ارایه مدل امکان سنجی محصولات گردشگری خلاق در چارچوب کارت امتیازی متوازن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شیراز

10.22034/jtd.2020.110392

چکیده

گردشگری خلاق در ابتدا به عنوان یک گردشگری دنج مطرح شد که عبارت بود از نوعی گردشگری که به گردشگران این امکان را می دهد تا پتانسیل خلاقانه خود را توسعه بخشند. با توسعه گردشگری خلاق، قلمرو و تنوع گردشگری تحت پوشش آن، گسترش می یابد، به طوری که اخیراً این مفهوم به کلیه فعالیت های خلاقانه دانش بنیانی اطلاق می گردد که محصولات فرهنگی، مفاهیم خلاق و تجربیات ناملموس و معنادار تولید می نماید. باوجود اینکه گردشگری خلاق دارای پتانسیل بالایی برای خلق ارزش می باشد، اما تحقیقات مدیریتی کمی در این زمینه صورت گرفته است؛ بنابراین این پژوهش درصدد است تا یک چارچوب مدیریتی برای امکان سنجی محصولات گردشگری خلاق، فراهم نماید.این پژوهش برای پاسخ به این سوالات طراحی شده است: چه شاخص هایی برای ارزیابی و معرفی محصولات گردشگری خلاق ضروری است؟ و وزن و اهمیت هریک از این شاخص ها در چارچوب کارت امتیازمتوازن چیست؟ با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی به عنوان روش کیفی در مرحله اول و روش غربالگری فازی و تحلیل سلسله مراتب فازی به عنوان روش های کمی در مرحله دوم، استراتژی تحقیق آمیخته به خدمت گرفته شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل اساتید دانشگاهی، دست اندرکاران و متصدیان در زمینه گردشگری می باشد که نمونه آن شامل 8 متخصص به صورت هدفمند است. این مطالعه، 56 شاخص را برای تشکیل مدل ارزیابی محصولات گردشگری خلاق، پیشنهاد می کند که وزن ابعاد مدل طراحی شده به ترتیب اهمیت عبارت است از، بُعد مشتری با 292/0، بُعد مالی با 279/0، فرآیندهای داخلی کسب وکار، 215/0 و رشد ویادگیری،214/0 و بنابراین یافته های تحقیق حاکی از آن است که گردشگری خلاق، گردشگری مشتری محور می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing a Feasiblity Test Model of Creative Tourism Products in the Framework of Balanced ScoreCard

نویسندگان [English]

  • Ali Mohammadi
  • Masoome Moharrer
  • محمد صادق باباخانی فرد
چکیده [English]

Creative tourism was first identified as a specific niche of tourism as a tourism which offers visitors the opportunity to develop their creative potential.As creative tourism has developed, so the scope of activities and types of tourism covered by the concept has broadened. Recently it refers to and#39;knowledge based creative activities that generate meaningful intangible cultural products, creative content and experiences. Although creative tourism has a great potential to create value, but there is few managerial researches in this field. Therefore this research aims to provide a managerial framework for feasibility testing of creative tourism products. So this research aims to answer these questions: what indicators are necessary for assessing and introducing the creative tourism products? And what is the priority and weight of such indicators in balanced scorecard framework? The mix explorative methodology has been employed, i.e. in the first phase the qualitative content analysis as qualitative approach and in the second phase the fuzzy screening and fuzzy AHP methods as quantitative approach are used. The study population included university professors, practitioners and administrators in the field of tourism. The study has found that 56 indicators are considered important for feasibility study of creative tourism products. The importance priority of the creative tourism feasibility test model is as following: the customer dimension by 0.292, the customer by 0.279, the internal business process by 0.215 and learning and growth by 0.214.So the findings suggest that the creative tourism can be considered as a customer oriented tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • creative tourism
  • niche tourism
  • balanced scorecard
  • qualitative content analysis
  • fuzzy screening
  • fuzzy AHP