مرور نظام‌مند مطالعات حوزۀ گردشگری ‌ورزشی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 استادیار گروه تربیت بدنی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش‌های بسیاری در حوزۀ گردشگری ورزشی در کشور انجام شده است. اکنون زمان آن است که نگاهی کلی به وضعیت این پژوهش‌ها و یافته‌ها و رویکردهای کلی آن‌ها بشود. این مطالعه با هدف مرور نظام‌مند مقاله‌های مرتبط با گردشگری‌ ورزشی انجام شده است. روش تحقیق به‌لحاظ ماهیت کیفی، از نظر هدف کاربردی و از جنس مطالعات ثانویه با رویکرد مرور نظام‌مند بوده است. نمونۀ پژوهش شامل مقاله‌های چاپ‌شده در نشریه‌های علمی ـ پژوهشی داخل کشور در بازه زمانی 1388 تا 1398 به تعداد 104 مورد بود که از بانک‌های اطلاعاتNoormags ،Magiran ،Sid  و Ensani استخراج شده است. مقاله‌ها براساس ابعاد کلی وضعیت شناختاری، ساختاری، عملکردی، و استنادی مرور شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها فهرست محقق‌ساخته بود که روایی آن به‌دست خبرگان و پایایی آن از طریق پایایی مصححان تأیید شد و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از بسته‌های نرم‌افزاری آی ‌مایند ‌مپ 9 و اس‌پی‌اس‌اس 21 استفاده شد.
نتایج تحقیق نشان داد که روند چاپ مقاله‌های بررسی‌شده سیر صعودی داشته ‌است و موضوع گردشگری ‌ورزشی بیشتر مدنظر پژوهشگران مرد با تحصیلات مدیریت ‌ورزشی بوده‌ است. غالب پژوهش‌های انجام‌شده در کشور در ارتباط با گردشگری‌ ورزشی فاقد بخش مجزای مبانی‌ نظری بوده و عمدتاً با بهره‌گیری از روش‌های کمّی و با نظرسنجی از مدیران ارشد و کارشناسان انجام شده ‌است.
عمده مقاله‌ها به بررسی موضوع مدیریت و برنامه‌ریزی گردشگری ‌ورزشی پرداخته‌اند و لازم است به سایر حوزه‌ها بیشتر پرداخته شود. همچنین لازم است بیشتر به منشأ پژوهشی مقالات نگارش‌شده، وجود مبانی نظری مشخص و مستدلل، و انجام پژوهش‌های آمیخته، توجه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Systematic Review of Studies in Sport Tourism Field in Iran

نویسندگان [English]

  • Javad Mostafaei 1
  • Farzam Farzan 2
  • Afshar Honarvar 3
1 Ph.D. Student of Sport Management, Faculty of Sport Science, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
2 Associate professor, Sport Management Department, Faculty of Sport Science, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
3 Assistant professor, Physical Education Department, K.N.Toosi University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

There are lots of researches which have been done in the field of sports tourism in Iran. Now is the time to look at the status, findings and approaches of these studies. The purpose of this research was systematic review of articles related to sport tourism. The nature of the research method was qualitative, applied, and as secondary studies with a systematic review approach. Samples of the research included published articles in internal scientific journals between years 2009 to 2019 that were 104 cases extracted from Noormags, Sid, Magiran, and Ensani databases. Articles were reviewed based on general dimensions of cognitive, structural, functional and citation status. Data collection tool was a researcher-made checklist that experts confirmed its validity, its reliability was confirmed through examiners reliability and iMindMap9, and SPSS21 software packages were used for data analysis.
Rresults showed that the trend of publishing articles on sports tourism is on the rise, the topic of sports tourism has been favored by male researchers with a degree in sport management. Most of the researches were without a separate section of theoretical foundations and mostly were done by using quantitative methods and with a survey of senior managers and experts.
Most articles have addressed the issue of sport tourism management and planning and there are needs for more attention to other fields. In addition, it is necessary to pay more attention to the research origin of the written articles, the existence of well-defined theoretical foundations, and the conduct of mixed researches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Systematic review
  • Sport tourism
  • Cognitive
  • Structural
  • Functional
  • Citation
ابراهیم‌زاده، عیسی، رحیمی، دانا و زهرایی، اکبر (1390). «گردشگری‌ورزشی و مکان‌گزینی بهینۀ فضایی ـ مکانی آن با تأکید بر استفاده از تابش خورشید، مطالعۀ موردی: کوه‌های پرآو بیستون کرمانشاه». فصل‌نامۀ علمی پژوهشی پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، دورۀ 2، شمارۀ 7، ص 111-126.
احسانی، محمد، هنرور، افشار، رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا، هنری، حبیب و جردن، فیونا (1389). «تعیین عوامل مهم در کیفیت بسته‌های گردشگری‌ورزشی در کشور». نشریۀ مدیریت ورزشی، دورۀ 2، شمارۀ 4، ص 5-25.
احمدزاده، سعادت (1382). «نقش زنان در انجام پژوهش‌های هنری». فصل‌نامۀ ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 2ورۀ 2، شمارۀ 14، ص 107–119.
احمدی‌پور، طاهره (1387). «لزوم اتخاذ سیاست زبانی مناسب در برابر گسترش زبان انگلیسی». نشریۀ مطالعات ملی، دورۀ 9، شمارۀ 3، ص 119-134.
ادبی فیروزجاه، جواد، کوزه‌چیان، هاشم و احسانی، محمد (1388). «بررسی مهم‌ترین جاذبه‌های طبیعی ورزشی مؤثر بر توسعة گردشگری‌ورزشی کشور از دیدگاه کارشناسان ورزشی و گردشگری». نشریۀ مدیریت ورزشی، دورۀ 1، شمارۀ 1، ص 81.
