عوامل مؤثر بر رضایت کلی گردشگران با نقش میانجی ارزش ویژه برند مقصد گردشگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

10.22034/jtd.2020.110400

چکیده

مقدمه: با رشد صنعت گردشگری، اهمیت سنجش رضایت گردشگران به مثابه ابزاری برای رشد و ایجاد مزیت رقابتی، مورد توجه قرار گرفته‌است. توجه به مسئله گردشگری زمانی مهم جلوه می‌کند که بدانیم بر اساس آمارهای موجود، صنعت گردشگری دومین منبع درآمد بیش‌از 49 کشور در حال توسعه است و راهبردی برای افزایش درآمد و فقرزدایی در بین کشورها به حساب می‌آید.
روش تحقیق: پژوهش حاضر از حیث هدف، پژوهشی کاربردی و از حیث روش انجام آن در زمرۀ پژوهش‌های توصیفی – همبستگی طبقه‌بندی می‌شود.
جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی جهت تحلیل ویژگی‌های جمعیت شناختی و همچنین محاسبه فراوانی‌ها، میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد و به منظور تحلیل استنباطی داده‌ها، از ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین ثبات درونی ابزار، از آزمون KMO و کرویت بارتلت جهت مناسب بودن حجم نمونه و درست بودن تفکیک عامل‌ها و برای تعیین ارتباط علّی بین متغیرها از روش مدل معادلات ساختاری (SEM) استفاده شد.
یافته ها: نتایج این پژوهش می‌تواند به فهم بهتری از عوامل مؤثر بر رضایت گردشگرانی که از یک مقصد گردشگری دیدن می‌کنند و اندازه‌گیری آن از طریق این سازه کمک کند.
نتیجه گیری: ابعاد عوامل مؤثر بر رضایت گردشگران در این پژوهش آگاهی از مقصد، تصویر مقصد و ارزش ویژه برند مقصد گردشگری در نظر گرفته شده بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effecting Factors On Overall Satisfaction: The Moderating Role Of Brand Equity

نویسندگان [English]

  • Peyman Seyyedi 1
  • Amirabbas Vafaei 2
  • mehdi karoubi 3
1 Tourism Management Department, Accounting and Management faculty, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 M.A Student of Tourism Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
3 Associate Professor of Tourism Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: With the growth of tourism industry, the importance of tourist satisfaction as tool for growth and competitive advantage, have been considered. Tourism is important when considering that based on global statistics, the tourism industry is the second largest source of income in more than 49 developing countries and a strategy for increasing income and reducing poverty among countries
Method: The research target is classifies as applied research and the research method is descriptive and correlation.
In order to analyze data, descriptive statistics was used to analyze demographic characteristics and to analyze inferential statistics Cronbach's alpha coefficient was used for internal consistency, KMO and Bartlett's sphericity test for suitability of sample size and separation of factors and structural equation modeling (SEM) for to determine the causal relationship between variables.
Results: The results of this research can provide a better understanding of the factors influencing satisfaction of tourist who visit a tourist destination and help measure it through the structure. Discussion: Dimensions of tourists satisfaction factor in this study was destination awareness, destination image and brand equity of tourist destination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Overall Satisfaction
  • Destination Value
  • Destination Image
  • Destination Awareness