چالش های بین المللی سازی کسب و کارهای گردشگری کشاورزی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 دانشیار، گروه کشاورزی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

3 استاد، گروه مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 استادیار پژوهشی، گروه گردشگری، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران.

10.22034/jtd.2019.200282.1814

چکیده

در سال‌های اخیر، گردشگری به صنعتی قدرتمند و تجارتی پرسود تبدیل شده است. این تجارت نوظهور، باعث افزایش رقابت در بنگاه‌های اقتصادی برای تنوع‌بخشی به خدمات و محصولات در جهت جذب بیشتر گردشگران شده است.
در بین انواع گردشگری، امروزه، گردشگری کشاورزی در بسیاری از کشورها مورد توجه ویژه قرار گرفته است. این نوع از گردشگری، علاوه بر این‌که می‌تواند محلی برای تفریح و آموزش گردشگران باشد، موجب ایجاد اشتغال، کسب درآمدهای مضاعف، سرمایه‌گذاری پایدار، رونق تولید، جلوگیری از مهاجرت و درنهایت سبب توسعه پایدار کشاورزی خواهد شد.
با وجود ظرفیت‌های بالقوه روستاهای کشور، گردشگری کشاورزی، نتوانسته جایگاه مناسبی را به‌دست آورد و به گردشگر جهانی معرفی شود. بنابر‌اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ حاضر، با هدف بررسی و شناسایی چالش‌های بین‌المللی‌سازی کسب‌و‌کارهای گردشگری کشاورزی در کشور انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کیفی، تعداد 23 نفر از خبرگان عرصه گردشگری کشاورزی کشور بود و فرآیند گردآوری داده‌ها با نمونه‌گیری گلوله برفی، از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. کدگذاری داده‌ها، انتخاب مقوله‌ها و استخراج نتایج، توسط نسخه 2/2018 نرم‌افزار MAXQDA انجام شده و برای نیل به اعتبار پژوهش، داده‌های مستخرج، در گروه کانونی مورد بررسی و تحلیل نهایی قرار گرفت.
یافته‌ها نشان داد که دو دسته چالش به‌صورت"مستقیم" و "غیر‌مستقیم" در بین‌المللی‌سازی کسب‌و‌کارهای گردشگری کشاورزی وجود داشت که شامل؛ عدم شناخت، فقدان آموزش، قوانین و مقررات، چالش‌های اختصاصی، راهبردی، ضعف در بازاریابی، شرایط فرهنگی ـ سیاسی و مشکلات تورها بود. بررسی این چالش‌ها، از ناشناخته بودن گردشگری کشاورزی در کشور و عدم توفیق در بین‌المللی‌سازی این نوع از کسب‌و‌کارها حکایت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Challenges of Internationalizing Agritourism Businesses in Iran

نویسندگان [English]

  • Omran Heidari 1
  • Davood Samari 2
  • Morteza Mosakhani 3
  • bahar beishami 4
1 PhD Candidate of Entrepreneurship, Faculty of Management, Qazvin Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Agricultural Extension & Education, Karaj Islamic Azad University, Karaj, Iran.
3 Professor, Faculty of Management, Science and Research Branch Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 .Assistant Professor, Faculty Member of Tourism, The Tourism Research Center of the Tourism and Cultural Heritage, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In recent years, tourism has become a powerful and profitable business. This emerging trade has increased the competitiveness of businesses to diversify services and products to attract more tourists.
Among the types of tourism, agritourism has been paid attention in many countries. This type of tourism can be a place for tourists education and recreation, and it can generate employment, more income, sustainable investment, production boom, prevent migration and so on. Finally, it will contribute to sustainable agricultural development.
Despite the potential of the villages in Iran, this type of tourism has not been able to gain its status and not introduced to world tourists. Therefore, the present study aims at examining and identifying the challenges of internationalizing agritourism businesses in the Iran.
