واکاوی و تحلیل شبکه مضامین حوزه ‏های دانشی مدیریت پروژه ‏های گردشگری با رویکرد توسعه پایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

3 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

4 عضو هیئت علمی گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

10.22034/jtd.2021.309375.2479

چکیده

توفیق در مدیریت پروژه‏ نیازمند توجه و بکارگیری حوزه‏های دانشی و عملیاتی مرتبط است. ماهیت پروژه‏های گردشگری به نحوی است که عدم رعایت برخی اصول در هنگام ساخت، می‏تواند اثرات و پیامدهای مخربی را در حین اجرا و زمان بهره‏برداری ایجاد نماید. بر این اساس، این پژوهش با هدف واکاوی و تدوین شبکه مضامین حوزه‏های دانشی مدیریت پروژه‏های گردشگری با رویکرد توسعه پایدار انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع توسعه‏ای-کاربردی و رویکرد آن کیفی است. راهبرد مورد استفاده در این پژوهش، استدلال منطقی می‏باشد. با هدف پاسخگویی به سؤال پژوهش در خصوص شناسایی حوزه‏های دانشی مورد نیاز، نظریه‏ها، اسناد و متون مرتبط با موضوع با استفاده از روش تحلیل مضمون بررسی و با توجه به یافته‌های حاصل شبکه مضامین حوزه‏های دانشی مدیریت پروژه‏های گردشگری ارائه شد. مطابق با شبکه مضامین ارائه شده، علاوه بر حوزه‏های دانشی مدیریت پروژه، توجه به مدیریت تنوع، مدیریت انرژی و مدیریت ذی‏حق جهت کسب موفقیت در مدیریت پروژه گردشگری دارای اهمیت است. به طورکلی یافته‏های این پژوهش به ارتقای دانش نظری در حوزه مدیریت پروژه گردشگری با تمرکز بر رویکرد توسعة پایدار منجر می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and compiling the themes network of knowledge areas of tourism project management with a sustainable development approach

نویسندگان [English]

  • Houman Tampi 1
  • Hamid Zargham Boroujeni 2
  • Mohammad Taghi Taghavifard 3
  • Seyed Mojtaba Mahmoudzadeh 4
1 Department of Tourism Management, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
2 Department of Tourism Management, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
3 Faculty of Management and Accounting, Industrial Management Department, Allameh Tabatabaei University
4 Faculty of Management & Accounting, Department of Tourism Management, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Success in project management requires application of related knowledge areas. The nature of tourism projects is sensitive to certain principles. If those kinds of certain principles has not followed by project manager during construction, it affects failure in the project and has several destructive consequences. Accordingly, this study has been conducted with the aim of analyzing and compiling a network of required knowledge areas for tourism project management with a sustainable development approach. The present research is kind of developmental and applied type, and its approach is qualitative. The Logical reasoning is used as a strategy in this research. Theories, documents, papers related to the subject, and interviews are utilized and review under thematic analysis to extract required knowledge areas in order to answer the research question. According to the network of required knowledge areas, the tourism project management require to pay attention to diversity management, energy management and beneficiary management in addition to the knowledge areas of project management to be succeeded in. In general, the findings of this study lead to the promotion of theoretical knowledge in the field of tourism project management with a focus on the sustainable development approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Areas
  • Project Management
  • Tourism
  • Sustainable Development