطبیقی، 1(2)، ۱۵۱-180. https://law.mofidu.ac.ir/article_17961.html
Abbaslu, B. (2015). Vicarious liability in traffic accidents. Police Knowledge, 3(30), 122-130. https://www.sid.ir/paper/100505/fa [In Persian]
Agha Gholami Karzani, A. (2004). Civil liability of travel and tourism institutions (Master's thesis), Iran, Islamic Azad University, Central Tehran branch. [In Persian]
Ansari, A., & Mobein, H. (2011). The theory of citation in civil liability law, a comparative study in Imami jurisprudence and French law. Journal of Comparative Law Research, 15(1), 1-21. https://clr.modares.ac.ir/article-20-9379-fa.html. [In Persian]
Algieri, B., Aquino, A., & Succurro, M. (2018). International competitive advantages in tourism: An eclectic view. Tourism Management Perspectives, 25, 41–52. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2017.11.003
Babaee Fini, O. (2015). Comparing the Laws and Regulations of the Islamic Republic of Iran's Tourism with Developed Countries. Journal of Tourism Planning and Development, 4(14), 26-44. https://tourismpd.journals.umz.ac.ir/article_1127.html?lang=fa. [In Persian]
Chekanoui, R. (2012). Strategic management of travel service offices. Tehran: Rozeneh Publications. [In Persian]
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 Mars 2005, 02-15.940, Publié au bulletin. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007051037
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0023, du 14 Septembre 2005. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006947331
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 Décembre 2005, 03-17.897. Publié au bulletin. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007052433
Cour de Cassation, 1ère Chambre civile, 11 Mars 2009, 08-13.169, Inédit.
Cour de Cassation, civile, Chambre civile 1, 19 Mars 2009, 08-11.617, Inédit.
De Planiol, M., & Ripert, G., & Boulanger, J. (1957). Traité élémentaire de droit civil, T II. Paris: Librairie Generale De Droit et De Jurisprudence.
Ghaemi Kharg, S. M., & Aghainejad, S. (2016). Fiqh and legal foundations of tourism in the pursuit of the Islamic model of progress. Tehran: Khorsandi Publications. [In Persian]
Hakimian, A. M. (2013). The Rule of Respect, a Basis for Civil Responsibility of Muslims toward Each Other. Islamic Law, 9(33), 37-71. https://hoquq.iict.ac.ir/article_18240.html?lang=fa. [In Persian]
Hosseini, S. M. A. (2018). Quran and tourism jurisprudence. Journals Of Qur'anic Thoughts, 8(1), 103-120. http://qt.journals.miu.ac.ir/article_5480.html. [In Persian]
Kalantari, A. (2004). Jurisprudence and the tourism industry. New Exploration in Jurisprudence magazine, (14). https://ensani.ir/fa/article/60445 [In Persian]
Katouzian, N. (2022). Civil liability, non-contractual obligations, Volume I, general rules. Tehran: Ganj Danesh Publications. [In Persian]
Qasimzadeh, S. M. (2007). Basics of Civil Responsibility. Tehran: Mizan Publications. [In Persian]
Rahimiaghdam, S., Rahimi Kelor, H., & Haghverdizadeh, A. (2020). Identification of Core Competencies of International Tour Leaders. Journal of Tourism and Development, 9(4), 63-82. https://doi.org.10.22034/jtd.2020.199272.1810. [In Persian]
Rahimpour, A., Hashemi, S. S., & Vahidi Zarch, H. (2014). Identification and evaluation of ecotourism guides, a case study of ecotourism guides in Tehran province. Journal of New Perspectives in Human Geography, 6(4), 79-94. https://geography.garmsar.iau.ir/article_664877.html. [In Persian]
Rezainejad, H. (2019). Philosophy of Contractual Responsibility. Tehran: Publishing Company. [In Persian]
Safai, S. H., & Rahimi, J. E. (2022). Civil liability (requirements outside the contract), first volume, general rules. Tehran: Samt Publications. [In Persian]
Rousseau-Houle, T. (1983). La responsabilité des agences de voyages: lestendances de la jurisprudence récente. Les Cahiers de droit, 24(3), 643–671. https://doi.org/10.7202/042562ar
Savatier, R. (2016). Traité de la responsabilité civile en droit français, Tome 2. Paris: LGDJ.
Soufbaf, M. (2004). Jurisprudential and legal review of tourism (Master's thesis) Iran, Islamic Azad University, Central Tehran branch. [In Persian]
Tank, A. (2018). Basics and principles of civil responsibility from the perspective of comparative law (Seyd Hossein Safaei and Seyed Ehsan Hosseini, translators). Tehran: Sahami Publishing Company (published the original work in 1989). [In Persian]
Tonc, A. (1981). La responsabilité Civile, p. 11-15. Paris: Economica.
Tsaur, S. H., & Tu, J. H. (2019). Cultural competence for tour leaders: Scale development and validation. Tourism Management, 71, 9-17. https://doi.org/10.1177/00472875221109826
World Federation of Tourist Guide Associations (2003). What is a tourist guide? available at: www.wftga.org/page.asp?id_15 (accessed 16 June 2012).
Yazdanian, A., & Arayee, H. (2015). Comparative Study of Explaining of the Hospital Civil Liability in order to Their Employee’s Actions and its Analysis in Line with the Liability Arising from the Act of Other. Journal of Comparative Law, 1(2), 151-180. https://law.mofidu.ac.ir/article_17961.html [In Persian]
Zargham, H., Taghavifard, M., & Azizi, O. (2021). Analysis of the Themes Affecting Value Creation Through E-Integrated Supply Chain of Tourism Services in Iran. Journal of Tourism and Development, 10(1), 321-335. https://doi.org.10.22034/jtd.2020.220663.1973. [In Persian]