تحلیلی بر اهمیت و عملکرد مؤلفه‌های مؤثر در پیشگیری از جرم در مقاصد گردشگری با رویکرد طراحی محیطی(مورد مطالعه: محور گردشگری میدان امام علی (ع) و میدان نقش جهان اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه یزد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری

2 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی و توسعه جهانگردی، گروه موزه و گردشگری، دانشکده پژوهش‌های عالی هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان

10.22034/jtd.2023.368462.2687

چکیده

مکان‌های مورد بازدید گردشگران به دلیل حجم زیاد گردشگر و گردش مالی بالا می‌توانند به تدریج به مکان‌های پرخطر تبدیل شوند. استفاده از طراحی محیطی یکی از مناسب‌ترین اقدامات جهت پیشگیری از وقوع جرم و افزایش پایداری محیط در این مقاصد است. با توجه به اهمیت موضوع و عدم توجه کافی به اصول طراحی محیطی در سایت‌های گردشگری، این مقاله در راستای ارزیابی اهمیت و عملکرد مؤلفه‌های مؤثر در پیشگیری از جرم در محور گردشگری میدان امام علی (ع) و میدان نقش جهان اصفهان به نگارش درآمده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی- تحلیلی است. شیوه گردآوری داده‌ها کتابخانه‌ای و میدانی بوده است. با مرور ادبیات، 35 مؤلفه‌ی مؤثر در پیشگیری از جرم شناسایی و در قالب پرسشنامه بین خبرگان توزیع گردید. در نهایت تجزیه و تحلیل داده‌ها به کمک تحلیل اهمیت-عملکرد صورت گرفت. با توجه به نتایج مؤلفه‌های «تعداد کاربری‌های تجاری-اداری و نیمه‌وقت در بدنه معابر بیرونی و درونی»، «برگزاری مراسم‌های آئینی»، «میزان نظافت و پاکیزگی» و «میزان استقرار کاربری‌های جاذب جمعیت» به ترتیب بیشترین میانگین عملکرد و مؤلفه‌های «نفوذپذیری»، «ایجاد تصویر مثبت در ذهن گردشگران»، «وجود امنیت و القای حس آن به گردشگران»، «کاهش فضاهای متروکه و مخروبه»، «حذف زوایای پنهان» و «کنترل کاربری‌های دارای هنجاری‌های اجتماعی» به ترتیب بیشترین میانگین اهمیت را دارا بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis of the importance and performance of effective components in crime prevention in tourist destinations with an environmental design approach (Study case: Imam Ali Square and Naqsh-e-Jahan Square, Isfahan)

نویسندگان [English]

  • Faezeh Asadian Ardakani 1
  • Hossein Sadeghi Shahdani 2
  • Narges Allahyari 2
1 Assistant Professor, Economic, Management and Accounting Department - Tourism Management
2 Master’s Student in Tourism Planning and Development, College of Art and Entrepreneurship, Art University of Isfahan
چکیده [English]

The places visited by tourists can gradually turn into dangerous places due to the large volume of tourists and high financial turnover. The use of environmental design is one of the most appropriate measures to prevent crime and increase the sustainability of the environment in these destinations. Considering the importance of the subject and the lack of attention to the principles of environmental design in tourism sites, this article was written in order to evaluate the importance and performance of the effective components in crime prevention in the tourism axis of Imam Ali Square(AS) and NaqshJahan Square Isfahan. The current research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. The method of data collection was library and field. By reviewing the literature, 35 effective components in crime prevention were identified and distributed to experts in the form of a questionnaire. Finally data analysis was done with the help of performance importance analysis. According to the results of the components of "the number of administrative and part-time commercial uses in the body of external and internal passages", "holding ritual ceremonies", "the level of cleaning and cleanliness" and "the amount of establishment of crowd-attracting uses" respectively, the highest average performance and components of " Permeability", "creating a positive image in the minds of tourists", "existence of security and inducing a sense of it to tourists", "reduction of abandoned and dilapidated spaces", "elimination of hidden corners" and "control of uses with social norms" have the highest average importance, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • crime prevention
  • environmental design
  • tourism industry
  • importance-performance analysis
  • Isfahan city