بررسی نقش میانجی توانمندسازهای مدیریت دانش بر رابطه بین سرمایه فکری و هوش سازمانی در سازمان‏های گردشگری (مورد مطالعه : اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه تهران

2 دانشگاه علامه طباطبائی

3 کارشناسی ارشد گردشگری دانشگاه علم و هنر یزد

10.22034/jtd.2020.204905.1849

چکیده

مقاله حاضر به بررسی نقش میانجی توانمندسازهای مدیریت دانش بر رابطه بین سرمایه فکری و هوش سازمانی در سازمان‏های گردشگری می‌پردازد. در این پژوهش برای توانمندسازهای مدیریت دانش از مدل غفور ( 2008)، برای سرمایه فکری از مدل بنتیس( 1997) و برای هوش سازمانی از مدل آلبرشت( 2003) استفاده شده است. روش تحقیق، از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق، کارکنان اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد بوده‌اند که از بین آنها 140 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده‏اند. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و رابطه سرمایه فکری و هوش سازمانی در سازمان‏های گردشگری با نقش میانجی توانمندسازهای مدیریت دانش از تکنیک مدل‌یابی معادلات ساختاری و همبستگی پیرسون استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که سرمایه انسانی در سرمایه فکری، فرهنگ سازمانی و نیروی انسانی در توانمندسازهای مدیریت دانش و بینش راهبردی در هوش سازمانی بیشترین بار عاملی را دارا می باشد و در مجموع از تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که سرمایه فکری بر توانمندسازهای مدیریت دانش در اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد تاثیر دارد و هر دوی آنها بر روی هوش سازمانی تاثیر مستقیم و معنادار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Mediating Role of Knowledge Management Enablers on the Relationship between Intellectual Capital and Organization Intelligence in Tourism Organizations Case Study: Yazd Cultural Heritage,Tourism , and Handicrafts Organization

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Rezvani 1
  • Maryam Sedaghat 2
  • Tahereh Ashtiani 2
  • aram ardiyan 3
1 Academic Member in University of Tehran
2 Allameh Tabataba'i University
3 Master of Tourism in Science and Art University
چکیده [English]

