رویکرد متفاوت کارآفرینان در کارآفرینی گردشگری میراث فرهنگی ناملموس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی تهران

2 دانش آموخته کارشناس ارشد کارآفرینی فرهنگی

10.22034/jtd.2019.165849.1616

چکیده

این پژوهش کیفی، کارآفرینی فرهنگی مبتنی بر چهار میراث فرهنگی ناملموس ثبت شده آیین پهلوانی و زورخانه‌ای، موسیقی سنتی، نقالی و تعزیه را مورد تحقیق قرار داده است. داده‌های تحقیق از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته جمع‌آوری شده و بر اساس نظریه داده بنیاد تحلیل شده است. قضایای بدست آمده نشان می‌دهد که میراث فرهنگی ناملموس پتانسیل کارآفرینی و ایجاد کسب و کار به ویژه کسب و کار گردشگری میراث ناملموس را دارد اما کارآفرینی در این زمینه مستلزم نگاه غیرمادی است. بدین معنی که کارآفرینی در زمینه‌ی میراث فرهنگی ناملموس نباید آمیخته به نگاه سودآوری و درآمدزایی گردد و باید با هدف حفاظت از این میراث انجام پذیرد. از طرفی بر اساس نتایج به دست آمده، کارآفرینی در حوزه میراث فرهنگی ناملموس مستلزم حمایت و دخالت مستقیم دولت است. بنابراین می توان گقت آنچه در کارآفرینی میراث فرهنگی ناملموس مطرح می شود، با ادبیات رایج کارآفرینی در این دو مولفه متفاوت است. بدین منظور، نیاز است کارآفرینی میراث فرهنگی ناملموس با نگاهی جدید و با تبیین اصولی مجزا در حوزه‌ی کارآفرینی فرهنگی مورد بحث قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Different Approach of Entrepreneurs in Intangible Cultural Heritage Tourism Entrepreneurship

نویسندگان [English]

  • Saeed Mirvahedi 1
  • Nafiseh Ghaediha 2
1 ​Assistant Professor of Entrepreneurship and Marketingو School of Management and Accountingو Allameh Tabataba'i University
2 Master of Cultural Entrepreneurship
چکیده [English]

