ارائۀ مدل توسعۀ گردشگری استان لرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت بازرگانی، اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد معاون پژوهشی و فناوری دانشکده علوم اقتصادی و اداری

2 دانشگاه آزاد

10.22034/jtd.2019.178868.1699

چکیده

مطالعه حاضر، پژوهشی کاربردی است که با هدف ارائه مدل شاخص‌های توسعه گردشگری در استان لرستان صورت گرفته است. این پژوهش از نظر نوع داده، یک پژوهش آمیخته با رویکرد اکتشافی است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش مصاحبه و پرسشنامه است. جامعه آماری پژوهش خبرگان هستند که با استفاده از روش نمونه گیری غیر احتمالی زنجیره ای انتخاب شده‌اند. برای دستیابی به اهداف پژوهش ابتدا، مجموعه‌ای از شاخص‌های توسعه گردشگری با توجه به مطالعات پیشین و مصاحبه با 10 نفر از خبرگان حوزه گردشگری استان لرستان که به روش نمونه‌گیری غیراحتمالی انتخاب شدند، شناسایی شدند. این عوامل با استفاده از تکنیک مدل‌سازی تفسیری-ساختاری، تجزیه و تحلیل و درنهایت ارتباط وتوالی شاخص‌ها به دست آمده است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که ترمیم و بهینه‌سازی شبکه‌های ارتباطی، فرهنگ‌سازی برای افزایش آگاهی ساکنان استان از مزایای صنعت گردشگری و پاسخگویی و خدمات‌دهی سریع به درخواست‌های گردشگران، پایه‌ای‌ترین متغیرها جهت توسعه گردشگری می‌باشند. بینشی که این مدل به مدیران صنعت گردشگری استان لرستان ارائه می‌کند، می‌تواند به عنوان راهنما و مکملّی در برنامه‌ریزی راهبردی برای توسعه این صنعت در استان باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fuzzy Modeling of Tourism Development in Lorestan Province with Mixed Approach

نویسندگان [English]

  • mohammad hakkak 1
  • maryam ahmadi fard 2
  • arash habibi 2
1 Lorestan university, KhoramAbad,Iran
2 azad uni
چکیده [English]