اسدی، حسن، پورنقی، امین، افتخاری، ابراهیم و فلاحی، احمد (۱۳۹۴). «مطالعۀ ابعاد عینی امنیت در گردشگری‌ورزشی ایران و عملکرد سازمان‌های ورزشی در تأمین و توسعۀ آن». نشریۀ مدیریت ورزشی، دورۀ 7، شمارۀ 1، ص ۱-۱۵.
اسدی، حسن، گودرزی، محمود و جاوید، مجید (1392). «نقش رسانه‌های جمعی در توسعۀ بازاریابی گردشگری‌ورزشی». نشریۀ مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، دورۀ 12، شمارۀ 21، ص 102-83.
اسلامی، صدیقه، فراهانی، ابوالفضل و اسدی، حسن (۱۳۹۳). «طراحی مدل اشتغال حاصل از توسعۀ گردشگری‌ورزشی». فصل‌نامۀ مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، دورۀ 13، شمارۀ ۲۵، ص ۱۸۱- 194.
اسلامی، صدیقه، همتی، جمشید و زرینی، ابراهیم (۱۳۹۵). «شناسایی و رتبه‌بندی موانع ورود گردشگر ورزشی به کشور ایران». فصل‌نامۀ مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، دورۀ 15، شمارۀ ۳۳، ص ۱۸۹-۲۰۰.
اسماعیلی، محمدهادی، معین‌فرد، محمدرضا، شوشی نسب، پروین و بنسبردی، علی (۱۳۹۶). «ارتباط بین ابعاد کیفیت خدمات با رضایتمندی گردشگران‌ورزشی پارک‌های آبی مشهد». پژوهش‌نامۀ مدیریت‌ورزشی و رفتارحرکتی، دورۀ 13، شمارۀ 26، ص ۲۲۳-۲۳۶.
اسماعیلی، محمدهادی، معین‌فرد، محمدرضا، شوشی‌نسب، پروین و بنسبردی، علی (1393). «ارتباط بین ابعاد کیفیت خدمات با وفاداری گردشگران‌ورزشی پارک‌های آبی ورزشی مشهد». فصل‌نامۀ علمی پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دورۀ 1، شمارۀ 3، ص 101-112.
امیری، مجتبی و نوروزی سیدحسینی، رسول (1394). درآمدی بر روش تحقیق کیفی در ورزش، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
امین‌رستمکلایی، نگار و پورسلطانی‌زرندی، حسین (1398). «عوامل مؤثر بر توسعۀ گردشگری‌ورزشی با تأکید بر جاذبه‌های طبیعی ورزشی استان البرز». فصل‌نامۀ علمی - پژوهشی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، دورۀ 8، شمارۀ 2، ص 109-116.
امینی، علی‌رضا، خوش‌سپهر، زهرا و یوسفی، زیبا (۱۳۹۸). «شناسایی عوامل پیش‌برنده و بازدارندۀ توسعۀ گردشگری‌ورزشی در حوزۀ کارکردی دولت (مورد مطالعه: وزارت ورزش و جوانان)، فصل‌نامۀ مطالعات مدیریت دولتی ایران، دورۀ 2، شمارۀ 2، ص ۶۹-۹۰.
امینی، علیرضا، خوش‌سپهر، زهرا و یوسفی، زیبا (۱۳۹۸). «شناسایی عوامل پیش‌برنده و بازدارندۀ توسعۀ گردشگری ورزشی در حوزۀ کارکردی دولت (مورد مطالعه: وزارت ورزش و جوانان)». فصل‌نامۀ مطالعات مدیریت دولتی ایران، دورۀ 2، شمارۀ 2، ص ۶۹-۹۰.
امینی، مرجان، امینی، مژگان، مهدی‌پور، عبدالرحمن و قاسمی، حمید (۱۳۹۶). «تبیین شاخص‌های تأثیرگذاری موانع گردشگری‌ورزشی ایران با استفاده از روش AHP گروهی با تأکید بر نقش اطلاعاتی و ارتباطی». مجلۀ مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، دورۀ 4، شمارۀ 15، ص ۲۶-۳۵.
اندام، رضا، آقایی، علی‌اکبر، عنبریان، مهرداد و پارساجو، علی (۱۳۹۳الف). «راهکارهای توسعۀ توریسم‌ورزشی در استان همدان». نشریۀ پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی، دورۀ 4، شمارۀ 7، ص ۳۱-۴۴.
اندام، رضا، منتظری، امیر و فیضی، سمیرا (1393ب). «بررسی ابعاد کیفیت خدمات در گردشگری‌ورزشی». مطالعات مدیریت ورزشی، دورۀ 6، شمارۀ 26، ص 15-36.
آدمی، معصومه و پناهی، حسین (1395). «قابلیت‌سنجی توسعۀ گردشگری‌ورزشی در استان آذربایجان شرقی». فصل‌نامۀ علمی پژوهشی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، دورۀ 4، شمارۀ 4، ص 55-64.
بلالی، مریم، معین‌فرد، محمدرضا، حامدی‌نیا، محمدرضا و امیراحمدی، ابوالقاسم (۱۳۹۱الف). «بررسی ظرفیت‌های گردشگری‌ورزشی در استان خراسان ‌رضوی». فصل‌نامۀ مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، دورۀ 3، شمارۀ 9، دورۀ 3، شمارۀ 9، ص ۸۷-۱۰۰.
بلالی، مریم؛ معین‌فرد، محمدرضا، حامدی نیا، محمدرضا و امیراحمدی، ابوالقاسم (۱۳۹۱ب). «بررسی دیدگاه مدیران و کارشناسان در مورد توسعه صنعت گردشگری‌ورزشی در استان خراسان‌رضوی»، نشریۀ مدیریت ورزشی، دورۀ 4، شمارۀ ۱۳، ص ۱۸۵-202.