The statistical population of this qualitative study is 23 agritourism experts in the country and the process of data collection was done through semi-structured interviews with snowball sampling. Coding of data, selection of categories and extraction of results were performed by MAXQDA software. For the validity of the research, the extracted data are investigated in the focus group are investigated.
The findings show that there are two categories of "direct" and "indirect" challenges in the internationalization of agritourism businesses including lack of recognition, lack of education, rules and regulations, special challenges, Strategies, weaknesses in marketing, cultural and political conditions, and tours problems. Investigating these challenges shows that agritourism is not recognized in the country and the internationalization of these types of businesses has not been successful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agritourism
  • Internationalization
  • Tourism Challenges
  • Iran
اربابیان، شیرین، زمانی، زهرا و رحیمی، معصومه (1393). «بررسی اثر گردشگری در توسعۀ کارآفرینی». مجله برنامهریزی و توسعۀ گردشگری، سال سوم، شمارۀ 10، ص 126-146.
ایمانی، فاطمه (1390). امکانسنجی جاذبههای آگروتوریسم دهستان رودپی شمالی بخش مرکزی شهرستان ساری. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی توریسم. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی.
ﺑﺪری، ﻋﻠﯽ، رﺿﻮاﻧﯽ، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ و ﺣﯿﺪری، زﻫﺮا (1392). «ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺤﻠﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮐﺸﺎورزی (ﻣﻄﺎﻟﻌۀ ﻣﻮردی: ﻧﻮاﺣﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ). ﻓﺼﻠﻨﺎﻣۀ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺗﻮﺳﻌۀ ﮔﺮدﺷﮕﺮی، دورۀ 2، شمارۀ 4، ص 43-66.
بوزرجمهری، خدیجه، شایان، حمید و قندهاری، الهام (1396). «نقش و جایگاه گردشگری کشاورزی در توسعۀ روستایی». همایش منطقهای ظرفیتهای گردشگری و توسعۀ شهرستان فردوس.
پاپلی یزدی، محمدحسین و سقایی، مهدی (۱۳۹۰). گردشگری (ماهیت و مفاهیم). تهران: انتشارات سمت.
ﺗﺮک ﭼﻮرن، طاهره (1393). تأثیر گردشگری کشاورزی بر اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺤﻠﯽ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ (ﻣﻨﻄﻘۀ ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: دﻫﺴﺘﺎن ﮐﺘﺮا ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ). ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣۀ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی. داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺻﻔﻬﺎن.
حیدری، عمران، ثمری، داود، موسی‌خانی، مرتضی و بیشمی، بهار (1398). «بین‌المللی‌سازی در خانه، راهبردی نوین برای توسعه و رونق کسب‌و‌کارهای گردشگری». فصلنامۀ مدیریت کسبوکار بینالمللی. دورۀ 2، شمارۀ 5، ص 117-143.
حیدری چیانه، رحیم (1393). مبانی برنامه‌‌ریزی صنعت گردشگری. تهران: انتشارات سمت.
رﺿﻮاﻧﻲ، محمد‌رضا (1394). ﺗﻮﺳﻌﺔ ﮔﺮدﺷﮕﺮی روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﭘﺎﻳﺪار. تهران: انتشارات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
رﺿﻮاﻧﯽ، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ، ﻧﺠﺎرزاده، ﻣﺤﻤﺪ و ﺗﺮاﺑﯽ، ذﺑﯿﺢاﷲ (1395). «ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻮﺳﻌۀ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮐﺸﺎورزی (ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺷﺎﻫﺮود)». ﻓﺼﻠﻨﺎﻣۀ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت مدیریت گردشگری، دورۀ 11، شمارۀ 36، ص 61-84.
ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻗﻄﺐآﺑﺎدی، سحر، بذرافشان، مرتضی، ترابی فارسانی، ندا و شفیعی، زاهد (1396). «فرصت‌های ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮐﺸﺎورزی (مورد پژوهشی: ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﻬﺮم)». ﻧﺸﺮﯾۀ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﮐﺸﺎورزی، دورۀ 4، شمارۀ 16، ص 100-112.
