عرضه خدمات اقامتی تجربه‌محور از طریق  باززنده‌سازی خانه‌های تاریخی(نمونه مورد مطالعه: محله تاریخی علی‌قلی‌آقا، اصفهان، ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

10.22034/jtd.2020.110399

چکیده

مراکز اقامتی تجربه‌محور زمینه کسب تجربه‌های جدیدی را برای گردشگر ایجاد می‌کنندکه در هیچ جای دیگری نظیر آن وجود ندارد. در خدمات تجربه محور هدف آن است که اقامت و پذیرایی با درگیر کردن حواس پنج‌گانه گردشگر رویدادی خاطره‌انگیز و به‌ یاد ماندنی شود. نتیجه این عمل باعث ایجاد محتوای جدیدی در خاطرات گردشگران شده و موجب می‌گردد که گردشگران به کسب مجدد آن تجربه‌ها تمایل داشته باشند. در این راستا، خانه‌های تاریخی به واسطه فراهم آوردن زمینه کسب تجربیات متفاوت می‌توانند فضاهای مناسبی جهت ایجاد مراکز اقامتی تجربه‌محور باشند. از این رو، محله علی‌قلی‌آقا با دارا بودن میراث فرهنگی غنی و بافت تاریخی ارزشمند ظرفیت بالایی جهت ایجاد مراکز اقامتی تجربه‌محور دارد. با این حال، خانه‌های تاریخی این محله در بدو امر برای چنین منظوری قابل استفاده نیستند و نیاز به نوعی باززنده‌سازی دارند. از این رو،  هدف اصلی این پژوهش بررسی چگونگی ایجاد مراکز اقامتی تجربه‌محور از طریق باززنده‌سازی خانه‌های تاریخی است. روش این پژوهش، کیفی و ابزار جمع‌آوری داده‌ها مشاهده و مصاحبه بوده است. تحلیل داده‌های مصاحبه نیز به روش تحلیل تماتیک صورت گرفته است. در فرایند این پژوهش، پتانسیل خانه‌های تاریخی محله جهت ایجاد هتل‌های تجربه‌محور شناسایی شد و مواردی مانند همجواری خانه‌های تاریخی، دسترسی، ارزش معمارانه‌ی بنا و سازگاری با بلوک‌های مسکونی همجوار به عنوان شاخص‌هایی برای انتخاب محدوده مناسب جهت ایجاد هتل‌ها لحاظ گردید. افزون بر این، مشخص گردید که بهره‌گیری از میراث ملموس و ناملموس محله در باززنده‌سازی خانه‌های تاریخی می‌تواند زمینه ایجاد مراکز اقامتی تجربه‌محور را فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Establishing Experience Centric Accommodations by Revitalizing of Historic Houses (Case Study: Ali-goli-agha Neighborhood, Isfahan, Iran).

نویسندگان [English]

  • Sahar Movahedi
  • Mina Kashahni Hamedani
  • Mehri Shahzeidi
چکیده [English]

Experience-centric accommodations provide suitable context of novel experiences for tourists that is not achievable in other places. The aim of the Experience-centric services is converting settelment to memorable moments for tourists via involving their five senses. As a consequence, memories with new contents would shape in tourists' mind and they tend to renewal their experiences. In this regard, historic houses because of their unique structure have high capacity to establish experience-centric accommodations. So, Ali-goli-agha historic neighborhood as result of its cultural heritages and historic structure is a very valuable place in order to constructing the experience-centric accommodations. However, historic house in this neighborhood primarily cannot be used for such purpose and need revitalization. The main goal of this research is discovering the manner of establishing experience centric accommodations via revitalizing the historic houses. The method of the following research is qualitative and the technics of collecting data is observation and semi-structured interview. The interviews have been analyzed by thematic analysis. During the research process the historic houses of Ali-goli-agha Neighborhood have been identified in order to establishing experience-centric accommodations and some items such as adjacency of historic houses, accessibility, architectural values of building and adaptability with neighborhood residential blocks all were considered as indicators of suitable ranges to build accommodations. Furthermore, tangible and intangible heritages of neighborhood can be utilized in revitalizing process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tourism
  • experience-centric accommodations
  • tangible and intangible heritages
  • revitalization
  • Ali-goli-agha neighborhood