پروینی، نسرین، شعبانی‌مقدم، کیوان و خزایی، علی‌اشرف (۱۳۹۶). «نقش سومین جشنواره جهانی سنگ‌نوردی بیستون در توسعة گردشگری‌ورزشی استان کرمانشاه». نشریة مدیریت ورزشی، دوره 9، شماره 2، ص ۳۰۱-۳۱۳.
تجاری، فرشاد و فراهانی، ابوالفضل (۱۳۹۱). «آزمون مدل مفهومی وفاداری گردشگران ورزشی در رویدادهای ورزشی استان آذربایجان شرقی: مورد کاربردی برای تدوین استراتژی‌های بازاریابی ورزشی». مجلۀ مطالعات مدیریت ورزشی، دورۀ 4، شمارۀ 13، ص ۱۳۷-۱۵۶.
جابری، اکبر، خزائی‌پول، جواد و اسدی، حسن (1397). «تأثیر کیفیت ادراک‌شده از مقاصد گردشگری‌ورزشی بر رضایت و تمایل به بازدید مجدد». نشریۀ مدیریت ورزشی، دورۀ 10، شمارۀ 1، ص 17-32.
جاوید، مجید و اسدی، حسن (1396). «نقش رسانه‌های جمعی در توسعۀ گردشگری‌ورزشی». پژوهش‌های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، دورۀ 9، شمارۀ 4، ص 29-43.
جاوید، مجید، اسدی، حسن، گودرزی، محمود و محمدی‌ترکمانی، احسان (۱۳۹۱). «نقش اینترنت و رسانه‌های نوین در بازاریابی گردشگری‌ورزشی». مجلۀ پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، دورۀ 1، شمارۀ 3، ص ۴۳-۴۹.
جاوید، مجید، الماسی، حسن و تقی‌پور، بهنام (۱۳۹۴). «گردشگری‌ورزشی و اثرات اقتصادی آن بر جوامع میزبان». مجلۀ مطالعات مدیریت ورزشی، دورۀ 7، شمارۀ 32، ص ۱۳-۳۱.
جعفری، سلمان، محمدی، علی و خدایاری، عباس (۱۳۹۷). «بررسی رضایتمندی گردشگران ورزشی استان آذربایجان شرقی و ارتباط آن با مشکلات گردشگری ورزشی (مطالعۀ موردی: تماشاگران بازی فوتبال دو تیم تراکتورسازی و سایپا)». پژوهش‌نامۀ مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، دورۀ 14، شمارۀ 27، ص ۱۴۱-۱۵۴.
چاک. وای. گی و فایوسولا، ادواردو (1390). جهانگردی در چشم‌اندازی جامع. ترجمۀ علی پارسائیان و محمد اعرابی،تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
چقاجردی، ایمان و کریمی، آرام (۱۳۹۵). «بررسی گردشگری‌ورزشی استان اصفهان با استفاده از مدل ترکیبی SWOT-ANP». نشریۀ میراث و گردشگری، دورۀ 1، شمارۀ 3، ص ۵۳.
چقاجردی، ایمان و مختاری ملک‌آبادی، رضا (۱۳۹۷). «سطح‌بندی مناطق ۱۵ گانه شهر اصفهان از لحاظ زیر ساخت‌های گردشگری‌ورزشی با استفاده از مدل HDI». فصل‌نامۀ پژوهش‌های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، دورۀ 10، شمارۀ 4، ص ۲۱-۳۰.
چقاجردی، ایمان، مختاری ملک‌آبادی، رضا و جلیلیان، لعیا (1396). «تحلیل نقش توانمندی‌های شهرستان‌های استان اصفهان در توسعۀ گردشگری‌ورزشی». نشریۀ علوم جغرافیایی، دورۀ 13، شمارۀ 27، ص 35-60.
حافظ‌نیا، محمدرضا (1386). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: انتشارات سمت.
حسین‌پور، حامد، فهیم‌دوین، حسن و ادیال‌باف‌مقدم، ریحانه (1393). «بررسی موانع گرایش گردشگران ورزشی کشتی باچوخه به جاذبه‌های طبیعی ورزشی و گردشگری شهرستان اسفراین». مطالعات مدیریت ورزشی، دورۀ 6، شمارۀ 23، ص 67-78.
حسینی، سیده مرجان و اصفهانی، نوشین (۱۳۹۴). «بخش‌بندی بازار گردشگری‌ورزشی شهر کلن آلمان برای گردشگران خارجی براساس ملیت و جاذبه‌های طبیعی ـ ورزشی». فصل‌نامۀ پژوهش‌های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، دورۀ 7، شمارۀ 2، ص 33- 45.
حمیدی، مهرزاد، رضوی، سید محمدحسین، امیرنژاد، سعید، شفیع‌زاده، شهرام و فضلی‌درزی، اعظم (۱۳۸۹). «تبیین استراتژی گردشگری‌ورزشی کشور (ایران)». پژوهش‌نامۀ مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، دورۀ 6، شمارۀ 12، ص ۵۱.
خاکپور، براتعلی، امینی، مرضیه، عباسی، الهه و خداداد، مهدی (۱۳۹۸). «امکان‌سنجی توسعۀ گردشگری‌ورزشی قایقرانی کانوپولو در رودخانۀ صوفی چای مراغه». مجلۀ جغرافیا و روابط انسانی، دورۀ 1، شمارۀ 4، ص ۱۸۳-۱۹۹.
خسروی مهر، حمیده، قدیری معصوم، مجتبی و رضوانی، محمدرضا (۱۳۹۵). «ارائه راهبردهای توسعه گردشگری ورزشی (مطالعه موردی: شهرستان مینودشت)، مجله پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، دورۀ 5، شمارۀ 19، ص ۱۰۵-۱۱۵.
