بکارگیری ابزارهای بازاریابی الکترونیک در صنعت گردشگری (مورد مطالعه: هتل ها و آژانس های مسافرتی استان کردستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه کردستان

10.22034/jtd.2020.110394

چکیده

به ‌دلیل نقش انکا‌رناپذیر فناوری‌های اطلاعات در پیشرفت صنایع، در این پژوهش به معرفی نوین‌ترین ابزارهای موجود در یکی از حوز‌ه‌های کاری مدیران که استفاده از فناوری‌ها برای انجام امور بازاریابی است، پرداخته شده است. در این پژوهش وضعیت وجود و عدم وجود و میزان استفاده از این ابزارها در هتل‌ها و آژانس‌های مسافرتی استان کردستان بررسی شده است. جامعه آماری این پژوهش، 756 نفر از کارکنان آژانس‌های مسافرتی و کارکنان قسمت رزرواسیون و قسمت بازاریابی هتل‌های استان کردستان می‌باشد. تعداد اعضای نمونه 255 نفر از کارکنان این مراکز است. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی استفاده شده است. نتایج حاصل از یافته‌ها نشان داد از بین 8 ابزار بازاریابی الکترونیک، شبکه‌های اجتماعی، ایمیل، وب‌سایت، موبایل و اینترانت در هتل‌ها و آژانس‌های مسافرتی استان کردستان استفاده می‌شوند که از میان این ابزارها، شبکه‌های اجتماعی بیشترین درصد و اینترانت کمترین درصد را در میان پاسخگویان دارد. همچنین بیشترین درصد بکارگیری ابزارهای بازاریابی الکترونیک به صورت همزمان مربوط به سه ابزار بازاریابی الکترونیک است. از بین انواع شبکه‌های اجتماعی، سه شبکه اجتماعی در هتل‌ها و آژانس‌های مسافرتی استان کردستان مورد استفاده قرار می-گیرند که عبارتند از: تلگرام، اینستاگرام و فیس‌بوک. بیشترین درصد استفاده مربوط به تلگرام و کمترین درصد مربوط به فیس‌‌بوک می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Implementation of the E-marketing Tools in Tourism industry (Case study: Hotels and travel Agencies in Kurdistan Province)

نویسندگان [English]

  • Maryam Varmaghani
  • Arman Ahmadizad
  • Parviz Kafcheh
university of kurdistan
چکیده [English]

Due to the inevitable function of the information technology in the development of the industry, in this survey has been an attempt to introduce the most recent tools existing in one of the working areas of the managers which is using technologies to do the marketing. In this survey the present situation and the lack of this kind of tools and the amount of usage of them in the hotels and travelling agencies in the Kurdistan province has been studied. The statistical population of this survey included 756 employees of the traveling agencies and also those working in the reservation and marketing departments of the hotels in the Kurdistan province. The sample size includes 255 people of these employees. The necessary data were connected through using questionnaire and the descriptive statistics was used to analyze them. The findings of the survey show that among the eight tools used in E-marketing, social networks, e-mail, website, mobile and intranet are used in the hotels and travelling agencies in the Kurdistan province, among this tools social networks have highest percentage and intranet have lowest percentage among respondents. Also, the highest percentage of using electronic marketing tools is simultaneously related to three e-marketing tools. Among the different kinds of social networks, three social networks are used in the hotels and Kurdistan travel agencies, these networks include: Telegram, Instagram and Facebook. The highest percentage of use is related to Telegram and the lowest percentage is related to Facebook.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic marketing
  • Electronic marketing tools
  • Tourism
  • Hotel
  • Travelling agencies