ﺳﻘﺎﻳﻲ، ﻣﻬﺪی و ﻋﻠﻴﺰاده، داﻧﺎ (1392). «اﻣﻜﺎن‌ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﮔﺮدﺷﮕﺮی روﺳﺘﺎﻳﻲ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﺎوه». ﻓﺼﻠﻨﺎﻣۀ ﻓﻀﺎی ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، دورۀ 13، شمارۀ 41، ص 1-20.
کریمی، سعید (1393). «کارآفرینی گردشگری کشاورزی، راهبردی نوین برای توسعۀ پایدار روستایی». نشریۀ کارآفرینی در کشاورزی، دورۀ 1، شمارۀ 4، ص 69-90.
ماهالیانااراچی، روهانا پی. (1398). گردشگری کشاورزی بخشی از گردشگری روستایی. ترجمۀ حسن مطیعی لنگرودی و حبیب محمودی چناری. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
مرادی، محمود (1394). آشنایی با صنعت گردشگری. تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
ﻣﻄﯿﻌﯽ ﻟﻨﮕﺮودی، ﺣﺴﻦ و ﺣﯿﺪری زﻫﺮا (1391). «ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮاﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎه ﮔﺮدﺷﮕﺮان (ﻣﻄﺎﻟﻌۀ ﻣﻮردی: دﻫﺴﺘﺎن ﺑﻠﺪۀ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ)». ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﯾﺰی و ﺗﻮﺳﻌۀ ﮔﺮدﺷﮕﺮی، دورۀ 1، شمارۀ 3، ص 1-23.
مقصودی، حسین (1394). «گردشگری کشاورزی: توسعۀ کشاورزی، ترویج گردشگری». کنفرانس بین‌المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط‌زیست و گردشگری. تبریز.
نوروزی، اصغر و فتحی، عفت (1397). «ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی‌های ﺗﻮسعۀ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻛﺸﺎورزی و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﭘﺬﻳﺮش آن در ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫﺪف (کشاورزان و گردشگران) در شهرستان لنجان». ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺷﻤﺎرۀ 51، ص 241-260.
ورﻣﺰﯾﺎری، ﺣﺠﺖ (1392). ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﭘﺎﯾﺪار ﮐﺸﺎورزی در اﯾﺮان. رﺳﺎلۀ دﮐﺘﺮی، داﻧﺸﮑﺪۀ اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﻮﺳﻌۀ ﮐﺸﺎورزی، دانشگاه تهران.
Barbieri, C. (2012). “Assessing the sustainability of agritourism in the us: a comparison between agritourism and other farm entrepreneurial ventures”. Journal of Sustainable Tourism, 21(2), p. 1-19. doi: 10.1080/09669582.2012.685174.
Choo, H. (2012). “Agritourism: Development and research”. Journal of Tourism Research & Hospitality, 1(2). doi:10.4172/2324-8807.1000e106.
Das, B. & Rainey, D. V. (2010). “Agritourism in the Arkansas delta byways: Assessing the economic impacts”. International Journal of Tourism Research, 12(3), p. 265–280. doi:10.1002/jtr.752.
Daugstad, K. (2008). “Negotiating landscape in rural tourism”. Annals of Tourism Research, 35(2), p. 402–426. doi: 10.1016/j.annals.2007.10.001.
Engelbertink, M. (2010). Internationalization of Service SMEs, School of Management and Governance. Twente: University of Twente.
George, H. & Rilla, E. (2008). Agritourism Enterprises on Your Farm or Ranch: Where to Start. Oakland: UCANR Publications. doi: 10.3733/ucanr.8334.
Gil Arroyo, C., Barbieri, C. & Rozier Rich, S. (2013). “Defining agritourism: A comparative study of stakeholder’s perceptions in Missouri and North Carolina”. Tourism Management, 37, 39–47. doi: 10.1016/j.tourman.2012.12.007.