خطیب‌زاده، مهدی، کوزه‌چیان، هاشم و هنرور، افشار (۱۳۹۲). «نقش کیفیت خدمات گردشگری‌ورزشی در تمایل به بازگشت گردشگران ورزشی». مجلۀ مطالعات مدیریت ورزشی، دورۀ 5، شمارۀ 17، ص ۱۹۱.
خطیب‌زاده، مهدی، کوزه‌چیان، هاشم و هنرور، افشار (1393). «عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات گردشگری‌ورزشی از دیدگاه گردشگران حاضر در شهرآورد استقلال و پرسپولیس». نشریۀ مدیریت ورزشی، دورۀ 1، شمارۀ 1، ص 39-55.
خواجه‌پور، اکرم و دوستی، مرتضی (۱۳۹۵). «بررسی نقش مدیریت ارتباط با مشتری درتوسعۀ صنعت گردشگری‌ورزشی از دیدگاه ورزشکاران و کارکنان المپیاد کارگری بانوان کشور». نشریۀ برنامه‌ریزی و توسعۀ گردشگری، دورۀ پنجم، شمارۀ 17، ص ۱۱۵-۱۲۷.
خواجه‌پور، اکرم و دوستی، مرتضی (1396). «بررسی راهکارهای توسعۀ گردشگری‌ورزشی با به‌کارگیری مدل لیندگرین (مطالعة موردی: بام سبز رامسر)»، برنامه‌ریزی و توسعۀ گردشگری, دورۀ 6، شمارۀ 20، ص 115-130.
خواجه‌پور، اکرم، دوستی، مرتضی و درویشی، ابوالفضل (۱۳۹۶). «تحلیل جاذبه‌های گردشگری‌ورزشی استان خراسان ‌رضوی با استفاده از مدل ترکیبی SWOT و AHP». نشریۀ گردشگری علم و فرهنگ، دورۀ 4، شمارۀ 7 ص ۵۳.
خواجه‌پور، اکرم، رضوی، سیدمحمدحسین، دوستی‌پاشا، مرتضی و فرزان، قرزام (۱۳۹۵). «شناسایی و اولویت‌بندی زیرساخت‌های اماکن ورزشی در راستای توسعۀ گردشگری‌ورزشی، مطالعۀ موردی: اماکن ورزشی شهر جویبار». نشریۀ گردشگری علم و فرهنگ، دورۀ 4، شمارۀ 5، ص ۶۱ - 65.
دستوم، صلاح و سوادی، مهدی (۱۳۹۶). «طراحی چارچوب توسعۀ کارآفرینی در صنعت گردشگری‌ورزشی». فصل‌نامۀ جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، دورۀ 7، شمارۀ 2، ص ۲۴۹-۲۶۵.
دیواندری، علی، کرمانشاه، علی و اخلاصی، امیر (1391). «ارائه مدل برندسازی برای کلان‌پروژه‌های تفریحی، اقامتی، گردشگری‌ورزشی کشور با رویکرد بومی براساس تئوری مبتنی‌بر داده‌ها». پژوهش‌نامۀ بازرگانی، دورۀ 17، شمارۀ 65، ص 27-64.
ذوالفقاری، حسن، بساطی، میترا و مظلوم، کتایون (۱۳۹۸). «بررسی ظرفیت‌های اقلیمی سواحل شمالی و جنوبی ایران برای گسترش فعالیت‌های گردشگری ورزشی و ساحلی». فصل‌نامۀ آمایش جغرافیایی فضا، دورۀ 9، شمارۀ 31، ص ۱-۱۱.
رحیمی، قاسم و زمانی، علیرضا (1388). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در تربیت‌بدنی، انتشارات فرزانگان زاینده‌رود.
رسولی، سوسن و نارنجچی‌شتربانی، فهیمه (۱۳۹۴). «بررسی پتانسیل جغرافیایی استان آذربایجان‌شرقی در جذب گردشگرورزشی». فصل‌نامۀ فضای جغرافیایی، دورۀ 15، شمارۀ 51، ص ۶۳-۷۳.
رضازاده، سیاوش و مرادیان‌حقی‌گروسی، روشنک (۱۳۹۵). «ارزیابی توانمندی‌های اقلیم برای گردشگری‌ورزشی (مطالعۀ موردی: بخش سنگر شهرستان رشت)». نشریۀ جستارهای اجتماعی، دورۀ 1، شمارۀ 2، ص ۱۰۱.
رضوی، سید محمدحسین، حسینی، سید عماد و خواجه پور، اکرم (۱۳۹۲). «بررسی جاذبه‌های طبیعی اثرگذار بر توسعۀ گردشگری‌ورزشی استان مازندران». پژوهش‌نامۀ مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، دورۀ 9، شمارۀ 17، ص ۱۵-۳۰.
رضوی، سید محمدحسین، دوستی، مرتضی و ذبیحی، اسماعیل (۱۳۹۵). «بررسی و تحلیل عوامل اثرگذار بر جذب گردشگران‌ورزشی به استان مازندران با تأکید بر بازاریابی گردشگری ورزشی». فصل‌نامۀ نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، دورۀ 9، شمارۀ 1، ص ۱۲۱-138.
رمضانی‌گورابی، بهمن، فرج‌زاده، حسن و مرادیان‌حقی‌گروسی، روشنک (۱۳۹1). «ارزیابی شرایط اقلیم برای گردشگری‌ورزشی در شهرستان رودسر». فصل‌نامۀ نگرش‌های نو در جغرافیای ‌انسانی، دورۀ 5، شمارۀ 1، ص ۲۲۷-۲۳۹.
رهبری، سمیه و گودرزی، ابوالفضل (1396). «بررسی و اولویت‌بندی جاذبه‌های گردشگری‌ورزشی استان اصفهان». نشریة گردشگری شهری، دورۀ 4، شمارۀ 2، ص 81-98.