This paper aims to investigate and determine the mediating role of knowledge management enablers on the relationship between intellectual capital and organizational intelligence. In this research Gaffoor model (2008) is used for key factors of knowledge management, Bontis model (1997) for intellectual capital and Albrecht model (2003) for organizational intelligence. The study uses Descriptive-Survey research method focusing on the employees of Yazd Cultural Heritage, Tourism, and Handicrafts Organization, among which 140 people were selected as samples. Descriptive and inferential statistics are used for Data analysis and Pierson Correlation, and Structural Equation Modeling (SEM) are used to analyze the data and the relationship between intellectual capital and organizational intelligence with mediating role of knowledge management enablers. Research findings show that human resource in intellectual capital, organizational culture and workforce in knowledge management enablers and strategic scope in organizational intelligence have the highest factor loads. In sum, it is concluded from data analysis that intellectual capital influences the knowledge management enablers in Yazd Cultural Heritage, Tourism, and Handicrafts Organization and, both of them have a direct and meaningful effect on organizational intelligence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intellectual capital
  • knowledge management enablers
  • organizational intelligence
  • Yazd Cultural Heritage
  • Tourism and Handicrafts Organization
ابزاری، مهدی، اعتباریان، اکبر و ستاری قهفرخی، مهدی (1385). «هوش سازمانی و جلوگیری از کندذهنی». ماهنامۀ مدیریت دانش، شمارۀ 22، ص 11ـ14.
شکاری، محمدرضا، اسمعیلی گیوی، محمدرضا و کشاورز، حمید (1395). «بررسی زیرساخت‏های مدیریت دانش و تأثیر آن بر هوش سازمانی در پژوهشگاه‏های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری». پژوهشنامۀ پردازش و مدیریت اطلاعات، شمارۀ 4، ص 1075ـ1097.
شفیع پورمطلق، فرهاد (1389). «تعیین رابطۀ بین سرمایۀ فکری و تعهد سازمانی با مدیریت دانش (موردمطالعه: آموزش و پرورش دورۀ متوسطۀ شهر اصفهان)». اولین همایش ملی مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی.
 صادقی، ام‏البنین، مهدی‏خانی، رسول، ناظم، فتاح و ناظم، امیرحسین (1395). «بررسی نقش میانجی مدیریت دانش بر رابطۀ بین هوش سازمانی با اثربخشی سازمانی در سازمان بنادر و دریانوردی استان تهران». فصلنامۀ علمی پژوهشی آموزش علوم دریایی، دورۀ 3، شمارۀ 6، ص 52-64.
غلامی، شهرام، غفوریان، هما و معنوی‏پور، داود (1390). «رابطۀ هوش سازمانی و عملکرد مدیران». فصلنامۀ تازه‏های روانشناسی صنعتی/سازمانی، دورۀ 2، شمارۀ 6، ص 89ـ99.
محمد میرزایی زرندی، نجمه (1391). «بررسی رابطۀ بین مؤلفۀ‌های هوش سازمانی و فرهنگ سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان ادارات دولتی شهرستان زرند)». اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی.
Akgün, A E., Byrne, J., Keskin, H. (2007).”Organizational intelligence: a structuration view”. Journal of Organizational Change Management, 20 (3), 272-289.
Albrecht, K. (2003). The power of minds at work: organizational intelligence in action. New York: American Management Association )Amacom(.
Balthazard, P. A., Cook, R. A. (2004). “Organizational Culture and Knowledge Management Success: Assessing the Behavior PerformanceContinuum”. Proceedings of The 37 Hawaii, International Conference on System Sciences. IEEE..
Bontis, N. (1997). “Intellectual Capital Questionnaire”. Hamilton, Canada:  Institute for Intellectual Capital Research.
Chidambaranathan, K., Swarooprani, B. S. (2015). “Knowledge management as a predictor of organizational effectiveness: the role of demographic and employment factors”. The journal of Academic Librarianship, 41(6), 758-763.
Chong, S. C. (2006). ”KMcritical success factors Acomparison of perceived importance versus implementation in Malaysian ICT companis”. The Learning Organization, 13(3), 230-256.
Christensen, P. H. (2012). “Knowledge sharing: Moving away from the obsession with best practices”. Journal of knowledge management: 11(1), 36-47.
Edvinsson, L., Malone, M. S. (1997). Intellectual Capital: Realizing Your Company’s True Value by finding its Hidden Brain-Power. New York: HarperCollins.
 Erçetin, S. S., Potas, N., Hamedoğlu, M. A., & Kisa, N. (2010). “Using multi-dimensional organizational intelligence measurements to determine the institutional and managerial capacities of technical education institutions for girls”. African Journal of Business Management, 5(27), 11256-11264.
Firer, S. R., Stainbank, L. (2003). “Testing the relationship between intellectual capital and a company’s performance: Evidence from South Africa”. Meditari Accountancy Research, 11(1), 25-44.
Frankel, A. (2008). “What leadership styles should senior nurses develop?”. Nursing times,104(35), 23-24.
Gaffoor, S. (2008). Assessing readiness for the implementation of knowledge management in local governments: The case of Stellenbosch Municipality. Doctoral dissertation, Stellenbosch: Stellenbosch University .
Gholami, S., Safaee, S. (2012). “The relationship between the organizational intelligence and the performance of managera”. Journal of Educational and Instructional Studies in the World, 2(2), 155-165.
Halal, W. E. (2005). “Organizational intelligence: what is it and how can managers use it?”. Berretkoehler The new management, 3 (2). 12-13.
