شناسایی مشکلات توسعه صنعت گردشگری استان ساحلی بوشهر وارائه راهکارهای مناسب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی،واحد کازرون،دانشگاه آزاد اسلامی،کازرون ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

10.22034/jtd.2020.110401

چکیده

هدف اصلی این تحقیق شناسایی مشکلات توسعه صنعت گردشگری استان ساحلی بوشهر وارائه راهکارهای جذب گردشگر بود. روش پژوهش آمیخته از نوع اکتشافی است. جامعه آماری در این پژوهش به دو گروه تقسیم شده است: 286 گردشگر بومی وغیر بومی منطقه در سال 95 که به روش نمونه گیری در دسترس در تحقیق شرکت داده شد و تعداد 66 نفر از مسئولین و کارشناس در زمینه گردشگری بود که دربخش کمی به صورت سرشماری و در بخش کیفی به صورت نمونه گیری هدفمند در تحقیق شرکت داده شدند. در مرحله ی کیفی ابتدا چارچوب موانع پیش روی توسعه صنعت گردشگری در بوشهر به روش مثلثی سازی؛ از طریق تحلیل مضمون، بررسی مبانی نظری ، پیشینه تحقیق و مصاحبه با کارشناسان و گردشگران شناخته و بر اساس آن پرسشنامه محقق ساخته طراحی شد. روایی پرسشنامه با روش تحلیل گویه، تحلیل عاملی تاییدی وپایایی آن با آلفای کرونباخ بررسی و تایید شد. در نهایت 8 عامل: موانع اقتصادی، موانع فرهنگی، موانع دولتی، موانع بهداشتی، موانع جغرافیایی، موانع تفریحی، موانع سیاسی و موانع رفاهی شناسایی و مورد بررسی قرار گرفتند. در پایان با مصاحبه با کارشناسان و گردشگرها راهکارهای جذب گردشگر ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition and Prioritization of Obstacles and Problems Affecting Tourism Industry Development in Busher

نویسندگان [English]

  • ALIREZA GHASEMIZAD 1
  • sakine Dehghanfar 2
1 department of educational science,kazerun brunch,islamic azad university
2 ----------
چکیده [English]

Identify Bushehr tourism industry development problems and offering the solutionsThe main aim of this research was to identify the coastal province of Bushehr tourism developments' problems and offering solutions to attract tourists. The research method was exploratory mixed one. The population was divided into two groups: native and non-native tourists in the region. So 286 people were participated in research by convenience sampling. The number of executive and experts were 66 people that participated in the quantitative section by census and in qualitative section by targeted sampling. At first in the qualitative phase, tourism development hinders and obstacles’ framework, by exploring the theoretical foundations, literature review and deep interviews with experts and tourists were found by theme analysis and presented as list of contents analysis. Then in the quantitative stage, framework intended by item analysis, confirmatory factor analysis and construct validity was confirmed. A questionnaire with 38 item with Likert five degrees-designed and distribute between tourists and experts. To approve the fitness of questionnaire’s components, a confirmatory factor analysis was carried out.
Finally; 8 factors- economic, cultural, governmental, sanitary, geographical, recreational, political and welfare, were prepared. Furthermore, the presented indicators show this fact that the presented model is a suitable one in general and practical inputs complies with that very well. Based on the interview interviews with experts and tourists; tourist attraction strategies were presented that deal with every factors can solve huge tourism problem and develop this industry in Bushehr.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Tourism Industry
  • Tourism Management
  • Coastal Tourism
  • Bushehr Province
  • Iran