رهبری، سمیه و گودرزی، ابوالفضل (۱۳۹۶). «بررسی و اولویت‌بندی جاذبه‌های گردشگری‌ورزشی استان اصفهان». نشریة گردشگری شهری، دورۀ 4، شمارۀ 2، ص ۸۱-۹۸.
زاهدی، شمس‌السادات و محمدی، ابوالفضل (1384). «فراتحلیل راهی به سوی شناسایی ارزشیابی ترکیب و تلخیص پژوهش‌های گذشته». مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، دورۀ 12، شمارۀ 47، ص 51-79.
زهره‌وندیان، کریم؛ احسانی، محمد و خسرویزاده، اسفندیار(۱۳۹۷). رتبه بندی مولفه‌های تاثیرگذار بر توسعه صنعت گردشگری‌ورزشی در ایران بوسیله روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP)، پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، ۱۴(۲۷)، ۲۹-۴۲.
زیتونلی، عبدالحمید، هنری، حبیب و فراهانی، ابوالفضل (۱۳۹۰). «شناسایی توانمندی‌های گردشگری‌ورزشی استان گلستان». نشریۀ پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی، دورۀ 1، شمارۀ 1، ص ۷۱.
سایت خبرگزاری صدا و سیما (1397). گزارشی از نقش زنان در عرصه‌های علمی کشور، کد خبر: 2307165، https://www.iribnews.ir /2307165
سایت وزارت علوم (1398). «دومین نشست مشاوران امور زنان و خانواده دانشگاه‌ها»، کد خبر : 48762. https://www.msrt.ir/fa/news/48758
سایت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی (1394). «تفاهم‌نامه همکاری سازمان میراث‌فرهنگی و وزارت ورزش و جوانان»، کد خبر : 5526. https://www.mcth.ir//news/5526
سجادی، سیدنصرالله و افروزه، محمدصادق (۱۳۹۱). «طراحی مفهومی سیستم اطلاعات گردشگری‌ورزشی». مجلۀ مطالعات مدیریت ورزشی، دورۀ 4، شمارۀ 15، ص ۱۱۱-۱۲۸.
سنایی، محمد و شیخوند، شیما (۱۳۹۷). «بررسی وضعیت گردشگری‌ورزشی شمال شهر تهران بر اساس تحلیل SWOT از دیدگاه کارشناسان». فصل‌نامة مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، دورۀ 16، شمارۀ ۳۸، ۱۰۱-۱۱۲.
شجاعی، وحید، تجاری، فرشاد، سلیمانی‌تپه‌سری، بهاره و دوستی پاشاکلایی، مرتضی (۱۳۹۱). «تحلیل نقاط قوت و ضعف گردشگری‌ورزشی استان مازندران». پژوهش‌نامۀ مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، دورۀ 8، شمارۀ 15، ص ۱۵.
شهریاری سجهرودی، بهمن، همتی نژاد، مهرعلی و ملک‌اخلاق، اسماعیل (۱۳۹۴). «شناسایی اتحادهای استراتژیک در توسعۀ گردشگری‌ورزشی استان‌های شمالی ایران». مجلۀ مطالعات مدیریت ورزشی، دورۀ 7، شمارۀ 30، ص ۵۵-۷۰.
شهریاری ‌سجهرودی، بهمن، همتی‌نژاد، مهرعلی و ملک‌اخلاق، اسماعیل (۱۳۹۴). «اولویت‌بندی جاذبه‌های گردشگری‌ورزشی در توسعۀ توریسم‌ورزشی استان‌های شمالی ایران». مجلۀ مدیریت و توسعۀ ورزش، دورۀ 4، شمارۀ 1، ص ۱۹-۳۳.
صافدل، حسن و کشاورز، لقمان (۱۳۹۸). «تدوین الگوی عوامل مؤثر بر گردشگری ورزشی». مجلة پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، دورۀ 8، شمارۀ 30، ص ۶۳-۷۶.
ضیائی، فاطمه، موسوی گیلانی، سیدرضا و نژاد سجادی، سیداحمد (1395). «تحلیل وضعیت گردشگری ورزشی استان سیستان و بلوچستان براساس مدل SWOT». نشریۀ پژوهش‌های معاصر در مدیریت‌ورزشی، شمارۀ 13، 73-85.
عباسی، سلیم، باقری، قدرت‌الله و عسگری، روح‌الله (۱۳۹۷). «تدوین راهبرد توسعة گردشگری‌ورزش زمستانی در استان چهارمحال و بختیاری». مجلۀ مطالعات مدیریت ورزشی، دورۀ 10، شمارۀ 49، ص ۱۱۵-۱۳۸.
عباسی، مهدی و سراج‌زاده، سیدحسین (۱۳۹۴). «مسائل روش‌شناختی در مرور نظام‌مند همراه با ارزیابی مقالات ایرانی مبتنی بر این روش». مجلۀ مطالعات‌ اجتماعی ایران، دورۀ 9، شمارۀ 3، ص ۱۳۲-۱۶۰.
عبدالله‌زاده، غلام‌حسین، گل‌زاده، ملیحه، قیامی‌راد، امیر، محمدی، قادر و محمدیان، حسین (۱۳۹۴). «بررسی رضایتمندی گردشگران ورزشی از زیرساخت‌های اقامتی (هتل‌ها) در شهر تبریز». فصل‌نامۀ فضای جغرافیایی، دورۀ 15، شمارۀ 52، ص ۲۶۷-۲۸۳.
عسکری، صادق (1391). ننقد و بررسی منابع استنادى در مقالات علمی پژوهشی زبان و ادبیات عربی». فصل‌نامة ادب عربی، دورۀ 4، شمارۀ 1، ص 153-174.
