چالشهای مسئولیت مدنی راهنمای گردشگری و مدیر فنی دفتر خدمات گردشگری در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی ، قم، ایران.

2 استادیار گروه حقوق خصوصی ، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

3 استادیار گروه حقوق خصوصی ، واحد تهران مرکز،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/jtd.2023.385092.2739

چکیده

هدف این مقاله پژوهش در خصوص چالش‌های مسئولیت مدنی راهنمای گردشگری و مدیر فنی دفتر خدمات گردشگری و مطالعه تطبیقی با حقوق فرانسه است. روش کار در این مقاله توصیفی، تحلیلی و تطبیقی بود. روش گردآوری اطلاعات نیز در این مقاله کتابخانه‌ای و ابزار گردآوری اطلاعات، فیش برداری و ترجمه بود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از روش تطبیقی و مقایسه‌ای استفاده شد. در قانون گردشگری فرانسه مسئولیت مدنی بر دوش دفتر خدمات گردشگری نهاده شده و با تمرکز بر روی قرارداد بین گردشگر و دفتر خدمات، مسئولیت پرداخت هر نوع خسارتی که ناشی از عدم انجام قرارداد باشد را بر عهده دفتر خدمات گردشگری نهاده است. در فرانسه راهنمای گردشگری در قبال خسارات وارده به مسافر به طور مستقیم مسئول نیست و سِمتی با عنوان مدیر فنی به شکلی که در ایران مقرر شده است وجود ندارد و مسئولیت‌های فنی با دفتر خدمات گردشگری است. در حقوق ایران امکان استقرار مسئولیت مدنی ورود خسارت به گردشگر بر عهده مدیر فنی و راهنمای گردشگری وجود دارد که خود چالشی حقوقی برای این دو حرفه به حساب می آید. نتیجه این پژوهش آن است که استقرار مسئولیت مدنی بر عهده مدیر فنی و راهنمای گردشگری، از موانع حقوقی ایجاد ارزش در زنجیره تأمین خدمات گردشگری است. مهمترین پیشنهاد این پژوهش حذف جایگاه مدیر فنی و انتقال مسئولیت های حقوقی این جایگاه به دفتر خدمات گردشگری و نیز قانونگذاری در خصوص مسئولیت مستقیم دفتر خدمات در مقابل گردشگر و عدم مسئولیت راهنمای گردشگری در قبال گردشگر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges of civil responsibility of tourism guide and technical director of tourism services office in Iranian law and a comparative study with French law

نویسندگان [English]

  • Ahmad Mir dadashi 1
  • Seyyed mahdi Mir dadashi 2
  • Alireza Shamshiri 3
1 PhD student in private law, Qom Branch. Islamic Azad University, , Qom, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Private Law, Qom branch. Azad University, Qom, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Private Law, Tehran Branch. Islamic Azad University, , Center, Tehran, Iran
چکیده [English]

The method of data collection in this article was a library and the data collection tool was data collection and translation. The comparative method was also used to analyze the data. In the French tourism law, civil responsibility is placed on the shoulders of the tourist service office, and by focusing on the contract between the tourist and the service office, the responsibility of paying any kind of damage caused by the non-fulfillment of the contract is placed on the tourist service office. In France, the tourist guide is not directly responsible for the damage caused to the traveler, and there is no technical manager position as prescribed in Iran, and the technical responsibilities are with the tourism service office. In Iranian law, there is a possibility of establishing the civil liability for damage to the tourist on the responsibility of the technical manager and tourist guide, which is considered a legal challenge for these two professions. The result of this research is that the establishment of civil responsibility on the responsibility of the technical manager and tourism guide is one of the legal obstacles to creating value in the supply chain of tourism services. The most important suggestion of this research is to remove the position of technical manager and transfer the legal responsibilities of this position to the tourism service office, as well as legislation regarding the direct responsibility of the service office to the tourist and the lack of responsibility of the tourist guide to the tourist.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil responsibility
  • tourism services office
  • tourist guide
  • technical director (paragraph B)
  • Iranian and French law
  • comparative study