Ho, T. C. (2009). “The relationship between knowledge management enablers and performance” Industrial Management & Data Systems, 109)1(, 98-117.
Hudson, W. J. (1993). Intellectual capital: How to build it, enhance it, Use it. New York: John Wiley & Sons.
Ichijo, K., Nonaka, I. (2006). Knowledge creation and management: new challenges for managers. New York: Oxford university press.
Inkinen, H., Kianto, A., & Mika, V. (2015). “Knowledge Management Practices and Innovation Perforance in Finland”. Baltic Journal of Management, 10(4), 432-455
Jalaldeen, R., Karimi S. A., Mohamed, N. (2009). “Organizational Readiness and its Contributing Factors to Adopt KM Processes: A Conceptual Model”.Communications of the IBIMA, 8, 128-136.
Jung, Y. (2009). An Approach to Organizational Intelligence Management (Aframework for Analyzing Organizational Intelligence Within the Construction Process. (Doctoral dissertation, Virginia Tech).
Kilgour A. M.) 2007.( “The Creative Process: The Effects of Domain Specific Knowledge and Creative Thinking Techniques on Creativity”. (Doctoral dissertation, The University of Waikato).
Lopez, G., Cuartas, D., Munoz, J. E., & Hoyos, S. (2010). “Intellectual capital: An approach to its systemic model”. In 2010 2nd International Congress on Engineering Education. (pp. 245-248). IEEE.
Malekzade, G. (2010). “Organizational intelligence, a powerful tool in the management of knowledge-based companies”. Journal of Technology Development, 6(22), 31-37. in Persian.
Mohayidin Ghazali, M., Nor Azirawani, M., Norfaryanti, K., & Mar Idawati, M.(2007). “The Application of Knowledge Management in Enhancing the Performance of Malaysian Universities”. The Electronic Journal of Knowledge Management, 5(3), 301-312, www.ejkm.com.
Mumford, M. D., Zaccaro. S. J., Harding. F. D., Jacobs. T. O., & Fleishman. E. A. (2014). “Leadership skills for a changing world: Solving complex social problems”. The Leadership Quarterly, 11(1), 11-35.
Nazari, J. A., Herremans, I. M. (2007). “Extended VAIC model: measuring intellectual capital components”. Journal of Intellectual Capital 8(4), 595- 609.
Norma, P. M. (2001). “Are Your Secrets Safe? Knowledge Protection in Strategic Alliances”. Business Horizons, 44(6), 51-60.
Park, H., Ribiere, V., & Schulte, W. D. (2004). “Critical attributes of organizational culture that promote knowledge management technology implementation success”. Journal of Knowledge Management, 8(3), 106-117.
Ramakrishna, T., Khuntia, J., Kathuria, A., & Saldanha, A. (2016). “Business Intelligence Capabilities and Effectiveness: An Integrative Model. In System Sciences (HICSS). 49th Hawaii International Conference on, (pp. 5022-5031). IEEE.
Resto-Gallardo, A. D. )2009(. Organizational intelligence: attitudes and habits of Hispanic entrepreneurs in the process of decision-making and business performance. (Doctoral dissertation, Walden University).
Rhodes, J., Hung, R., Lok, P., Lien, B. Y. H., & Wu, C. M. (2008).”Factors influencing organizational knowledge transfer: implication for corporate performance”. Journal of Knowledge Management, 12(3), 84-100.
Salehi, M., Shahamet, N., Dindarloo, S., & Dindarloo, S. )2012(. “Relation between organizational intelligence and knowledge management among facultie members of Azad University of Marvdasht, A new approach for research in educational management”, 2(3).
 Schulte, W. D., Sample, T. (2006). “Efficiencies From Knowledge Management Technologies In A Military Enterprise”. Journal of Knowledge Management, 10(6), 39-49.
Shamim, S., Cang, S., & Yu, H. (2017). “Supervisory orientation, employee goal orientation, and knowledge management among front line hotel employees”. International Journal of Hospitality Management, 62, 21-32.
Stonehouse, G. H., Pemberton, J. D. (1999). “Learning and knowledge management in the intelligent organization”. Participation & Empowerment, 75, 131-144.
Talukdar, A. (2008). “What is Intellectual Capital? And why it should be measured?”, available at WWW.ATTAINIX.COM.
Tang I .W. K., Lean. H. H. (2009).” Intellectual capital performance of financial institutions in Malaysia”. Journal of Intellectual Capital, 104, 588–599.
Tian, J., Nakamori, Y.,  Wierzbicki, A. P., & Tsui, E. (2009).” Knowledge management and knowledge creation in academia: a study based on surveys in a Japanese research university”. Journal of Knowledge management”, 13(2), 76-92.
Turban, E., Leidner, D., Mclean, E., Wetherbe, J., & Cheung, C. (2006). Information Technology for Management, Transforming Organizations in the Digital Economy. (Vol. 5). USA: Wiley.
Veryard, R. (2012). ”Organizational intelligence primer, Leanpub, Availableat”. http:// leanpub. Com / orgintelligence.
Weston, M. J., Estrada, N. A., & Carrington, J. (2007). “Reaping Benefits from Intellectual Capital”. Nursing Administration Quarterly; 31(1), 6–12.
Yeh, Y. J., Lai, S. Q., &  Ho, T. C.(2006). “Knowledge management enablers: a case study”. Industrial Management & Data Systems, 106(6), 793-810.
Zhang, Q., Fung, H. G. (2006). “China’s social capital and financial performance of private enterprises”. Journal of Small Business and Enterprise Development, 13(2), 198-207.