عسکریان، فریبا و صالح‌نیا، داوود (۱۳۹۱). «بررسی آثار اقتصادی ورود تیم تراکتورسازی تبریز به لیگ برتر فوتبال بر صنعت گردشگری ورزشی استان آذربایجان شرقی». مجلۀ مدیریت و توسعۀ ورزش، دورۀ 1، شمارۀ 1، ص ۴۱-۵۴.
عظیمی ‌هاشمی، مژگان و بستان، زهرا (۱۳۹۶). «مرور نظام‌مند مقالات پژوهشی در حوزة مطالعات اجتماعی‌گردشگری شواهدی از تحلیل‌محتوای نشریات علمی ‌پژوهشی کشور». نشریۀ مطالعات اجتماعی‌گردشگری، دورۀ 5، شمارۀ 1، ص ۵۷.
فتح‌الهی‌پروانه، امید و قهرمان‌پور، فاطمه (۱۳۹۲). «عوامل مهم در توسعۀ گردشگری‌ورزشی استان آذربایجان غربی با تأکید بر جاذبه‌های طبیعی ـ ورزشی، فصل‌نامۀ مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، دورۀ 12، شمارۀ ۲۰، ص ۴۷ – 58.
الفته، مرضیه و سوادی، مهدی (۱۳۹۵). «شناسایی و اولویت‌بندی موانع گردشگری‌ورزشی در فضاهای عمومی شهری». فصل‌نامۀ جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، دورۀ 6، شمارۀ 4، ص ۸۳-۹۷.
فرازیانی، فاتح، رضایی‌صوفی، مرتضی و اله‌حسنی، احسان (1397). «بررسی موانع بازدارندۀ توسعۀ گردشگری‌ورزشی استان کردستان». نشریۀ مدیریت و توسعۀ ورزش، دورۀ 7، شمارۀ 3، ص 46-56.
فرازیانی، فاتح، رضایی‌صوفی، مرتضی و معتمدیان، آزاد (۱۳۹۷). «امکان‌سنجی توسعه گردشگری‌ورزشی (قایقرانی رفتینگ) در رودخانة سیروان». مجلة مدیریت و توسعة ورزش، دورۀ 7، شمارۀ 1، ۷(۱)، ص۱۷۵-۱۸۹.
فلاحی‌آقای‌احسان‌حسنی، احمد و کروبی، مهدی (۱۳۹۲). «بررسی جاذبه‌های طبیعی مؤثر بر توسعۀ گردشگری‌ورزشی استان کردستان». مجلۀ مطالعات مدیریت ورزشی، دورۀ 5، شمارۀ 17، ص ۱۵۹-173.
قاضی‌ طباطبایی، محمود و ودادهیر، ابوعلی (1389). فراتحلیل در پژوهش‌های اجتماعی و رفتاری. تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
قزلسفلو، حمیدرضا، رضوی، محمدحسین، کلاته‌سفیری، معصومه و اصفهانی، نوشین (۱۳۹۷). «طراحی مدل تمایل بازگشت رفتاری گردشگران‌ورزش‌های بومی و سنتی براساس قابلیت‌های اکوتوریسمی». مجلۀ مدیریت و توسعۀ ورزش، دورۀ 7، شمارۀ 1، ص ۸۷-۱۰۸.
قیامی‌راد، امیر، محرم‌زاده، مهرداد و حسین‌پور، باقر (۱۳۸8). «رابطه دیدگاه مدیران ورزشی و مدیران گردشگری کشور و عوامل گردشگری ورزشی در ایران»، فصل‌نامۀ المپیک، دورۀ 16، شمارۀ 2، ص ۵۱.
کریمی، ترانه، هنرور، افشار و اشرف‌گنجویی، فریده (۱۳۹۴). «رابطۀ گردشگری‌ورزشی با توسعۀ ابعاد منتخب شهری در شهر تهران». مجلۀ مدیریت و توسعۀ ورزش، دورۀ 4، شمارۀ 2، ص ۹۶-۱۱۰.
کوزه‌چیان، هاشم، خطیب‌زاده، مهدی و هنرور، افشار (۱۳۹۱). «نقش ابعاد کیفیت خدمات گردشگری در رضایتمندی گردشگران‌ورزشی». نشریۀ پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی، دورۀ 1، شمارۀ 2، ۱۹.
کیانی سلمی، صدیقه، موسوی، سیدحجت و یگانه دستگردی، پریسا (1397). «پهنه‌بندی مناطق مناسب برای احداث پیست اسکی با رویکرد گردشگری‌ورزشی (مطالعۀ موردی: استان چهارمحال و بختیاری)». پژوهش‌های جغرافیای طبیعی، دورۀ 50، شمارۀ 4، ص 791-811.
کیانی‌سلمی، صدیقه و یگانه‌دستگردی، پریسا (۱۳۹۵). «شناسایی عوامل مؤثر و اولویت‌بندی فعالیت‌های گردشگری‌ورزشی با استفاده از فنون تصمیم‌گیری چند معیاره (مطالعۀ موردی: استان چهارمحال و بختیاری)»، نشریۀ گردشگری و توسعه، دورۀ 5، شمارۀ 2، ص ۹۵.
گراوند، علی، بهمنی، فاطمه، بخشای، حمیده و افشاری، مصطفی (1392). «تبیین و شناسایی عوامل جذب‌کننده و بازدارندۀ گردشگران‌ورزشی غیرفعال سفرکننده به استان‌های غرب کشور (ایلام، کرمانشاه، لرستان و همدان)». نشریۀ رویکردهای نوین در مدیریت ورزش، دورۀ 1، شمارۀ 1، ص 63-49.
