بخش بندی بازار بر مبنای مزایای مورد انتظار شهروندان مشهد برای انتخاب مقصد گردشگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آموزش عالی عطار

2 دانشجوی دکتری رفتار سازمانی دانشگاه فردوسی. عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی عطار. و مربی پایه 5

3 دانشجوی دکتری رفتار سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد

10.22034/jtd.2020.110398

چکیده

به منظور شناسایی نیازها و انتظارات گروه‌های مختلف گردشگران که هدف اصلی این پژوهش است، داده‌های این مطالعه در بین شهروندان بالای 18 سال ساکن در شهر مشهد و به کمک ابزار پرسشنامه از 560 نمونه به صورت نمونه گیری در دسترس جمع آوری گردید. در تحلیل روایی ابزار گردآوری داده‌های تحقیق از روش روایی محتوایی و در سنجش پایایی، ضریب آلفای کرونباخ معادل 95/0 محاسبه شد. در تحلیل داده‌ها علاوه بر تحلیل عاملی و تحلیل خوشه‌ای برای دسته‌بندی افراد به گروه‌های همگن، از آزمون استقلال نیز جهت بررسی ویژگی‌های جمعیت‌شناختی در هر خوشه استفاده شده است. تحلیل عاملی اکتشافی، 56 متغیر احصاء شده از ادبیات موضوع را در 10 عامل قرار داد که در مجموع 73/69 درصد از رفتار گردشگران را تبیین می‌کردند. سپس با استفاده از روش خوشه‌بندی پاسخ دهندگان بر مبنای شباهت‌ و تفاوت ‌پاسخ‌هایشان نسبت به 10 عامل اصلی در 4 خوشه دسته‌بندی شدند؛ همچنین نتایج حاصل از آزمون استقلال نشان داد که خوشه‌ها تفاوت معناداری از نظر ویژگی‌های سن، تحصیلات، جنسیت و درآمد دارند؛ این یافته‌ها اطلاعات باارزشی در اختیار مدیران سازمان‌های گردشگری و آژانس‌های مسافرتی قرار می‌دهد تا به صورتی هدفمند بر کسانی تمرکز کنند که از بالاترین شانس برای برآورده کردن انتظارات آن‌ها برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Market segmentation based on the expected benefits Mashhad citizens to choose a tourist destination

نویسندگان [English]

  • atefeh mohammadzadeh 1
  • ahmad sharbaf 2
  • yaser asemandoreh 3
1 Master of business administration from attar university of mashhad
2 Phd candidate in ferdowsi university of mashhad
3 Phd candidate in ferdowsi university of mashhad
چکیده [English]

The main purpose of this study was the tourism market segmentation and dividing tourism market into distinct groupes customer who might require separate marketing mix. Gaining this purpose, 560 questionnaires were gathered. To investigate the reliability of questionnaires, content and face validity approaches were used, and for the estimation of the reliability of questionnaires, Cronbach coefficient was computed at 0.91.for the analysis of data, statistical approaches including factor analysis and cluster analysis were applied. Principal component analysis revealed the 56 destination choice criteria being in the form of 10 factors. Cluster analysis was then employed to divide the customers into 4 clusters due to their similarity of respondent of the 10 factors. In addition to, describing the demographic characteristics were analyzed in each clusters. So that valuable information of the characteristics of different people and their and their views should be used to develop a successful and attractive marketing program.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market segmentation
  • Tourism
  • Factor analysis
  • benefit sought
  • Cluster analysis