تدوین سناریوهای توسعه پایدار گردشگری روستایی با رویکرد آینده‌نگاری (مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری شهرستان سقز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تبریز

2 عضو هیات علمی / دانشگاه تبریز

3 گروه برنامه ریزی روستایی دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز

10.22034/jtd.2022.295243.2404

چکیده

امروزه گردشگری روستایی به یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی در بسیاری از کشور‌های جهان تبدیل شده و دولت‌ها، سیاست‌های مختلفی را به‌منظور توسعه گردشگری روستایی از سطوح محلی تا سطح ملی به‌کار می‌گیرند. در این میان پتانسیل بالای گردشگری در اقتصاد روستایی، مملو از عدم قطعیت‌هایی است که برای فهم بهتر آینده آن باید از روش‌های آینده‌نگاری استفاده کرد. در این راستا پژوهش حاضر می‌کوشد به تدوین سناریوهای توسعه پایدار گردشگری روستاهای هدف گردشگری شهرستان سقز با استفاده از نرم افزار مورفول بپردازد. این تحقیق به لحاظ هدف از نوع کاربردی بوده و از نظر ماهیت و روش کار تحلیلی – توصیفی است. داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز تحقیق، ترکیبی از داده‌های کیفی و کمی بوده که از طریق مطالعات اسنادی و پیمایشی(مصاحبه با خبرگان) گردآوری شده‌اند. برای تحلیل داده‌ها و شناخت عوامل کلیدی از روش تحلیل میک مک به وسیله‌ی نرم افزار اف ال میک مک و برای تحلیل و تدوین سناریوها از روش تحلیل ریخت شناسی و نرم افزار مورفول استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر تأثیرگذاری 10 عامل کلیدی بوده است. این عوامل براساس تحلیل‌های سناریونویسی به 40 وضعیت احتمالی می‌انجامند. نتایج نرم‌افزار Morphol گویای این مطلب است که 4 سناریو احتمال وقوع بیشتری در توسعه پایدار گردشگری روستاهای موردمطالعه دارند. سپس سناریوها با استفاده از مؤلفه‌هایی چون«درصد احتمال وقوع»، «مقدار اینرسی» و «درجه مطلوبیت» با یکدیگر مقایسه شده و سناریوی سوم به عنوان سناریوی مطلوب انتخاب شده است که فرض‌های تشکیل دهنده‌ی آن بیانگر روندی مثبت و حرکت به سوی اصول توسعه پایدار را دارا می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The formulation of Sustainable Development Scenarios of Rural Tourism with a Foresight Approach (case study: Tourism Destination Villages - saqez county)

نویسندگان [English]

  • bahare rahimipour 1
  • mohammad zaheri 2
  • Hossein Karimzadeh 3
1 UNIVERSITY of tabriz
2 university of tabriz
3 university of tabriz
چکیده [English]

Today rural tourism has become one of the most important economic sectors in many countries in the world, and governments have developed various policies aimed at developing rural from the local to the national level. In the meantime, the potential contribution of tourism in rural economics is fraught with uncertainties, which should be used for future prospecting to understand its future. In this regard, the present study tries to address the formulation of tourism sustainable development scenarios of tourism destination villages - saqez county using Morphol software. This research is an applied one and it is descriptive-analytic in nature and method. The data and information required for the research are a combination of qualitative and quantitative data collected through documentary and survey studies (interviewing experts). FL MicMac software was used to analyze data and identifying key factors and Morphological analysis and Morphol software were used to analyze and formulate the scenarios. The results of the study indicate the impact of 10 key factors. According to the scenario analyses, these factors lead to 40 possible conditions. The results of the Morphol software indicate that there are four scenarios with strong compatibility that are more likely to occur in the future development of sustainable tourism in the study villages. Each of these scenarios is compared using components such as "probability percentage", "inertia value" and "degree of utility of each scenario", and finally the third scenario is selected. Its constituent hypotheses indicate a positive trend and move towards the principles of sustainable development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Development of Rural Tourism
  • Foresight
  • Mic Mac
  • Morphological Analysis
  • Saqez county