گل‌زاده، ملیحه و میرآبادی، مصطفی (1398). «تحلیلی بر وضعیت گردشگری‌ورزشی و عوامل مؤثر بر توسعۀ آن با تأکید بر بازی‌های بومی و محلی (نمونۀ موردی: شهرستان تبریز)». نشریۀ جغرافیا و برنامه‌ریزی، دورۀ 23، شمارۀ 67، ص 287–307.
گل‌زاده، ملیحه و میرآبادی، مصطفی (1398). «تحلیلی بر وضعیت گردشگری‌ورزشی و عوامل مؤثر بر توسعۀ آن با تأکید بر بازی‌های بومی و محلی (نمونۀ موردی: شهرستان تبریز)». نشریۀ جغرافیا و برنامه‌ریزی، دورۀ 23، شمارۀ 67، ص 287-307.
گل‌زاده، ملیحه، عبدالله‌زاده، غلام‌حسین، محمدیان، حسین و مدادی هریس، صمد (1397). «بررسی نقش زیرساخت‌های منطقۀ ارسباران در توسعۀ گردشگری‌ورزشی». نشریۀ جغرافیا و برنامه‌ریزی، دورۀ 22، شمارۀ63، ص 241-263.
گل‌زاده، ملیحه، قیامی‌راد، امیر، بدری‌آذرین، یعقوب، دلال‌اوغلی، علی و داداش‌زاده، یوسف (۱۳۹۳). «توانمندی‌های گردشگری‌ورزشی منطقۀ آزاد ارس و ارائۀ راهکارهای مؤثر بر رشد و توسعۀ آن براساس مدل SWOT». فصل‌نامۀ فضای جغرافیایی، دورۀ 14، شمارۀ 48، ص ۲۲۳-۲۳۶.
لطفی‌یامچی، خدیجه، فرزان، فرزام و خدادادی، محمدرسول (۱۳۹۷). «تحلیل عوامل محرک و بازدارندة گردشگری‌ورزشی، مورد مطالعه: پیست اسکی سهند تبریز و پیام مرند». نشریة گردشگری و توسعه دورۀ 6، شمارۀ 4، ص ۱-۱۸.
محرم‌زاده، مهرداد، نوری، احمد و سعیدی، شیدا (۱۳۹۴). «امکان‌سنجی پیاده‌سازی نظام مدیریت مقصد گردشگری‌ورزشی ایران». فصل‌نامۀ پژوهش‌های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، دورۀ 7، شمارۀ 3، ص ۱۴۱.
محمودی‌یکتا، مهدی، ذبیحی، اسماعیل و جورابلو، مسعود (1391). «تأثیر مؤلفه‌های گردشگری بر گرایش گردشگران ورزشی به ایران». فصل‌نامۀ علمی پژوهشی نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، دورۀ 4، شمارۀ 2، ص 139-149.
مرسل، علی، مرسل، باقر و فهیمی‌نژاد، علی (۱۳۹۸). «تأثیر شیوه‌های مدیریت‌ مالی بر سودآوری بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط فعال در حوزۀگردشگری‌ورزشی (برنامه‌ریزی منطقه‌ای با توجه به متغیرهای جغرافیایی منطقه)». فصل‌نامۀ جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، دورۀ 9، شمارۀ 2، ص ۷۱۹-۷۲۷.
مرکز آمار ایران (1395). نتایج آمارگیری از گردشگران.
معصومی جناقرد، عیسی، تبریزی، نازنین و رمضان‌زاده لسبویی، مهدی (1397). «امکان‌سنجی توسعۀ گردشگری‌ورزشی در اردبیل (مورد مطالعه: پیست اسکی آلوارس)». برنامه‌ریزی و آمایش فضا. دورۀ 22، شمارۀ 4، ص ۲۸-۵۴.
ملایی، پخشان، الوانی، سید مهدی، زاهدی، شمس‌السادات و علی‌نژاد، علیرضا (1399). «فراتحلیلی بر شناسایی موانع ارتقاء زنان به سطوح مدیریت در سازمان‌های دولتی ایران». فصل‌نامۀ مشاورۀ شغلی و سازمانی، دورۀ 12، شمارۀ 42، ص 199-224.
ملک‌پور، محدثه، باران‌دوست، رامبد و اصلی‌زاده، احمد (۱۳۹۷). «نقش کار تیمی در توانمندسازی اعضای سازمان‌های مردم نهاد». مجلۀ جغرافیا و روابط انسانی، دورۀ 1، شمارۀ 2، ص ۹۶۹-۹۸۸.
موسوی، سیدجعفر و بردیا، نفیسه (۱۳۹۴). «بررسی وضعیت تفکر استراتژیک مدیران انجمن گردشگری‌ورزشی کشور براساس مدل جین لیدکا». نشریۀ پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی، دورۀ 5، شمارۀ 9، ص ۷۱-۸۱.
موسوی‌گیلانی، سیدرضا، اسدی، حسن و سجادی، سید نصرالله (۱۳۹۱). «بخش‌بندی بازار گردشگری‌ورزشی ایران برای گردشگران خارجی و ارائۀ مدل بازار هدف». نشریۀ مدیریت ورزشی، دورۀ 4، شمارۀ ۱۲، ص 37-59.
موسوی‌گیلانی، سیدرضا، اسدی، حسن و گودرزی، محمود (۱۳۹۱). «بخش‌بندی بازار گردشگری‌ورزشی ایران برای گردشگران خارجی براساس ملیت و جاذبه‌های طبیعی ـ ورزشی و ارائۀ مدل بازار هدف». مجلۀ مطالعات مدیریت ورزشی، دورۀ 4، شمارۀ 14، ص ۱۰۷-۱۲۴.
مهدوی، فتاح، یوسفی، بهرام و غلامی‌ترکسلویه، سجاد (۱۳۹۴). «تعیین عوامل مؤثر بر گردشگری‌ورزشی استان اصفهان». مجلۀ مطالعات مدیریت ورزشی، دورۀ 7، شمارۀ 32، ص ۷۳-۹۰.
