تحلیل اسناد بین المللی مرتبط با قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی سفر ماجرایی(گردشگری ماجراجویانه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

2 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد اسلامی ایران واحد دامغان

10.22034/jtd.2022.316415.2514

چکیده

صنعت گردشگری ماجراجویانه یک صنعت ترکیبی می‌باشد که این صنعت بزرگ نیازمند سرمایه‌گذاری‌های گوناگون و کلانی است و از طرفی دیگر این تنوع در صنعت گردشگری ماجراجویانه باعث می‌شود که قراردادهای سرمایه‌گذاری این صنعت با اسناد مختلفی از حقوق بین‌الملل در ارتباط باشد. در این پژوهش به اسناد بین‌المللی می‌پردازیم که بیشترین ارتباط را با سفر ماجرایی دارا بوده و در قراردادهای بین‌المللی سرمایه‌گذاری صنعت گردشگری ماجراجویانه کاربرد دارد. با توجه به این که گردشگری ماجراجویانه یکی از انوع گردشگری است که با درک به اصل وجود ریسک و خطر بالقوه که نیاز به مهارت‌های تخصصی و فیزیکی بسیاری دارد نیاز است که قراردادها با تعریف این گونه از گردشگری همسو گردد. هدف مقاله تحلیل هماهنگی و همسویی قراردادهای بین‌المللی سرمایه‌گذاری سفر ماجرایی با این اسناد بین‌المللی است. روش شناسی مقاله با شیوه استدلالی تحلیل محتوا به پرسش طرح شده پاسخ علمی حقوقی می‌دهد. نتایج نشان می دهد که برای حفظ صنعت گردشگری ماجراجویانه، قراردادها سرمایه‌گذاری گردشگری را با توجه با اسناد بین‌المللی این حوزه، از قبیل حقوق بشر، حقوق محیط زیست و حقوق میراث فرهنگی تنظیم نمود و مناسب‌ترین قراردادهای سرمایه‌گذاری مربوط به گروه بی (قراردادهای بی. او.تی و مشابه آن) می‌باشند و از این گروه تنها چند نوع قرار داد در هماهنگی با تعاریف گردشگری ماجراجویانه و اسناد بین‌المللی در این زمینه است. در صورت عدم همسویی قراردادهای بین‌المللی سرمایه‌گذاری با اسناد بین‌المللی محیط زیست تهدید شده و در صورت رعایت، اماکن گردشگری ماجراجویانه حفظ و می‌توان برای نسل‌های بعدی حفاظت و از درآمد پایدار آن استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of International Documents Related to International investment contracts of Adventure Travel (Adventure tourism)

نویسندگان [English]

  • Ali Poor Ghasab Amiri 1
  • Alireza Jahangiri 1
  • Eftekhari Ehsan 2
1 Assistant Professor, Department of Public International Law, Islamic Azad University, Damghan Branch
2 PhD student in General International Law, Islamic Azad University, Damghan Branch
چکیده [English]

The adventure tourism industry is an industry that needs various investments and also, this diversity in the adventure tourism industry causes the investment contracts of this industry related to the different documents of world rights. In this research, we deal with international documents that are most related to adventure travel and are used in international investment contracts for the adventure tourism industry. Given that adventure tourism is one of the types of tourism that understands the principle of risk and potential risk that requires a lot of specialized and physical skills, contracts need to be aligned with the definition of this type of tourism. The purpose of this article is to analyze the coordination of international adventure travel investment contracts with these international documents. The methodology of the article provides a legal answer to the question posed by the argumentative method of content analysis. The results show that in order to maintain the adventure tourism industry, tourism investment contracts were regulated according to international documents, such as human rights, environmental law and cultural heritage law, and the most appropriate investment contracts related to Group B (BOT contracts) and from this group only a few types of contracts are in harmony with the definitions of adventure tourism and international documents in this field. In case of non-compliance of international investment agreements with international documents, the environment is threatened and if observed, adventurous tourist places are preserved and can be protected for future generations and its sustainable income can be used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Contracts
  • International Investment
  • International Documents
  • Adventure Travel