واکاوی ازدحام گردشگری از منظر گردشگری هوشمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه علامه طباطبائی تهران

3 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

4 عضو هیئت علمی گروه مدیریت جهانگردی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی تهران

10.22034/jtd.2023.366703.2683

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی و واکاوی ازدحام گردشگری از منظر گردشگری هوشمند برای مقصدهای گردشگری انجام گرفته است. این پژوهش از نوع توسعه ای-کاربردی و به لحاظ روش‌شناسی در زمره پژوهش کیفی قرار دارد. جهت گردآوری داده‌های کیفی، از ابزار مصاحبه استفاده شده است. مشارکت‌کنندگان در این پژوهش،21 نفر از مدیران و مسئولین سازمان‌های متولی گردشگری، دست اندرکاران و فعالان گردشگری، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها که مشرف به موضوع هستند، می‌باشد که با روش گلوله برفی و تارسیدن به اشباع نظری، مصاحبه‌ها انجام شد. در این راستا یافته‌های حاصل از مصاحبه با استفاده از روش تحلیل مضمون تحلیل گردیدند و در نهایت 193 کد باز، 18 کد محوری و 3 کد انتخابی استخراج شد. نتایج نشان می دهد مدیریت ازدحام گردشگری شامل سه بعد عرضه گردشگری با مولفه های تاسیسات و جاذبه، موقعیت فضایی و جغرافیایی مقصد، ظرفیت تحمل محیطی و روانشناختی بومیان، پلتفرم های گردشگری هوشمند، خدمات و سرویس های هوشمند، بازاریابی و تبلیغات هوشمند، بعد تقاضای گردشگری با مولفه های الگوی رفتاری و شخصیتی گردشگران، فصلی بودن گردشگری، ظرفیت تحمل روانی و اجتماعی گردشگران، موقعیت فضایی و جغرافیایی مبدا، فرهنگ گردشگر و سبک سفر، انگیزه گردشگر و بعد ساختاری/مدیریتی با مولفه های ساز و کار توزیع هوشمند، دولت و حاکمیت هوشمند، قوانین و سیاست ها، ساختار و سیستم هوشمند، الگو و سبک مدیریت هوشمند، آموزش و فرهنگسازی، دسته‌بندی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of overtourism from the point of view of smart tourism

نویسندگان [English]

  • nastaran pouyanzadeh 1
  • مهدی کروبی 2
  • dr. Mahmood Ziaee 3
  • seyed mojtaba mahmoudzadeh 4
1 Ph.D Student In Tourism, Allameh University Lecturer At University(Tehran, Karaj)
2 , Professor At Allameh University,Tehran, Iran
3 , Professor At Allameh University,Tehran, Iran
4 Tourism management department Management faculty Allameh Tabatabai University Tehran
چکیده [English]

The current research has been conducted with the aim of investigating and analyzing overtourism from the point of view of smart tourism for tourism destinations. This research is of the developmental-applied type and in terms of methodology, it is in the category of qualitative research. In order to collect qualitative data, the interview tool was used. The participants in this research are 21 managers and officials of organizations in charge of tourism, tourism practitioners and activists, academic faculty members of universities who are in charge of the subject, who conducted interviews with the snowball method and reaching theoretical saturation. In this regard, the findings of the interview were analyzed using thematic analysis method and finally 193 open codes, 18 central codes and 3 selective codes were extracted. The results show that overtourism management includes three dimensions of tourism supply with facilities and attraction components, spatial and geographical location of the destination, environmental and psychological tolerance capacity of natives, smart tourism platforms, smart services, smart marketing and advertising, tourism demand dimension with the components of the behavioral and personality patterns of tourists, seasonality of tourism, psychological and social tolerance capacity of tourists, spatial and geographical location of origin, tourist culture and travel style, tourist motivation and structural/management dimension with the components of intelligent distribution mechanism, government And smart governance, laws and policies, smart structure and system, smart management pattern and style, education and culture building are categorized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Overtourism
  • Smart tourism
  • Management of overtourism