بررسی اثرات گردشگری شهری بر کیفیت زندگی شهروندان (مطالعه ی موردی: شهریاسوج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تبریز

2 علوم تحقیقات یاسوج

10.22034/jtd.2020.110397

چکیده

توسعه ی گردشگری انواع مختلفی از اثرات را به همراه دارد که به طور کلی می توان آن ها را به اثرات و پیامدهای اقتصادی، محیطی و اجتماعی- فرهنگی تقسیم کرد که البته بسته به بافت و شرایط جامعه می تواند مثبت یا منفی باشد. در همین زمینه، از جمله اثرهایی که توسعه ی گردشگری شهری به دنبال دارد، اثرهایی است که بر کیفیت زندگی شهروندان برجای می گذارد. در این پژوهش سعی بر این شده است که ضمن برآورد سطح زندگی در شهر یاسوج با تأکید بر فعالیت های گردشگری، رابطه میان گردشگری و کیفیت زندگی نیز مورد آزمون قرار گیرد. پژوهش حاضر، از نوع پژوهش های توصیفی- تحلیلی و به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه ی آماری شامل 505/108 نفر شهروندان یاسوج می باشد. نمونه ی آماری با استفاده از فرمول منطقی کوکران، به تعداد 383 نفراز شهروندان شهر مورد مطالعه می باشد که برای انتخاب نمونه های آماری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی و SPSS استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی نیز حاکی از این است که از نظر شهروندان یاسوج مهم ترین عواملی که بر کیفیت زندگی آنان می تواند موثر واقع شود به ترتیب اهمیت عبارتنداز: عامل اقتصادی، فیزیکی/کالبدی، زیست محیطی، سلامت و بهزیستی فردی، آموزش و فرهنگ و تفریح و اوقات فراغت، که در مجموع حدود 66/0واریانس عوامل تأثیر گذار بر کیفیت زندگی شهروندان از لحاظ عوامل موثر گردشگری شهروندان یاسوج را تبیین کرده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of urban tourism on the quality of life of citizens (Case study: Yasouj of City)

نویسندگان [English]

  • ابوالفضل قنبری 1
  • الهام درخشان 1
  • سید موسی صالحی 2
  • اله داد احمدی نصرآبادسفلی 2
چکیده [English]

Tourism development, as well as a variety of effects That in general it can be to the effects and consequences of economic, environmental and socio-cultural divided that Of course, depending on the context of society can be positive or negative. In this field, including the development of urban tourism are the effects, effects on quality of life that leaves citizens. In this study, it is estimated that the standard of living in the city of Yasouj with an emphasis on tourism activities, the relationship between tourism and quality of life be tested. The research is of descriptive type of descriptive – analytical and practical purpose. The Statistical Society is includes 108/505 citizens of Yasouj city.
Sample using Cochran logical formula, the number of 383 delegates, citizens of the study for statistical sampling of simple random sampling method was used. To analyze the data technique was used confirmatory factor analysis and SPSS. Factor analysis also suggests that the citizens of Yasouj the most important factors affecting their quality of life can be effective in order of importance are: Economic factors, physical / structural, environmental, health and personal well-being, education, culture, recreation and leisure, which In total, about 0/66 variance factors influencing the quality of life of the citizens of Yasouj citizens have explained the factors affecting tourism. As well as to assess the relationship between tourism statistics and the quality of life of homogeneity chi-square test was used. Conformance test results based on chi-square contingency table 99% confidence level,

کلیدواژه‌ها [English]

  • : urban tourism
  • quality of life
  • factor analysis
  • Yasouj