تأملی بر راهبرد‌های بازاریابی پساکرونا در صنعت گردشگری و هتل‌داری در جهان: مطالعه‌ای مروری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده گردشگری، دانشگاه سمنان

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان

3 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه سمنان

چکیده

بی‌شک صنعت گردشگری از حساس‌ترین و آسیب‌پذیرترین صنایع در بحران‌ها به‌شمار می‌رود. حوادث عمده‌ای همچون بحران‌های طبیعی، اپیدمی‌ها، حملات تروریستی و مدیریت نادرست فشارهایی را به این صنعت تحمیل می‌کنند. همچنین صنعت گردشگری همواره تحت تأثیر اجتماع و مبتنی بر تعاملات بین مردم است. شیوع ویروس کرونا بخش گردشگری جهان را با چالشی اساسی مواجه کرده است؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر تأثیر ویروس کرونا در صنعت گردشگری و هتل‌داری و ارائة راهبردهای بازاریابی در طی و بعد از بحران کروناست. مطالعۀ حاضر از نوع مروری است که برپایۀ اطلاعات جمع‌آوری‌شده از جست‌وجوهای متعددی از منابع اینترنتی در پایگاه‌های انگلیسی‌زبان ازجمله گوگل اسکولار، امرالد، ساینس‌ دایرکت و اسپرینگر با استفاده از واژگان کلیدی انگلیسی همچون Post-corona marketing strategies، COVID-19، COVID-19's effect on the hotel industry و COVID-19 pandemic on hospitality industry انجام شده است. گفتنی است سیزده مقاله به‌منزلة منابع مربوطه و نهایی با هدف بررسی این موضوع انتخاب شد. داده‌ها پس از جمع‌آوری از سایت سازمان گردشگری جهانی برحسب اهداف مطالعة تحلیل کیفی‌ شده طبقه‌بندی شدند. نتایج مطالعات انجام‌شده حاکی از آن است که گردشگری ورودی جهان با 3 تا 4 درصد رشد در سال 2020 مواجه خواهد شد؛ اما با توجه به سناریوی بیماری سارس و گسترش ویروس کرونا و پیش‌بینی تأثیرات اقتصادی آن، این سازمان با تغییر در پیش‌بینی خود، احتمال داد گردشگری جهانی در سال 2020 با رشدی معادل 1 تا 3 درصد مواجه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Reflection on Post-corona Marketing Strategies in theTourism and Hotel Industry in the World: A Review Study

نویسندگان [English]

  • Mohammad Najjarzadeh 1
  • hooshmand bagheri garbollagh 2
  • Mohsen eynali 3
1 Assistant Professor, Tourism Faculty, Semnan University
2 Ph.D. Student of Business Management, Faculty of Economic, Management and Administrative Sciences, University of Semnan, Iran
3 Ph.D. Student of public Management, Faculty of Management, Semnan University.
چکیده [English]

Undoubtedly, the tourism industry is one of the industries, most sensitive and vulnerable to crises. Major events such as natural disasters, epidemics, terrorist attacks, mismanagement, etc. put pressure on the industry. On the other hand, the tourism industry is always influenced by society and based on interactions between people. The outbreak of the COVID-19 has posed an important challenge to the world’s tourism sector. The objective of the present study is to examine the effect of COVID-19 on the tourism and hospitality industry and to present marketing strategies during and after the Corona crisis. The present study is a review study based on information collected from several searches of Internet sources in English language databases including Google Scholar, Emerald, Science Direct and Springer using English keywords such as Post-corona marketing strategies. COVID-19, COVID-19's effect on the hotel industry and COVID-19 pandemic on hospitality industry were performed. It should be noted that 13 articles were selected as relevant and final sources to investigate this issue. Data were collected from the site of the World Tourism Organization and categorized according to the objectives of the study. Studies show that inbound tourism will grow by 3 to 4 percent in 2020. However, given the SARS scenario and the spread of the Corona virus and the prediction of its economic effects, the organization changed its forecast and predicted that global tourism will grow by 1 to 3 percent in 2020.

کلیدواژه‌ها [English]

  • COVID-19
  • Tourism and Hospitality industry
  • marketing strategies
  • corona
Bakar, N. A., & Rosbi, S. (2020). “Effect of Coronavirus disease (COVID-19) to tourism industry”. International Journal of Advanced Engineering Research and Science7(4), 189-193.
BBC News (2020). “Coronavirus: 'Extremely serious' concerns on potential tourism impact”, Retrievedfrom: https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-51695480 [Access on March 19, 2020]
Davidson, P. (2020). “The coronavirus economy: As Americans shy away from malls and movie theaters, the damage to livelihoods grows”. USA Today. Retrieved from https://www.usatoday.com/story/money/2020/03/13/coronavirus-toll-taken-coronavirus-growing-acrossus/ 5032674002/
de Sousa Jabbour, A. B. L., Jabbour, C. J. C., Hingley, M., Vilalta-Perdomo, E. L., Ramsden, G., & Twigg, D. (2020). “Sustainability of supply chains in the wake of the coronavirus (COVID-19/SARS-CoV-2) pandemic: lessons and trends”. Modern Supply Chain Research and Applications.‏
Estrada, M., Park, D. & Lee, M. (2020). “How A Massive Contagious Infectious Diseases Can Affect Tourism, International Trade, Air Transportation, and Electricity Consumption?”. The Case of 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) in China (February 19, 2020). Available at SSRN Retrieved from: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3540667 [Access on March 25, 2020]
Meyer, S. (2020). Understanding the COVID-19 Effect on Online Shopping Behavior.
Ranasinghe, R., Damunupola, A., Wijesundara, S., Karunarathna, C., Nawarathna, D., Gamage, S., ... & Idroos, A. A. (2020). “Tourism after Corona: Impacts of Covid 19 Pandemic and Way Forward for Tourism, Hotel and Mice Industry in Sri Lanka”. Hotel and Mice Industry in Sri Lanka (April 22, 2020).‌
Ross, D. (2020). “The Economic Impact of COVID-19 on the Hotel Industry”. Chief Revenue Officer of Hotel Effectiveness - 04/13/2020 https://hospitalitytech.com/economic-impact-covid-19-hotel-industry
Samarathunga, W. H. M. S. (2020). “Post-COVID19 Challenges and Way Forward for Sri Lanka Tourism”. Available at SSRN 3581509.
Sanaullah, F., Rabbi, S. A., Khan, Z., & Zamin, M. (2020). “Visitors’ willingness to pay for conservation of the biodiversity and tourism in Kalam valley of Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan”. Sarhad Journal of Agriculture, 36(1), 81-94.
SLTDA. (2020). Tourism Sri Lanka Vol.01. Colombo.
Ubed, M., & Sawai, P. B. (2020). “Impact of Corona Virus COVID 2019 on Tourism Industry”. Purakala with ISSN 0971-2143 is an UGC CARE Journal, 31(39), 538-545.‌
UN News (2017). “COVID-19: Impact could cause equivalent of 195 million job losses, says ILO chief”. Retrieved June 8, 2020, fromhttps://news.un.org/en/story/2020/04/1061322
United Nations World Tourism Organization (UNWTO) (2020). “Impact assessment of the Covid-19 outbreak on international tourism online”. available at https://www.unwto.org/impact-assessment-of-the-covid-19-outbreak-on-international-tourism, retrieved on 15th April 2020.
Wen, J., Kozak, M., Yang, S., & Liu, F. (2020). “COVID-19: potential effects on Chinese citizens’ lifestyle and travel”. Tourism Review.‏16(60), 37-57.