مهدی‌زاده، اکرم، رضایی، مصطفی و قربانی، حبیب‌الله (1393). «بررسی مفهومی سیستم اطلاعات گردشگری‌ورزشی». فصل‌نامۀ علمی پژوهشی مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دورۀ 1، شمارۀ 2، ص 75-84.
مهدی‌زاده، عباس، طالب‌پور، مهدی و فتحی، مهرداد (1393). «بررسی وضعیت گردشگری‌ورزشی در شهر مشهد براساس تحلیل SWOT». فصل‌نامۀ علمی-پژوهشی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، دورۀ 2، شمارۀ 3، ص 23-36.
میرآبادی، مصطفی، گل‌زاده، ملیحه و کریمی، احمد (۱۳۹۸). «ارزیابی نقش و عملکرد رسانه‌ها بر توسعه گردشگری‌ورزشی در استان آذربایجان شرقی». فصل‌نامة برنامه‌ریزی منطقه‌ای، دورۀ 9، شمارۀ 34، ص ۶۵-۸۰.
میرتقیان رودسری، سیدمحمد و خراسانی، محمدامین (۱۳۹۸). «آسیب‌شناسی مطالعات گردشگری در فصلنامة پژوهش‌های روستایی: کاربست تحلیل محتوا»، فصل‌نامۀ پژوهش‌های روستایی، دورۀ 10، شمارۀ 2، ص ۳۲۸-۳۵۹
میرزائی، محسن و محمدی‌مقدم، فاضل (1397). «معرفی رویکردی چندجانبه و نوین در ارزیابی سریع اثرات سلامت طرح‌های توسعه‌ای، مطالعة موردی: طرح گردشگری‌ورزشی سامان». مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دورۀ 28، شمارۀ 160، ص۱۰۶-۱۲۲.
ناطقی، زهرا، نقشبندی، سید صلاح‌الدین و پورسلطانی، حسین (۱۳۹6). «شناسایی و اولویت‌بندی فاکتورهای تأثیرگذار بر توسعۀ گردشگری‌ورزشی در ایران». فصل‌نامۀ مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، دورۀ 19، شمارۀ ۳۷، ۱۴۷-۱۵۶.
نوبخت، فرزاد، اتقیا، ناهید، امیری، مجتبی، قره‌خانی، حسن و اشرقی، نگار (1393). «بررسی عوامل مؤثر در توسعۀ گردشگری‌ورزشی استان اردبیل و ارائۀ راهکارهای اجرایی». فصل‌نامۀ علوم ورزش، دورۀ 6، شمارۀ 16، ص 103-123.
همتی‌نژاد، مهرعلی، میرزایی‌کالار، اکبر، مدنی، سیدمهدی و رحمانی‌نیا، فرهاد (1392). «عوامل بازدارنده و سوق‌دهندۀ گردشگری‌ورزشی». مدیریت و توسعه ورزش، دورۀ 2، شمارۀ 1، ص 85-95.
هنرور، افشار (1388). «طراحی الگوی بازاریابی گردشگری‌ورزشی در ایران». رسالۀ دکتری، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت‌مدرس.
هنرور، افشار و خطیب‌زاده، مهدی (1393). «نقش مدیریت ورزش در طراحی آمیزۀ بازاریابی گردشگری‌ورزشی». مدیریت و توسعۀ ورزش، دورۀ 3، شمارۀ 2، ص 33-47.
هنری، حبیب (۱۳۹۰). «نقش گردشگری‌ورزشی در اشتغال و درآمدزایی از دیدگاه گردشگری، مدیران و ذی‌نفعان». فصل‌نامۀ پژوهش‌های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، دورۀ 3، شمارۀ 4، ص ۹۵.
یاوری، یوسف، عسکریان، فریبا و خیری شجاعی، محمد (۱۳۹۵). «چالش‌های توسعۀ گردشگری‌ورزشی منطقة آزاد ارس با تأکید بر نظرات مدیران و کارشناسان». مجلة مدیریت و توسعة ورزش، دورۀ 5، شمارۀ 1، ص ۲۳۳-۲۴۴.
Emery, P. (2010). “Past, present, future major sport event management practice: The practitioner perspective”. Sport management review, 13(2), 158-170.
Gabor, Michalko (2017). “A content analysis of rural tourism research. Journal of Tourism, Heritage & Services Marketing ,1(1), 25-29.
Higham, J., & Hinch, T. (2006). “Sport and tourism research: a geographic approach”. Journal of Sport & Tourism, 11(1), 31-49.
Kim, C. S., Bai, B. H., Kim, P. B., & Chon, K. (2018). “Review of reviews: A systematic analysis of review papers in the hospitality and tourism literature”. International Journal of Hospitality Management, 70, 49-58.
Lubbers, C. A. (2011). “An assessment of predictors of student peer evaluations of team work in the capstone campaigns course”. Public Relations Review, 37(5), 492-498.
McKercher, B., & Tung, V. (2015). “Publishing in tourism and hospitality journals: Is the past a prelude to the future?”. Tourism Management, 50, 306-315.
Petticrew, M., & Roberts, H. (2008). Systematic reviews in the social sciences: A practical guide. John Wiley & Sons.
Rheenen, D., Cernaianu, S., & Sobry, C. (2017). “Defining sport tourism: a content analysis of an evolving epistemology”. Journal of Sport & Tourism, 21(2), 75-93., DOI: 10.1080/14775085.2016.1229212.
World Tourism Organization (2019). “UNWTO Tourism Highlights”, 2019 Edition.
Zhang, B., & Qin, K. (2016). “The Development of Chinese Sports Tourism Group Interests and Strategy”. Review on application of phase change thermal storage in solar thermal utilization, 4(1), 60-62.