The present study is an applied research aimed at providing a model of tourism development indicators in Lorestan province. In order to achieve the research goals, a series of tourism development indicators was identified based on previous studies and interviews with 10 experts from the tourism sector of Lorestan province selected by chi-square sampling method. These factors are analyzed using the interpretive-structural modeling technique and, finally, the relationship and sequence of indices are obtained. Research findings indicate that restoration and optimization of communication networks, culture and culture to increase the awareness of residents of the province from the benefits of the tourism industry and the responsiveness and rapid service to the requests of tourists are the most basic variables for the development of tourism. The insight that this model offers to the tourism industry managers of Lorestan province can be a guide to and complementary to strategic planning for the development of this industry in the province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • words: Tourism
  • Tourism Development
  • Fuzzy Logic
  • Tourism
  • Structural-Interpretative Model
سازمان جهانی گردشگری (1393). توسعۀ محصول گردشگری. ترجمۀ ابوالفضل تاج‌زاده و وحید مرزی، تهران: نشر سیمای دانش.
جلالیان، حمید، رضوانی، محمدرضا، طهماسبی، اصغر و اروجی، حسن (1397). «تبیین مدل توسعۀ سیستم گردشگری روستایی با استفاده از نظریۀ آشوب و مدل باتلر (موردمطالعه: روستای مصر، شهرستان خور و بیابانک)». فصلنامۀ پژوهش‌های روستایی، دورۀ 9، شمارۀ 2، ص 222-235.
تقوی، مهدی و پورسلیمانی، علی (1388). «بررسی عوامل مؤثر بر رشد صنعت گردشگری». پژوهش‌نامۀ اقتصادی، دورۀ 9، شمارۀ 3، پیاپی 34، ص 157-172
تقوی‌فرد، محمدتقی و اسدیان اردکانی، فائزه (1395). «ارائۀ مدل توسعۀ گردشگری الکترونیکی با رویکرد مدل‌سازی ساختاری ـ تفسیری.» نشریۀ مطالعات مدیریت گردشگری، دورۀ 11، شمارۀ 33، ص 19-39.
حبیبی، آرش، ایزدیار، صدیقه و سرافرازی، اعظم (1393). تصمیم‌گیری چندمعیارۀ فازی. رشت: انتشارات کتیبه گیل.
حکاک، محمد (1394). بررسی موانع توسعۀ صنعت گردشگری در استان لرستان. کنفرانس بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان لرستان، دانشگاه لرستان.
پیری‌کیا، مریم، اولادی، جعفر و صادقی، تیمور (۱۳۹۳). ارزیابی موانع و مشکلات موجود در توسعۀ صنعت گردشگری در جنگل‌های لرستان. اوّلین همایش ملی توریسم و گردشگری سبز، همدان، انجمن ارزیابان محیط زیست هگمتانه.
ذبیحی، حسین، لاریمیان، تایماز و پورانی، حمیده (1392). «ارائۀ مدل تحلیلی برای ارتقاء امنیت شهری از طریق رویکرد امنیت طراحی (SBD) (مطالعۀ موردی: منطقۀ 17 شهرداری تهران)». مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، سال پنجم، شمارۀ 17، ص 136.-119
زردان، میثم و منصور بهمنی، مسلم (1394). گردشگری روستایی و اصول توسعۀ گردشگری پایدار. همایش ملی عمران و پایداری با رویکردی بر توسعۀ پایدار.
زاهدی، شمس السادات (1385). «گردشگری و توسعۀ پایدار: ضرورت جاری‌سازی حفاظت محیطی در سیاست‌های توسعۀ گردشگری». فصلنامۀ مطالعات مدیریت گردشگری، دورۀ 4، شمارۀ 11و12، ص 1-22.
شیعه، اسماعیل و کبیری، فاتح (1388). «گردشگری پایدار در پارک‌های طبیعی حومه شهرها با استفاده از رویکرد تحلیل راهبردی SWOT نمونۀ موردی: اراضی ناژوان حومۀ شهر اصفهان»، نشریۀ معماری و شهرسازی آرمان شهر، دورۀ 2، شمارۀ 3، ص 1-9.
شاطریان، محسن، غلامی، یونس و میرمحمدی، محمد (1396). «ارزیابی شاخص‌های توسعۀ گردشگری پایدار شهری (مطالعۀ موردی: شهر کاشان)». نشریۀ تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، دورۀ 17، شمارۀ 46، ص 195-214.
کاظمی، علی، صنایعی، علی، رنجبریان، بهرام و آذربایجانی، کریم (1389). «شناسایی مزیت‌های رقابتی در صنعت گردشگری به‌منظور جذب گردشگران خارجی (موردمطالعه: استان اصفهان)». نشریۀ پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، سال دوم، شمارۀ 5، ص 93-110.
مدهوشی، مهرداد و ناصرپور، نادر (1382). «ارزیابی موانع توسعۀ صنعت گردشگری در استان لرستان». پژوهشنامۀ بازرگانی، دورۀ 7، شمارۀ 28، ص 25-58.
معصومی، محمد (1385). «گردشگری و برنامه‌ریزی منطقه‌ای: فرایند برنامه‌ریزی توسعۀ پایدار گردشگری»، نشریۀ ساخت‌و‌ساز، شمارۀ 25.
هزارجریبی، جعفر و نجفی، ملک محمد (1391). «بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر توسعۀ گردشگری در ایران (با رویکرد جذب گردشگران خارجی)». جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، سال بیست‌و‌سوم، شمارۀ 3، پیاپی 47، ص 133-146.
Blances, F. J., Gonzelez, M., Lozano-oyola, M., & Perez, F. (2010). “The assessment of sustainable tourism: application to Spanish coastal destinations”. Ecological indicators, 10(2), 484-492. Available; from: WWW.Elsevier.com/locate/ecolind.
Dredge, D., Airey, D. W., & Gross, M. J. (2015). Creating the future: Tourism, hospitality and events education in a post-industrial, post-disciplinary world (pp. 535-550). Routledge.
Dogru, T., & Sirakaya-Turk, E. (2017). “Engines of tourism's growth: An examination of efficacy of shift-share regression analysis in South Carolina”. Tourism Management, 58, 205-214.
Fazenda, N. da Silva, F. N., & Costa, C. (2010). “Douro Valley Tourism
Plan; The plan as part of a sustainable tourist destination development process”.Journal of World Hospitality and tourism, 2(4), 428-440.
Hall, C. M. & lew, A. A. (1999) Sustainable tourism; a geographical perspective. New York, Longman.
Habibi, A., Sarafrazi, A., & Izadyar, S. (2014). “Delphi Technique Theoretical Framework in Qualitative Research”. The International Journal Of Engineering And Science, 3(4), 8-13.
Harrison, L. C., Jayawardena, C., & Clayton, A. (2003). “Sustainable tourism developmentnin the Caribbean: practical challenges”. International Journal of Contemporary Management, 15(5), 294-298.
Hidayati, R., Sudaryono, D. W., & Prayitno, B. (2016). “Tourism development of historical riverbanks in Jatinom Village”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 227, 650-655.
Ko, T. G. (2005) “Development of a tourism sustainability assessment procedure: a conceptual approach”. Tourism management, 26(3), 431-445.
Available from: WWW.Sciencedirect.com.
Kahraman, C. (2008). Fuzzy Multi-Criteria Decision Making: Theory and Applications with Recent Developments (Vol. 16) Springer Science & Business Media.
Liang, Z. X., & Hui, T. K. (2016). “Residents’ quality of life and attitudes toward tourism development in China”. Tourism Management, 57, 56-67.
Liu, J., Nijkamp, P., Huang, X., & Lin, D. (2017). “Urban livability and tourism development in China: Analysis of sustainable development by means of spatial panel data”. Habitat International, 68, 99-107.
Mok, C., Sparks, B., & Kadampully, J. (2013). Service quality management in hospitality, tourism, and leisure, Routledge.
Powell, C. (2003). “The Delphi technique: Myths and realities”. Journal of Advanced Nursing, 41(4), 376-38.
Rasoolimanesh, S. M., Ringle, C. M., Jaafar, M., & Ramaya, T. (2017). “Urban vs. rural destinations: Residents’ perceptions, community participation and support for tourism development”. Tourism Management, 60, 147-158.
Williams, A.,  &Shaw, G. (2015). Tourism, Geography of. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2nd edition, Volume 24.
Yin, S. H., Wang, C. C., Teng, L. Y., & Hsing, Y. M. (2012). “Application of DEMATEL, ISM, and ANP for key success factor (KSF) complexity analysis in R&D alliance”. Scientific Research and Essays, 7(19), 1872-1890.