In this research, cultural entrepreneurship based on intangible cultural heritage, is the core of investigation. Among the number of registered national intangible cultural heritage four of them including “Pahlevani and Zoorkhanei rituals”, “Radif of Iranian Music”, “Iranian Dramatic Story- Naqqali Telling” and “Ritual Dramatic Art of Tazie” have been studied. The purpose of this research is to find out the possibility of setting up entrepreneurial businesses based on intangible cultural heritage in Isfahan. The present research is qualitative through deep and semi-structured interviews, with three groups of artists, cultural entrepreneurs and cultural business owners and experts in art and cultural fields. The findings based on grounded theory, suggest that setting up a business in the field of intangible heritages is possible especially tourism business, but entrepreneurs would have a view point to protect those heritages and the purpose of this businesses would not be profitability only. Participants have emphasized that direct governmental support is needed to have a stable business in this field. Findings are paradoxical with entrepreneurship literature where entrepreneurs are looking for profit and governments should not directly play role in economy. Therefore, it is essential to propose a new view point of cultural entrepreneurship with consideration of all role players.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural entrepreneurship
  • Tourism entrepreneurship
  • Intangible cultural heritage
احمد‌پور داریانی، محمود و مقیمی، سید‌محمد (1380). «نقش دولت در توسعۀ آموزش کارآفرینی». تدبیر، سال دوازدهم، شمارۀ 116، ص 20ـ26.
اکبری، مرتضی و غفوریان، فاطمه‌السادات (1393). تحلیل داده‌های کیفی با استفاده از نرم‌افزار Atlas.ti.. تهران: مؤسسۀ انتشارات دانشگاه.
انصاری، محسن، محمدی الیاسی، قنبر، زالی، محمدرضا و رضایی‌زاده، مرتضی (تابستان و پاییز 1391). «شناسایی و رتبه‌بندی مؤلفه‌های مؤثر در انتخاب کسب‌و‌کارهای کارآفرینانۀ برتر»، فصل‌نامۀ اقتصاد و تجارت نوین، شمارۀ 29 و 30، ص 133ـ154.
پیرو، سعید و میرغفوری، سید‌حبیب‌الله (1393). «تحلیلی بر عوامل حیاتی موفقیت در حوزۀ کارآفرینی فرهنگی». مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات، سال پانزدهم، شمارۀ 26، ص 59ـ78.
تاج‌زاده نمین، ابوالفضل و هاشم‌زاده، ژاله (1393). «نقش جشنواره‌های موسیقی محلی در توسعۀ گردشگری از دیدگاه گردشگران بالقوه». مطالعات مدیریت گردشگری، دورۀ 9، شمارۀ 26، ص 31ـ58.
تیموتی، دالن‌ جی و نیائوپان، گیان پی (1389). میراث فرهنگی و گردشگری در کشورهای در حال توسعه. ترجمۀ اکبر پورفرج و جعفر باپیری، تهران: مهکامه.
چراغچی، سوسن (1383). «کنوانسیون صیانت از میراث فرهنگی ناملموس». فصل‌نامۀ اثر، شمارۀ 36 و 37، ص 245ـ258.
حسینی، سید‌موسی و مرادپور، کیوان (1391). «زمینه‌ها و موانع توسعۀ کارآفرینی در ایران». نظام جامع اطلاع‌رسانی اشتغال، <WWW.Jobportal.ir>
دانایی‌فرد، حسن و امامی، سید‌مجتبی (1386). «استراتژی‌های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه‌پردازی داده‌بنیاد». اندیشۀ مدیریت، سال اول، شمارۀ 2، ص 69ـ97.
دانایی‌فرد، حسن، فروهی، مهشید و صالحی، علی (1386). «ارتقای کارآفرینی در ایران: تحلیلی بر نقش دولت». فصل‌نامۀ پژوهش‌نامۀ بازرگانی، دورۀ 11، شمارۀ 42، ص 221ـ262.
دلبری، سید‌علی و داودی، سید‌علیرضا (1391). «کاربرد تکنیک فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) در رتبه‌بندی شاخص‌های ارزیابی جاذبه‌های توریستی». مجلۀ تحقیق در عملیات و کاربردهای آن، سال نهم، شمارۀ 2، ص 57ـ79.
سجاسی قیداری، حمدالله، رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا و پورطاهری، مهدی (1393). «اولویت‌بندی سطح کارآفرینی اکوتوریستی در مناطق روستایی (مطالعۀ موردی: روستاهای با پتانسیل گردشگری روددره‌ای استان تهران)». مجلۀ پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی، سال سوم، شمارۀ 5، ص 13ـ29.
شاهی، طاهره و خورشید، صدیقه (۱۳۹۴). «میراث ناملموس راهی به‌سوی توسعۀ گردشگری خلاق (مطالعۀ موردی استان مازندران)». کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع، تهران: شرکت مدیران ایده‌پردازان پایتخت.
شریعتی، سید‌صدرالدین، پور‌فرج، اکبر و حیدری، محمد (1391). «نقش تمدن اسلامی در توسعۀ گردشگری مقصدهای مذهبی (مورد‌مطالعه: شهر مقدس قم)». مطالعات مدیریت گردشگری، دورۀ 7، شمارۀ 18، ص 1ـ23.
عباس‌زاده، محمد (1391). «تأملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی». جامعه‌شناسی کاربردی، سال بیست‌و‌سوم، شمارۀ 1، ص 19ـ34.
فرهمند، محمدرضا (مرداد 1391). «اصفهان پایتخت تئاتر ایران (2)». آزما، شمارۀ 89، ص 43ـ45.
قمبرعلی، رضوان، آگهی، حسین، علی‌بیگی، امیرحسین و زرافشانی، کیومرث (1393). «حمایت‌های ضروری در جهت توسعۀ کارآفرینی». نشریۀ کارآفرینی در کشاورزی، سال اول، شمارۀ 2، ص 75ـ90.