Henderson, J. C. (2009). “Agro-tourism in unlikely destinations: A study of Singapore”. Managing Leisure. 14(4), p. 258-268. doi: 10.1080/13606710903204456
Hsu, C. C. (2005). Identification of Intangible Resources Essential to Agri-Tourism Enterprises in Taiwan: A Delphi Study. Ohio: The Ohio State University.
Iorio, M. & Corsale, A. (2010). “Rural tourism and livelihood strategies in Romania”. Journal of Rural Studies, 26(2), p. 152–162. doi: 10.1016/j.jrurstud.2009.10.006
Jaafar, M., Rasoolimanesh, S. M. & Tuan Lonik. K. A. (2015). “Tourism growth and entrepreneurship: Empirical analysis of development of rural highlands”. Tourism Management Perspectives, 14, p. 17-24. doi: 10.1016/j.tmp.2015.02.001.
Johnson, C. & Vanetti, M. (2005). “Locational strategies of international hotel chains”. Annals of Tourism Research. 32(4), p. 1077–1099. doi: 10.1016/j.annals.2005.03.003.
Jolly, D. (2004). What Is Agri-Tourism. Fact Sheets for Managing Agri and Nature-Tourism Operations. Oregon: Oregon Department of Agriculture.
Lobo, R. E., Goldman, G. E., Jolly, D. A., Wallace, B. A., Schrader, W. L. & Parker, S. A. (1999). “Agritourism benefits agriculture in San Diego County”. California Agriculture, 53(6), p. 20-24. doi: 10.3733/ca.v053n06p20.
Lordkipanidze, M., Brezet, H. & Backman, M. (2005). “The entrepreneurship factor in sustainable tourism development”. Journal of Cleaner Production, 13(8), p. 787-798. doi: 10.1016/j.jclepro.2004.02.043.
Mazlan, N. & Juraimi, A. S. (2014). “Development and challenges of agritourism in Malaysia”. Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences, 20(1), p. 131-138.
McGehee, N. G. (2007). “An agritourism systems model: A Weberian perspective”. Journal of Sustainable Tourism, 15 (2), p. 111-124. doi: 10.2167/jost634.0.
Nickerson, N. P., Black, R. J. & McCool, S. F. (2001). “Agritourism: Motivations behind farm/ranch business diversification”. Journal of Travel Research, 40(1), 19–26. doi: 10.1177/004728750104000104.
Oxford (2010). Oxford Dictionary of English. Oxford University Press.
Sharpley, R. & Sharpley, J. (2002). Rural Tourism: An Introduction. London: International Business Press.
Su, B. (2011). “Rural Tourism in China”. Tourism Management, 32(6), p. 1438–1441. doi: 10.1016/j.tourman.2010.12.005
Sznajder, M., Przezborska, L. & Scrimgeour, F. (2009). Agritourism. Wallingford: CABI Publishing.
Tew, C. & Barbieri, C. (2012). “The perceived benefits of agritourism: the provider's perspective”. Tourism Management, 33(1): p. 215 -224. doi: 10.1016/j.tourman.2011.02.005.
Veeck, G., Che, D. & Veeck, A. (2006). “America’s changing farmscape: A study of agricultural tourism in Michigan”. Professional Geographer, 58(3), p. 235-248. doi: 10.1111/j.1467-9272.2006.00565.x.
Yang, L. (2012). "Impacts and challenges in agritourism development in Yunnan, China". Tourism Planning & Development, 9(4), p. 369-381. doi: 10.1080/21568316.2012.726257.
Yang, Zh., Cai, J. & Sliuzas, R. (2010). “Agro-tourism enterprises as a form of multi-functional urban agriculture for peri-urban development in China”. Habitat International, 34(4), p. 374–385. doi: 10.1016/j.habitatint.2009.11.002.