تحقیقات گردشگری سلامت در پایگاه پابمد:گذشته ،حال، آینده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه قزوین

2 دانشگاه تهران - دانشکده کارآفرینی - گروه کسب و کار و گردشگری

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین

10.22034/jtd.2022.347405.2629

چکیده

گردشگری سلامت، حوزه ی دانشی نسبتاً نوظهوری است که می تواند یک فعالیت اقتصادی چند رشته ی پویا را با ادغام کسب و کارهای حوزه پزشکی ، تندرستی و گردشگری و سفر رقم بزند. این پژوهش به بررسی اسناد، روندها در پژوهش ها در گردشگری سلامت بر اساس پایگاه داده ای پابمد که یک پایگاه تخصصی حوزه سلامت است؛ پرداخته است.بر این اساس در بازه زمانی 34 ساله (1988تا 2022)حدود 254 سند مرتبط ،شناسایی و مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.بدین منظور جهت کُد گذاری و استخراج مولفه ها از روش کیفی تحلیل تم (مضمون)بواسطه سه مرحله کد گذاری«باز،محوری،گزینشی» در نرم افزار مکس کیو دی 2020 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داده است؛عوامل نهادی وشبکه سازی(توسعه نهادی،مشارکت نهادی)؛ بازارها (تقاضا و رفتار)، مقاصد (توسعه تبلیغات و توسعه مقصد و ارتقاء زیر ساخت)، و محیط های توسعه (سیاست ها و تأثیرات) به عنوان چهار موضوع اصلی پژوهش های در حوزه گردشگری سلامت پدیدار شدند. گردشگری سلامت با ادغام و ایجاد اهداف مشترک با سایر ارکان و نهادهای ذیربط می تواند فرصتهای مناسبی را برای کشور های درحال توسعه از جمله ایران جهت دستیابی به اهداف توسعه ی پایدار ایجاد نماید. درپژوهش حاضر بر اساس نتایج پژوهش پیشنهادهایی جهت سیاست‌گذاری های مرتبط و راهبرد های موثر ارائه شده است که می تواند زمینه های دانشی و بینشی برای محققان و سیاستگذاران این حوزه فراهم نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Past, present and future: Trends in health tourism researches at the Pabmad base

نویسندگان [English]

  • fatemeh hajian 1
  • Gholamheydar Ebrahimbay salami 2
  • Ali Badizadeh 3
1 university of qazvin
2 University of Tehran- Tourism - Business
3 Islamic Azad University Qazvin Branch
چکیده [English]

Health tourism is a relatively emerging field of knowledge that can create a dynamic multi-disciplinary economic activity by integrating businesses in the field of medicine, wellness, and tourism and travel. This research was conducted to examine documents, trends in health tourism research based on a database that is a specialized database in the field of health; Based on this, in the period of 34 years (1988 to 2022), about 254 related documents were identified and examined and evaluated. For this purpose, in order to code and extract the components from the qualitative method of theme analysis (theme) through three stages of code "Open, axial, optional" setting is used in Max QD 2020 software. The research results have shown; institutional factors and networking (institutional development, institutional participation); Markets (demand and behavior), destinations (advertisement development and destination development and infrastructure improvement), and development environments (policies and impacts) emerged as the four main research topics in the field of health tourism. By integrating and creating common goals with other related bodies and institutions, health tourism can create suitable opportunities for developing countries, including Iran, to achieve sustainable development goals. In this research, based on the results of the research, suggestions for related policies and effective strategies have been presented, which can provide knowledge and insight for researchers and policy makers in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism, Health tourism - Medical tourism
  • Theme analysis, results,Pubmed