کثیری، مهنوش، اذانی، مهری و یوسفی، فریبا (۱۳۹۱). «بررسی توسعۀ گردشگری خلاق با استفاده از میراث ناملموس فرهنگی مذهبی در پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی». اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت‌گردی ایران‌زمین، همدان: دانشگاه آزاد اسلامی.
کیاسی، سهیلا و برومند، زهرا (1388). «بررسی و ارزیابی راهبردهای کارآفرینی فرهنگی (مؤسسه‌های فرهنگی و هنری کشور) و ارائۀ مدل مطلوب». مدیریت فرهنگی، سال سوم، شمارۀ 6، ص 75ـ94.
موسوی بازرگانی، سید‌جلال (1386). فرصت‌های کارآفرینی فرهنگی در صنعت نشر ایران. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، چاپ اول.
نصرالهی، عبدالله (1392). میراث فرهنگی جهانی. سمنان: آبرخ.
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (1393). www.mcth.ir>
هیئت ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای استان اصفهان (1394). <www.Dalirmardan.ir>
هزارجریبی، جعفر (1382). «توسعۀ کارآفرینی و دانش‌آموختگان». فصل‌نامۀ پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، سال نهم، شمارۀ 4، ص 159- 177.
یونسکو (1395). « فهرست آثار میراث معنوی ایران ثبت شده در یونسکو». > فهرست-آثار-میراث-معنوی-ایران-ثبت-شده-در< https://fa.irunesco.org/
Bertacchini, E., & Saccone, D. (2011). The political economy of world heritage. International Centre for Research on the Economics of Culture, Institutions, and Creativity (EBLA), Working Paper1.
Berbić Kolar, E., Galzina, V., & Matanović, D (2014). “Towards a Safeguarding Concept of the Intangible Cultural Heritage in Slavonia, Baranya and Syrmia - Aspects of Digitization, Processing, Conservation and Dissemination of Sound, Image and Shape”. Medijska Istraživanja, 20(2), 213-231.
Cominelli, F., & Greffe, X. (2012). “Intangible Cultural Heritage: Safeguarding for Creativity”. City, Culture and Societ, 3(4), 245-250.
Coviello, N. E., McDougall, P. P., & Oviatt, B. M. (2011). “The Emergence, Advance and Future of International Entrepreneurship Research—an Introduction to the Special forum”. Journal of Business Venturing, 26(6), 625-631.
Del Barrio, M. J., Devesa, M., & Herrero, L. C. (2012). “Evaluating Intangible Cultural Heritage: The Case of Cultural Festivals”. City, Culture and Society, 3(4), 235-244.
Dimitriyadis, I., Akyuz, S. O., & Basturk, F. H. (2012).“"A Proposition for a Mechanism to Provide Supplemental Funding for Cultural Heritage”. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 62, 1332-1336.
Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (2009). The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research: Transaction Publishers.
Hytti, U., Lemmetyinen, A., Summatavet, K., & Raudsaar, M. (2015). Cultural heritage and entrepreneurship–inspiration for novel ventures creation. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy.
Klamer, A. (2011). “Cultural Entrepreneurship”. The Review of Austrian Economics, 24(2), 141-156.
Konrad, E. D. (2013). “Cultural Entrepreneurship: The Impact of Social Networking on Success”. Creativity and Innovation Management. 22(3), 307-319.
Kvale, S. (1996). Interviews: An Introduction to Qualitative Research Interviewing. California: Sage Publications.
Mansouri, F. (2014). Tourism and Cultural Heritage: Higher Education and Entrepreneurship Development in Transition Phase. The Tunisian Experience. Almatourism-Journal of Tourism, Culture and Territorial Development5(2), 50-56.
Naguib, S. (2013). “Museums, Diasporas and the Sustainability of Intangible Cultural Heritage”. Sustainability, 5(5), 2178-2190
Rao, S., & Perry, Ch. (2003). “Convergent Interviewing to Build a Theory in Under-Researched Areas: Principles and an Example Investigation of Internet Usage in Inter-Firm Relationships. Qualitative Market Research: an International Journal, 6(4), 236-247.
Shane, S., & Venkataraman, S. (2000). “The promise of entrepreneurship as a field of research”. Academy of Management Review, 25(1), 217-226.
Skrzypaszek, J. (2012). “Intangible Heritage and Its Role in the Formation of Social and Personal Identity”. Theology Papers and Journal Articles, Paper 49.
Swedberg, R. (2006). “The Cultural Entrepreneur and the Creative Industries: Beginning in Vienna”. Journal of Cultural Economics, 30(4), 243-261
Unesco (2011). “What is Intangible Cultural Heritage?”. http://ich.unesco.org/en/what-is-intangible-heritage-00003.
Wilson, N., & Stokes, D. (2002). “Cultural Entrepreneurs and Creating Exchange”. Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, 4(1), 37-52.
Zavala, A. (2010). Instances of Cultural Entrepreneurship: Perspectives on How and Why Two Mariachi Cultural Entrepreneurs Interface with Mainstream Cultural, Social, and Economic Infrastructures. Master’s Degree in Arts Management, University of Oregon, https://scholarsbank.uoregon.edu/xmlui/handle/1794/10432.