تبیین کارآفرینی اجتماعی توانیابان در صنعت گردشگری (با تاکید به ایجاد کسب و کار)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ایران، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه جهانگردی

10.22034/jtd.2023.357172.2662

چکیده

پژوهش ها در حوزه نظری نشان می دهد،کارآفرینی اجتماعی گردشگری به عنوان رویکردی نوآورانه راهکاری برای فراهم کردن زمینه ی کارآفرینی در صنعت گردشگری برای توان یابان(افراد دارای معلولیت) شناخته شده است، اما در حوزه عمل الگوهای مختلفی برای تحقق این امر به کار گرفته شده و کمتر توفیق یافته است. هدف اصلی از این پژوهش، تبیین کارآفرینی اجتماعی بر اساس تحلیل و تفسیر پژوهش های پیشین برای دست یابی به الگویی برای کارآفرینی و ایجاد کسب و کار توان یابان است. این پژوهش از نوع اکتشافی و کاربردی است. جهت گردآوری و تلفیق پژوهش های پیشین از روش فراترکیب استفاده تعداد ۳۵۲ مقاله استخراج شد. پس از ارزیابی مقالات تعداد ۵۸ مقاله به عنوان جامعه آماری پژوهش انتخاب که به صورت نظام مند با نرم افزار "مکس کیو دی ای" تحلیل و کدگذاری شد. نتایج پژوهش نشان داد که مفاهیم موجود در زمینه کارآفرینی اجتماعی را می توان در قالب الگویی با سه مقوله فردی، بین فردی و محیطی و زیر مقوله های نگرشی ،شخصیتی، اجتماعی،روحیه کارآفرینی، اقتصادی،اجتماعی، قانونی،آموزش و پژوهش، خودمختاری، شایستگی، توسعه شخصی و ساختاری تبیین کرد، این مولفه ها با تعامل یکدیگر می تواند زمینه ی کارآفرینی اجتماعی توانیابان در صنعت گردشگری و ایجاد کسب و کار را فراهم کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the social entrepreneurship of the disabled in the tourism industry (with an emphasis on creating business)

نویسنده [English]

  • Ahmad Mansouri
Department of Tourism, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Researches in the theoretical field show that tourism social entrepreneurship is known as an innovative approach, a solution to provide entrepreneurship in the tourism industry for the disabled (people with disabilities), but in the field of practice, different models are used to achieve this goal and less success is accomplished.The main purpose of this research is to explain social entrepreneurship based on the analysis and interpretation of previous research to achieve a model for entrepreneurship and creating resourceful businesses. This research is of an exploratory and applied type.In order to collect and integrate previous research using the meta-synthesis method, a total of 352 articles were extracted and 58 articles were selected as the statistical population of the research, which were systematically analyzed and coded with "MaxQDA" software. The results of the research showed that the existing concepts in the field of social entrepreneurship can be defined in the form of a model with three categories: individual, interpersonal and environmental, and subcategories of attitude, personality, social, entrepreneurial spirit, economic, social, legal, education and research, autonomy, competence, and personal and structural development. These components can provide the background for the social entrepreneurship of disabled people in the tourism industry and business creation by interacting with each other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Entrepreneurship
  • Entrepreneurial Activities
  • People with disabilities
  • Business in Tourism Industry. Meta-synthesis