برآورد ارزش غیراستفاده‌ای مجموعة تاریخی ـ فرهنگی آرامگاه بوعلی‌سینا با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار اقتصاد کشاورزی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان

10.22034/jtd.2016.110422

چکیده

آرامگاه بوعلی‌سینا یکی از جاذبه‌های گردشگری استان همدان و از مناطق مهم گردشگری ایران است؛ به‌طوری‌که مطالعة ارزش اقتصادی گردشگری آن می‌تواند در پیش‌بینی نیازها و رفع کمبودها و توسعة گردشگری منطقه مؤثر باشد. هدف این پژوهش، برآورد ارزش غیراستفاده‌ای و گردشگری آرامگاه بوعلی‌سینا با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط است. به‌منظور بررسی عوامل مؤثر بر میزان تمایل‌به‌پرداخت مراجعه‌کنندگان در این مکان، الگوی کیفی لوجیت و روش پرسش‌نامة انتخابی دوگانة دوبعدی استفاده شد. داده‌های موردنیاز، ازطریق تکمیل پرسش‌نامه و مصاحبة حضوری با 208 بازدیدکننده از مکان مذکور، در سال 1393، جمع‌آوری شد. نتایج نشان داد که 5/78 درصد بازدیدکنندگان حاضرند مبلغی برای استفاده و همچنین حفاظت از آرامگاه بوعلی‌سینا پرداخت کنند. همچنین متغیرهای سن، میزان رضایتمندی، درآمد ماهیانه و قیمت پیشنهادی اثر معنی‌داری بر احتمال تمایل‌به‌پرداخت افراد دارد. میانگین تمایل‌به‌پرداخت افراد، در این مکان، معادل 24324 ریال و ارزش گردشگری سالیانة آرامگاه بوعلی‌سینا نیز، 6810720000 ریال برآورد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating Non-use Value of Avicenna Mausoleum Using Contingent Valuation Method

نویسنده [English]

  • Hamid Balaali
Assistant Professor