مدل تجاری‌سازی سایت‌های تاریخی- طبیعی (موردمطالعه: سایت بیستون)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد کارافرینی گرایش گردشگری، دانشگاه رازی

2 استادیار گروه مدیریت و کارآفرینی؛ دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 دانشیار گروه اقتصاد؛ دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

امروزه در سراسر جهان ارائه و به مراتب بهره‌برداری از مدل‌های بومی تجاری‌سازی سایت‌های تاریخی- طبیعی سبب افزایش جذب گردشگر و در نهایت عاملی مهم در نگهداری و توسعه این مراکز شده است؛ اما در حال حاضر اکثر مجموعه‌های گردشگری کشور ازجمله سایت تاریخی- طبیعی بیستون که به ثبت جهانی نیز رسیده‌اند، متاسفانه فاقد مدلی بومی جهت تجاری‌سازی است. مطالعه پیش رو بر اساس ضرورت به ارائه مدلی بومی برای کسب درآمدهای پایدار از مناطق و سایت‌های گردشگری با حفظ هویت این مراکز و با رویکرد پژوهشی کیفی و بر اساس نظریه داده بنیاد، پرداخته است. داده‌های موردنیاز از نمونه 12 نفری متشکل از خبرگان دانشگاهی، اداری و فعالان حوزه گردشگری در استان کرمانشاه با ابزار مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ساختارمند، جمع‌آوری و مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. جمع‌آوری داده‌ها تا دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت. پس از کدگذاری مفاهیم، مقوله‌ها استخراج و این مقوله‌ها در قالب مدلی متشکل از عوامل علی، زمینه‌ساز، مداخله‌گر، راهبردها و پیامدهای دسته‌بندی شد. بنا بر مدل به‌دست‌آمده، مقوله‌های اصلی شامل: شرایط علی (رویکرد بخش دولتی و ...)، شرایط مداخله‌گر (نقش دولت، آلاینده‌ها و...)، شرایط زمینه‌ای (متغیرهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ...)، پدیده محوری (توسعه زیرساخت‌ها، تنظیم فعالیت‌های گردشگری و ...)؛ راهبردها (آموزشی، تبلیغات مؤثر و ...) و پیامدها (اجتماعی و فرهنگی و ...) بودند. در پایان نیز راهکارهای عملیاتی جهت تجاری‌سازی این اماکن با تمرکز بر سایت بیستون، ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Commercialization model of historical-natural sites (Case study: Biston site)

نویسندگان [English]

  • Hanieh Parvizi 1
  • Yousef Mohamadifar 2
  • sohrab delangizan 3
1 Razi University
2 Razi
3 Razi
چکیده [English]

Today, all over the world, the presentation and use of indigenous models of commercialization of historical-natural sites has increased the attraction of tourists and ultimately an important factor in the maintenance and development of these centers; But at present, most of the country's tourism complexes, including the historic-natural Biston site, which has also reached the world record, unfortunately do not have a local model for commercialization. The present study, based on the necessity, has presented a local model for obtaining sustainable incomes from tourism regions and sites by maintaining the identity of these centers and with a qualitative research approach based on the grounded theory. The required data were collected and analyzed from a sample of 12 people consisting of academic, administrative and tourism activists in Kermanshah province using semi-structured in-depth interviews. Data collection continued until theoretical saturation was achieved. After coding the concepts, the categories were extracted and these categories were categorized in the form of a model consisting of causal, contextual, interventionist, strategies and consequences. According to the obtained model, the main categories include: causal conditions (public sector approach, etc.), intervening conditions (role of government, pollutants, etc.), contextual conditions (economic, cultural, social and ...), the central phenomenon (development of infrastructure, regulation of tourism activities, etc.); strategies (educational, effective advertising, etc.) and consequences (social and cultural, etc.). Finally, operational solutions for the commercialization of these places, focusing on the Biston site, were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grounded Theory
  • Tourism
  • Commercialization
  • Biston Historical & Natural Complex