ارزیابی عملکرد یکپارچه زنجیره تامین هتل ها به منظور کسب مزیت رقابتی (مورد مطالعه هتل های شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران

2 استادیاردانشگاه تهران

10.22034/jtd.2020.110390

چکیده

ویژگی های خاص صنعت گردشگری باعث شده که به منظوربهبودخدمت رسانی به گردشگران مباحث زنجیره تامین را مقاصد مدنظر قرار دهند تا بتوانند مزیت رقابتی خود را حفظ و یا جایگاه خود را در بازار جهانی ارتقا بخشند و یکپارچگی زنجیره تامین هتل ها فرصت هایی را به منظور کاهش هزینه ها و بدست اوردن مزیت رقابتی برای ایشان فراهم می نماید .با توجه به این مهم در این پژوهش به ارزیابی عملکرد یکپارچه زنجیره تامین هتل های شهر اصفهان پرداخته شد. بدین منظور در ابتدا پس از مطالعه ادبیات مرتبط با پژوهش پنج عامل موثر بر یکپارچگی زنجیره تامین هتل ها استخراج شد. سپس با توجه به این عوامل پرسشنامه طراحی گردید. در گام بعد به منظور بررسی یکپارچگی در میان هتل ها از تحلیل پوششی داده ها استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که همه عوامل مورد بررسی در کیس مورد نظر بر یکپارچگی زنجیرة تامین هتل های شهر اصفهان تاثیرگذار بوده اند. اما وضعیت عوامل در کیس مورد بررسی نشان داد که در شهر اصفهان سه عامل یکپارچگی داخلی، یکپارچگی محصول و یکپارچگی مشتریان دارای عملکرد مثبتی هستند و به خوبی توانسته اند عملکرد مثبتی را از خود به جای بگذارند اما از سوی دیگر سه عامل سطوح همکاری، و یکپارچگی تامین کنندگان به هیچ وجه نتوانسته اند عملکرد مثبتی در یکپارچگی زنجیرة تامین هتل های شهر اصفهان داشته باشند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance Evaluation of Integrated Supply Chain Hotels to achiveandnbsp;andnbsp;competitive advantage(case study: Hotels on Isfahan) andnbsp;

نویسندگان [English]

  • پژمان حاتمی فر
  • Mohammadreza Rezvani 1
  • Alireza Darbanastane 2
چکیده [English]

andnbsp;

The specific features of tourism industry have led the destination to consider the supply chain discussions for improving the touristsandrsquo; services in order that they can preserve their competitive advantage, promote their position and apply better programming by evaluating the integration on tourism supply chain as a key tool since evaluating different tourism elements results in allocating optimal sources for tourism development plans. andnbsp;This study evaluates integration from the hotel supply in Isfahan by applying Data Envelopment Analysis (DEA). The findings revealed that the hotels supply chain in Isfahan is not integration, and, internal integration, product integration, customer integration have positive performance in hotels ofandnbsp; Isfahan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism supply chain
  • tourism supply chain integration
  • hotels
  • DEA