تحلیل عوامل موثر بر توسعه و تکامل مقصدهای گردشگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، شهر یزد، ایران

10.22034/jtd.2020.110403

چکیده

در دهه‏های اخیر، پیش‏بینی و تشریح سیر تحول و تکامل توسعه مقصدهای گردشگری، موضوعی چالش‏برانگیز برای پژوهشگران حوزه گردشگری بوده‏است. اهمیت این موضوع در آن است که پیش‏بینی و تشریح این فرآیند، عملا امکان هدایت توسعه به سوی روندی مطلوب و نظام‏مند را ممکن می‏سازد. شناسایی عوامل تاثیرگذار بر توسعه مقصدها و تعیین و تبیین نحوه تعامل آن‏ها با یکدیگر، نقش مهمی در ادراک مناسب از فرآیند توسعه مقصدهای گردشگری و پیش‏بینی مراحل توسعه و تکامل آن‏ها خواهد داشت که در پژوهش‏های پیشین، کمتر به آن پرداخته‏شده‏است. بنابراین هدف از پژوهش حاضر، شناسایی عوامل و عناصر تاثیرگذار بر توسعه و تکامل مقصدهای گردشگری و بررسی ارتباط بین آن‌ها است. این پژوهش، بر مبنای مخاطب پژوهش، بنیادین (نظری) و بر مبنای هدف، توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش شامل اساتید دانشگاهی و پژوهشگران رشته گردشگری بوده‌اند. روش گردآوری داده‏ها، آرشیوی و پیمایشی (مصاحبه) بوده‏‏است. برای نظرسنجی از خبرگان از مصاحبه پیمایشی در قالب ابزار پرسشنامه دیمتل و برای تجزیه و تحلیل داده‏ها در زمینه بررسی ارتباط و وابستگی بین عوامل موثر بر توسعه و تکامل مقصدهای گردشگری از تکنیک دیمتل خاکستری استفاده شده‌است. نتایج پژوهش نشان داد که پنج عامل، نوع و فعالیت گردشگران، ظرفیت تحمل و محدودیت‌های رشد، تعداد گردشگران/ساکنان، رقابت و توسعه تسهیلات و خدمات، به‌ترتیب دارای بیشترین میزان اهمیت در فرآیند توسعه و تکامل مقصدهای گردشگری هستند. همچنین عامل سیاست‌ها و پشتیبانی دولت، دارای بیشترین تاثیر بر سایر عوامل بوده، و عوامل رقابت و توسعه زیرساخت‌ها و فناوری‌های نوین، بیشترین تاثیر را از سایر عوامل می‌پذیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Influential factors on Tourism Destination Development

نویسنده [English]

  • Ali Delshad
Tourism Management Department, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd City, Iran
چکیده [English]

Predicting and explaining the path of transformation and evolution of tourism destinations has been a challenging subject for tourism researchers in recent decades. This will make possible optimum and systematic tourism development. Identifying the effective factors and elements on destinations development and explaining their interactions will have an important role in the proper perception of the development process of tourism destinations. This has been studied in fewer related researches. The purpose of this research has been to analyze the relationships between the factors affecting on the development and evolution of tourism destinations in the framework of comparing the important models. The descriptive-analytical method has been selected as the research methods. Archival and Survey Methods had been used to collect necessary data. The statistical population has been the tourism related professors and researchers. Gray DEMATEL technique has been used to analyze and synthesize the gathered data. The results indicated tourists' kinds and activities, carrying capacity & growth limitations, the number of tourists/residents, competitions and facilities and services development are the most importance factors in the process of development and evolution of tourism destinations. Also, policies and government support factor has the highest affect on other factors. Competition, and infrastructures and modern technologies have been determined as the most easily influenced factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism Destinations
  • Development & Evolution Models
  • Effective & Influensed Factores
  • Gray DEMATEL Technique