تدوین مدل توسعه مدیریت منابع انسانی در هتل ها با رویکرد کارآفرینانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری، دانشکده علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران

2 استاد، دانشکده علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

3 استادیار، دانشکده علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

10.22034/jtd.2022.318810.2528

چکیده

در دنیای امروز منابع انسانی تنها منبعی است که مزیت رقابتی پایدار ایجاد می‌کند؛ لذا لازم است امر توسعة مدیریت منابع انسانی همواره مورد توجه قرار گیرد. هدف تحقیق، تدوین مدل توسعه مدیریت منابع انسانی در هتل‌ها با رویکرد کارآفرینانه می-باشد. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی- اکتشافی و با به‌کارگیری روش نظریه داده بنیاد انجام گرفته است. داده‌ها، در فرایند اجرای نظریه داده بنیادی، در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه‌وتحلیل شده‌اند و یافته‌ها پژوهش نشان دهنده استخراج 160 کد در کدگذاری باز و 25 مفهوم در قالب 6 طبقه اصلی در کدگذاری محوری است که در قالب مدل پارادیمی شامل توسعه مدیریت منابع انسانی با رویکرد کارآفرینانه به‌عنوان مقوله محوری و شرایط علی (قابلیت سازمانی، استراتژی سازمانی، منابع انسانی کارآفرین و پویایی سازمان)، شرایط زمینه‌ای (نگاه مدیریتی، رفتار مدیران، فرهنگ‌سازمانی، عوامل درون‌سازمانی و مزیت رقابتی)، شرایط مداخله‌گر (عوامل محیطی، ایستایی ساختار، نظام ارزیابی کارکنان، فرهنگ کاری و رابطه مداری)، راهبردها و اقدامات (بهبود نظام مدیریت منابع انسانی، به‌کارگیری استراتژی کارآفرینی در مدیریت منابع انسانی و آسیب‌شناسی وضعیت موجود و فرهنگ‌سازی) و پیامدها (در سطح کارکنان و سازمانی)، قرار گرفته‌اند. بر اساس نتایج پژوهش استفاده از این مدل در راستای فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم جهت بکارگیری کارآفرینی و توسعه مدیریت منابع انسانی در هتل‌ها پیشنهاد می‌شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Develop a model for the development of human resource management in hotels with an entrepreneurial approach

نویسندگان [English]

  • Homayoun Yousefi 1
  • محمدحسین ایمانی خوشخو 2
  • Manouchehr Jahanian 3
1 PhD Student in Tourism Management, Faculty of Tourism Sciences, University of Science and Culture, Tehran,
2 Professor, Faculty of Tourism Sciences, University of Science and Culture, Tehran, Iran
3 Professor, Faculty of Tourism Sciences, University of Science and Culture, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is to develop a model for the development of human resource management in hotels with an entrepreneurial approach. This research has been done in the framework of a qualitative approach and by applying the data research method of the foundation. This research has been conducted in the framework of a qualitative-exploratory approach and using the data theory of the foundation. In the process of implementing basic data theory, they are analyzed in three stages of open, axial and selective coding. Findings The research shows the extraction of 160 codes in open coding and 25 concepts in the form of 6 main categories in axial coding, which in the form of a paradigm model includes the development of human resource management with an entrepreneurial approach as a central category and causal conditions (Organizational capability, Organizational strategy, Entrepreneurial human resources and Organizational dynamics), contextual conditions (Managerial look , Behavior of managers , Organizational Culture , Intra - organizational factor , Competitive Advantage), intervening conditions (Environmental factors, Static structure , Employee evaluation system , Work culture , Orbital relationship), Strategies and actions ( Improving the human resource management system, Applying entrepreneurial strategy in human resource management and pathology of the current situation and culture building) and consequences (at staff and organizational level). Based on the research results, the use of this model in order to provide the necessary infrastructure for employing entrepreneurship and developing human resource management in hotels is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Resource Management
  • Development
  • Entrepreneurial Approach
  • Hotels